Dåpsmesse

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk
Sakramentene som innleder det kristne liv tildeles fra gammelt av til de voksne på Vigilien til den hellige påskenatt. Dersom det allikevel er nødvendig at de feires utenom påskehøytiden kan denne Messe leses i hvitt eller i glad farve på de dager Ritualmesser er tillatt. Denne Messe kan også leses ved barnedåp og under de samme betingelser.

Messens tekster

Inngangsvers

Kfr. Ef 4, 24

Ikle dere det nye menneske, skapt i Guds bilde, for å leve et rettferdig og fromt liv, i sannheten. (I Påsketiden: Alleluja.)

Syndsbekjennelsen, Kyrie og Credo utelates i denne Messen.

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, du gir oss del i din Sønns lidelse og oppstandelse. Styrk i oss barnekårets ånd, og hjelp oss å vandre i et nytt liv. Ved vår Herre…

Lesning

Rom 6, 3-5
Døde og begravet sammen med ham ved dåpen, vi vandrer i en ny tilværelse

Brødre, vet dere ikke at vi som er blitt viet til Kristus gjennom dåpen, vi har fått del i hans død gjennom den? Ved dåpen er vi altså døde og blitt begravet, sammen med ham, for at også vi skal leve og ferdes i en ny tilværelse, på samme måte som Kristus ved Faderens herlighet ble oppreist fra de døde. For er det så at vi er blitt ett med ham ved å lide en død som hans, så skal vi også være det ved å få del i en oppstandelse som hans.

Responsoriesalme

Sal 23 (22), 1-3. 4. 5. 6

Omkved: Herren er min hyrde, i hans ånd er overflod.

Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod. Han lar meg ligge på grønne enger. Han fører meg til vann der jeg får hvile og gir meg nye krefter. Han leder meg på rette stier, så jeg kan ære hans navn.

Selv om jeg går i dødsskyggens dal, det onde skremmer meg ikke. For, Herre, du er med meg, din kjepp og din stav de trøster meg.

Du dekker mitt bord for fiendens øyne og salver mitt hode med olje, mitt beger er fylt til randen. Bare miskunn og det som godt er, skal følge meg alle dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.

Evangelievers

Joh 8, 12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, har det lys som fører ham til livet.

Evangelium

Barnedåp:
Mark 10, 13-16
La de små barn komme til meg

På den tid bar folk små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem. Men disiplene avviste dem barskt. Da Jesus så det, ble han harm og sa til disiplene: «La barna komme til meg, og vis dem ikke bort. For Guds rike tilhører nettopp slike som dem. Ja, det sier jeg dere, at den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, han kommer ikke dit inn.» Så tok han dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.»

Evangelium

Voksendåp:
Matt 28, 18-20
Undervis alle folk ved å døpe dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn

På den tid gikk Jesus hen til de elleve disiplene og talte slik til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Dra derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, ved å døpe dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og ved å lære dem å overholde alt det jeg har befalt dere. Og selv er jeg med dere alle dager, frem til verdens ende.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Bønn over offergavene

Herre, vi ber deg for dem du har omskapt i din Sønns bilde, ( tegnet med troens segl) og opptatt blant ditt folk av prester. Ta nådig imot dem sammen med din Kirkes offergaver, som et offer viet til deg. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Når den romerske kanon brukes, blir faddernes navn nevnt i hukommelse for de levende (nr. 85): Herre, kom ihu dine tjenere og tjenerinner (her nevnes faddernes navn), som er faddere for dem du har utvalgt til å motta dåpens nåde, og kom ihu alle som her er samlet. Du kjenner deres tro…
I de eukaristiske bønner tilføyes en ihukommelse for de nydøpte, formulert på følgende måte:
  1. Eukaristisk bønn I har eget Hanc igitur: Herre, ta nådig imot denne offergave fra oss, dine tjenere, og hele ditt folk. Vi bærer den frem også for dem som i dag er blitt gjenfødt av vann og Den Hellige Ånd og har fått tilgivelse for all synd, så de kan leve i Kristus Jesus, vår Herre. Vi ber deg: La deres navn bli skrevet i de levendes bok. (Ved Kristus, vår Herre. Amen.)
  2. Under forbønnene til Eukaristisk bønn II tilføyes følgende etter ordene og med hele ditt presteskap: Herre, kom også ihu dem som i dag ved Dåpen ( og Fermingen) er blitt opptatt i din familie. Gi at de helhjertet følger Kristus, din Sønn. Kom også ihu…
  3. Under forbønnene til Eukaristisk bønn III tilføyes følgende etter ordene … fra dem du har villet samle om ditt alter: Vi ber for dine tjenere som du ved gjenfødelsens bad (og Den Hellige Ånds gave) i dag har opptatt i ditt folk: Styrk dem i deres hellige forsett, og gi dem vekst i det nye liv.
    Barmhjertige Far, forén med deg alle dine barn som er spredt over hele jorden.
  4. Under forbønnen til Eukaristisk bønn IV innflettes ihukommelse av de nydøpte på følgende måte: …presteskapet, de som frembærer offeret og de som står samlet omkring, og de nydøpte som du i dag har gjenfødt av vann og Den Hellige Ånd, hele ditt folk…

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

1 Joh 3, 1

Se, hvilken kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn – og vi er det. (I Påsketiden: Alleluja.)

Slutningsbønn

Herre, la oss som har mottatt din Sønns legeme og blod, vokse i Den Hellige Ånds samfunn og i kjærlighet til hverandre, og således nå Kristi Legemes fulle mål, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse