Den Hellige Treenighet (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Festen for Den Hellige Treenighet

Første søndag etter Pinse

Messens tekster

Inngangsvers

Lovet være Gud Fader,
Guds enbårne Sønn
og Den Hellige Ånd,
som har øvet barmhjertighet mot oss.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Gud, vår Far, du har sendt sannhetens Ord og helliggjørelsens Ånd inn i verden, og åpenbart for menneskene din Treenighets mysterium. La oss når vi bekjenner den sanne tro, erfare Treenighetens evige herlighet og tilbe enheten i majestetens allmakt. Ved vår Herre …

1. lesning

2 Mos 34,4b–6.8–9
Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud

I de dager stod Moses tidlig opp og gikk opp på Sinai-fjellet, som Herren hadde sagt, og han hadde begge stentavlene med seg.

Da steg Herren ned i en sky og gikk bort til ham. Og han ropte Herrens navn. Herren gikk forbi rett for øynene på ham og ropte: «Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet!»

Da falt Moses straks på kne, bøyde seg til jorden og tilbad. Han sa: «Herre, dersom jeg har funnet nåde hos deg, så gå med oss, Herre! Dette er nok et stivnakket folk, men du vil tilgi vår misgjerning og synd og gjøre oss til din eiendom.»

Responsoriesalme

Dan 3,52ab. 53a og 55a. 54ab og 56a

Omkved: Opphøyet og priset i evighet!

Lovet være Herren, våre fedres Gud.
Lovet være ditt hellige og herlige navn.

Lovet være du i din herlighets tempel.
Lovet være du på din kongetrone.

Lovet være du som gransker dypene og troner over kjeruber.
Lovet være du over himmelens hvelv.

2. lesning

2 Kor 13,11–13
Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn

Brødre, vær glade, arbeid på å bli fullkomne, la dere vise til rette. Lev i enighet og fred med hverandre, så skal kjærlighetens og fredens Gud være med dere.

Hils hverandre med et hellig kyss.

Alle de hellige hilser dere.

Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle.

Halleluja

Jf. Åp 1,8

Halleluja. Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd,
Gud som er og som var og som kommer. Halleluja.

Evangelium

Joh 3,16–18
Gud sendte sin Sønn til verden for at verden skulle bli frelst ved ham

På den tid sa Jesus til Nikodemus:

«Så høyt elsket Gud verden, at han gav sin enbårne Sønn til pris – for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie. Gud sendte jo sin Sønn til verden, ikke for å fordømme den, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt; men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har villet tro på Guds enbårne Sønns navn.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gjennom Kristus har vi funnet nåde til å skue inn i det ubegripelige mysterium som Gud er. La oss rope «Kyrie eleison» idet vi ber om – gjennom Åndens samfunn – å få bli i Guds kjærlighet:

L: For alle som bekjenner troen på Jesus Kristus,
at de ikke må fornekte det ubegripelige i troen,
men bli ved i tilbedelsen av Gud som er kjærlighet.

L: For dem som søker å skape fred i verden,
at kjærlighetens og fredens Gud må være med dem.

L: For dem som opplever at Gud er langt borte,
at de må oppleve Åndens samfunn som vi har del i.

L: For alle på dette sted med en skjult Nikodemos-tro,
at de må finne Kristus som møter oss i menigheten.

Allmektige, evige Gud,
du som på mange vis har åpenbart din kjærlighet
og vist oss din nåde – sist i Jesus Kristus –
gi oss ved Åndens bistand tro til å tilbe deg.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, vi påkaller ditt navn og ber deg: Helliggjør disse gaver som vi, dine tjenere, bringer deg, og gjør oss gjennom dem til en evig offergave for deg. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Den Helligste Treenighets mysterium

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
du som med din enbårne Sønn og Den Hellige Ånd
er én Gud og én Herre,
ikke i én persons enhet,
men i det ene vesens Treenighet.
For hva vi etter din åpenbaring
tror om din herlighet,
det samme tror vi om din Sønn,
det samme tror vi om Den Hellige Ånd
uten noen forskjell.
Vi bekjenner den sanne og evige Guddom,
og tilber særpreget i deres personer,
enheten i deres vesen,
og jevnbyrdigheten i deres velde.
Den forherliges av engler og erkeengler,
kjeruber og serafer,
som aldri opphører å rope
alle dager med én røst:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Gal 4,6

Fordi dere er hans sønner, har Gud sendt sin Sønns ånd i deres hjerter, som roper: «Abba, Far!»

Slutningsbønn

Herre, vår Gud, vi har mottatt dette hellige sakrament og bekjent vår tro på den evige Trefoldighet og udelte enhet. La disse gaver bli oss til frelse for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse