Den Hellige Treenighet (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Festen for Den Hellige Treenighet

Første søndag etter Pinse

Messens tekster

Inngangsvers

Lovet være Gud Fader,
Guds enbårne Sønn
og Den Hellige Ånd,
som har øvet barmhjertighet mot oss.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Gud, vår Far, du har sendt sannhetens Ord og helliggjørelsens Ånd inn i verden, og åpenbart for menneskene din Treenighets mysterium. La oss når vi bekjenner den sanne tro, erfare Treenighetens evige herlighet og tilbe enheten i majestetens allmakt. Ved vår Herre …

1. lesning

5 Mos 4,32–34.39–40
Herren er Gud, både oppe i himmelen og nede på jorden, han og ingen annen

Moses talte til folket og sa:

Spør om de svunne dager, som var lenge før din tid, helt fra den dag da Gud skapte menneskene på jorden, og spør fra den ene ende av himmelen til den annen: Har det hendt noe så stort som dette, har noen hørt noe slikt? Har et folk hørt Gud tale ut av ilden, slik som du hørte, og enda blitt i live? Eller har noen gud prøvd å komme og ta seg et folk og føre det bort fra et annet folk ved prøvelser og tegn, ved undere og krig, med sterk hånd og utstrakt arm og store, gruvekkende gjerninger? Alt dette så du at Herren deres Gud gjorde for dere i Egypt.

Så skal du nå vite og legge deg på sinne at Herren er Gud, både oppe i himmelen og nede på jorden, han og ingen annen. Du skal holde hans forskrifter og bud som jeg gir deg i dag, så det kan gå deg vel og dine sønner etter deg, og du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg for all fremtid.

Responsoriesalme

Sal 33 (32),4–5. 6 og 9. 18–19. 20 og 22

Omkved: Salig det folk hvis Gud er Herren.

Herrens ord er sannhet,
han er trofast i all sin gjerning.
Han elsker rett og rettferd.
Jorden er full av Herrens miskunn.

Himlene er skapt ved hans ord,
all deres hær ved hans ånde.
For han taler, og det skjer,
han byder, og det står der.

Herrens øye hviler over dem som frykter ham,
som bier på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden,
holde dem i live på nødens dag.

Vår sjel ser hen til Herren.
Han er vårt skjold og vår hjelper.
Herre, la din miskunn hvile over oss,
for vi setter vår lit til deg.

2. lesning

Rom 8,14–17
Den Ånd dere har fått, gir dere rang som barn, den får oss til å rope: «Abba! Far!»

Brødre, alle de som lar seg føre av Guds Ånd, de er Guds barn. Det er ikke den gamle slaveånd dere har fått igjen, slik at frykten fremdeles skulle herske; nei, den Ånd dere har fått gir dere rang som barn, den får oss til å rope: «Abba! Far!» – Ånden selv forener seg med vår egen ånd for å bevitne at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger, – Guds arvinger og Kristi medarvinger, – så sant vi tar del i hans lidelse, for også å få del i herligheten, sammen med ham.

Halleluja

Jf. Åp 1,8

Halleluja. Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd,
Gud som er og som var og som kommer. Halleluja.

Evangelium

Matt 28,16–20
Døp dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn

På den tid drog de elleve disiplene til det fjellet i Galilea hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og idet de fikk øye på ham der, falt de ned for ham og hyllet ham. Noen var det allikevel som tvilte.

Da gikk Jesus hen til dem og talte slik til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Dra derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, ved å døpe dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og ved å lære dem å overholde alt det jeg har befalt dere.

Og selv er jeg med dere alle dager, frem til verdens ende.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære alle dere som er døpt til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn! Ånden gir oss rang som Guds barn. La oss i hjertet be «Abba Far» og med munnen si «Kyrie eleison»:

L: For alle som hører vitnesbyrdet om Guds tale,
at Ånden må skape tro i dem,
føre alle som kommer til tro,
og vitne for dem at de er Guds barn.

L: For dem som regjerer her nede på jorden,
at de aldri må glemme at Herren er Gud,
både oppe i himmelen og nede på jorden.

L: For alle som lider under ytre eller indre slavekår,
at Ånden må gi frihet og drive ut frykt.

L: For de barn som her blir døpt til Den Treenige Gud,
at de må vokse nærmere ham som de døpes til.

Hellige Gud, himmelske Far,
du som har gitt oss din Sønn og sendt oss Ånden,
gi oss nåde til å falle på kne
i hellig undring over det mysterium du er.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, vi påkaller ditt navn og ber deg: Helliggjør disse gaver som vi, dine tjenere, bringer deg, og gjør oss gjennom dem til en evig offergave for deg. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Den Helligste Treenighets mysterium

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
du som med din enbårne Sønn og Den Hellige Ånd
er én Gud og én Herre,
ikke i én persons enhet,
men i det ene vesens Treenighet.
For hva vi etter din åpenbaring
tror om din herlighet,
det samme tror vi om din Sønn,
det samme tror vi om Den Hellige Ånd
uten noen forskjell.
Vi bekjenner den sanne og evige Guddom,
og tilber særpreget i deres personer,
enheten i deres vesen,
og jevnbyrdigheten i deres velde.
Den forherliges av engler og erkeengler,
kjeruber og serafer,
som aldri opphører å rope
alle dager med én røst:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Gal 4,6

Fordi dere er hans sønner, har Gud sendt sin Sønns ånd i deres hjerter, som roper: «Abba, Far!»

Slutningsbønn

Herre, vår Gud, vi har mottatt dette hellige sakrament og bekjent vår tro på den evige Trefoldighet og udelte enhet. La disse gaver bli oss til frelse for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse