De hellige apostler Filip og Jakob (3. mai)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Filip og Den hellige Jakob

Apostler

Messens tekster

Inngangsvers

Dette er de hellige menn som Herren i sin rike miskunn valgte og gav evig herlighet. Halleluja.

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Evige Gud, du som hvert år lar din Kirke feire apostlene Filip og Jakob: Gi oss på deres forbønn del i din enbårne Sønns lidelse og oppstandelse, så vi evig får skue ditt åsyn. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kor 15,1–8
Herren viste seg for Jakob, og så for alle apostlene

Brødre! Jeg må nå minne dere om hva det gjaldt, det Evangeliet jeg forkynte dere: Det som dere tok imot, det som er grunnen dere står på – og som dere skal bli frelst ved, om dere holder fast ved det slik som jeg forkynte dere det. Men gjør dere det ikke, var det til ingen nytte at dere kom til troen!

Hva jeg først og fremst bragte videre til dere, er da hva jeg selv har fått lære: At Kristus døde for våre synder, i overensstemmelse med Skriftene, at han ble begravet, og at han oppstod den tredje dag, fremdeles i henhold til Skriftene – og at han ble sett av Kefas, og så av de tolv. Derpå ble han sett av over fem hundre brødre på én gang – og av dem lever de fleste fremdeles, om enn noen er døde. Siden viste han seg for Jakob, og så for alle apostlene. Sist av alle viste han seg også for meg, – et foster, som brått kom til verden.

Responsoriesalme

Sal 19 (18),2–3. 4–5

Omkved: Til jorderiks ende når deres ord.

Himlene forkynner Guds ære,
hvelvingen kunngjør hans henders verk.
Dag bærer bud til dag,
natt gir sin kunnskap til natt.

Uten ord og uten tale,
det er ingen lyd å høre.
De forkynner for hele jorden,
til jorderiks ende når deres ord.

Halleluja

Joh 14,6b. 9c

Halleluja. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Herren;
Filip, den som har sett meg, har sett Faderen. Halleluja.

Evangelium

Joh 14,6–14
Så lenge har jeg vært hos dere, Filip, og enda kjenner du meg ikke?

På den tid sier Jesus til Thomas:

«Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Kjenner dere meg, skal dere også lære å kjenne min Far. Dere kjenner ham jo alt, og har sett ham.»

Filip sier: «Herre, la oss få se Faderen, så er det nok for oss!»

Jesus svarer: «Så lenge har jeg vært hos dere, Filip, og enda kjenner du meg ikke? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du si: ‘La oss få se Faderen?’ Tror du da ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? Det jeg sier dere, er ikke noe jeg har fra meg selv; det er Faderen som bor i meg, som utfører sitt verk. Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Eller, om ikke annet, tro gjerningene selv!

Og sann mine ord: Den som tror på meg, skal selv få gjøre de verk jeg gjør, ja større verk enda; for jeg går til Faderen, og hva dere enn ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen må bli æret gjennom Sønnen. Ja, hver bønn bedt i mitt navn vil jeg oppfylle.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gjennom apostlene har vi mottatt vitnesbyrdet om Den oppstandne, og gjennom ham, Kristus, har vi sett Faderen. La oss med sinnet rettet mot de hellige apostler Filip og Jakob vende oss til Gud i bønn:

L: For alle Herrens disipler i vår tid,
at vi i likhet med Filip og Jakob
må lytte til Herrens kall, trofast søke å følge ham
og bære vitnesbyrd om ham overfor våre medmennesker.

L: For dem som er satt til å styre samfunnet,
at de må lytte til det apostoliske vitnesbyrd om Herren.

L: For alle som mangler mat å spise,
at de må finne omsorg i Guds Kirke.

L: At vi som har lært Herren Jesus Kristus å kjenne
må glede oss over også å ha sett Faderen.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du taler til oss gjennom din Sønn og hans apostler.
Gi oss på forbønn av apostlene Filip og Jakob
å nå frem til sann og frimodig tro på deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver vi bærer frem for deg på festen for apostlene Filip og Jakob. Hjelp oss å tjene deg med ren og sann gudsfrykt. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 14,8–9

Herre, vis oss Faderen, og det er oss nok.
Filip, den som ser meg, ser også Faderen. Halleluja.

Slutningsbønn

Herre, rens våre hjerter ved de hellige gaver vi har mottatt, så vi sammen med apostlene Filip og Jakob får se deg i din Sønn og eie det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse