Den hellige Josef (1. mai)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Josef håndverkeren

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 128 (127),1–2

Salig den som frykter Herren,
som vandrer på hans veier.
Frukten av dine henders arbeid skal du nyte,
salig er du, det skal gå deg vel. Halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, alle tings skaper, du som har satt mennesket under arbeidets lov, gi at vi med den hellige Josef som vern og forbilde fullfører de oppgaver du pålegger oss, og vinner den lønn du har lovet. Ved vår Herre …

Denne valgfrie minnedag har eget obligatorisk Evangelium. Første lesning, responsoriesalme og halleluja nedenfor er derimot valgfritt.

Lesning

1 Mos 1,26–2,3
Fyll jorden og legg den under dere!

Gud sa: «La oss skape mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle villdyrene og alt krypet som det kryr av på jorden.»

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.

Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!»

Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes over hele jorden, og alle trær med frukt som setter frø. De skal være til føde for dere. Og til alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde.»

Og slik ble det. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.

Slik ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Den syvende dagen hadde Gud fullført hele sitt verk. Så hvilte Gud etter det verk han hadde utført da han skapte.

Eller:

Lesning

Kol 3,14–15.17.23–24
Hva dere enn har for oppgave, så legg hele deres sjel i den, siden det er Herren og ikke mennesker det gjelder

Brødre, over alt annet, ha kjærlighet, den som binder alt sammen til en fullkommen helhet! Og la så Kristi fred herske i deres hjerter – for det er meningen med det kall som har forenet dere i ett og samme legeme. Og vær takknemlige!

Og alt hva dere sier, alt hva dere gjør, la det skje i vår Herre Jesu navn, så takken går gjennom ham til Gud vår Far.

Hva dere enn har for oppgave, så legg hele deres sjel i den, siden det er Herren og ikke mennesker det gjelder, – i vissheten om at dere som lønn får del i arven fra Herren. Så la da Kristus være deres Herre!

Responsoriesalme

Sal 90,2. 3–4. 12–13. 14 og 16

Omkved: Herre, styrk våre henders gjerning.
Eller: Halleluja.

Før fjellene ble til, før jorden og jorderiket ble født,
fra evighet til evighet er du.

Du byder mennesket vende tilbake til støv og sier:
«Vend tilbake, menneskebarn.»
For tusen år er i dine øyne som en dag,
som dagen i går og som en nattevakt.

Lær oss å telle våre dager
for å vinne hjertets visdom.
Herre, kom, hvor lenge vil du drøye.
Ha medynk med ditt folk.

Mett oss med din miskunn ved daggry,
og vi skal juble alle våre dager.
La dine tjenere se din gjerning,
din herlighet stråle over våre barn.

Halleluja

Sal 68,20

Halleluja. Velsignet være Herren fra dag til dag;
han har omsorg for oss, vår frelses Gud. Halleluja.

Evangelium

Matt 13,54–58
Det er da sønnen til tømmermannen?

På den tid kom Jesus til sin hjembygd og underviste folk i synagogen der, slik at de undret seg stort og sa: «Tro hvor han har denne visdommen fra, og denne undergjørende kraften? Det er da sønnen til tømmermannen? Og heter kanskje ikke hans mor Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og søstrene hans, bor de ikke her blant oss alle sammen? Hvor kan han da ha alt dette fra?» Og de festet ingen lit til ham.

Jesus sa da til dem: «Bare i sitt hjem og i sin hjembygd blir en profet ringeaktet slik.»

Og på grunn av deres vantro var det ikke mange under han gjorde der.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige Josef bærer selv tittelen «arbeider». La oss be for arbeiderne og for de arbeidssøkende:

L: Om at de i Kirken må finne et fellesskap
som viser dem respekt, støtte og solidaritet.

L: For samfunnets myndigheter,
at de må respektere og støtte alle mennesker
som krever et meningsfylt og trygt arbeid,
betalt med en rettferdig lønn.

L: For dem som lider fordi de mangler arbeid,
fordi lønnen er for dårlig til eget og familiens vel,
eller fordi det medfører urimelig skade eller fare.

L: For alle oss som har et arbeid å utføre,
om trofasthet og glede.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du som lot din Sønn lære håndverk hos Josef,
gi på hans forbønn gode arbeidsforhold.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, all miskunns kilde, se i nåde til de gaver vi bærer frem for deg til minne om den salige Josef. Hør vår bønn, og la dette offer bli oss til hjelp. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Prefasjon for Den hellige Josef, Jomfru Marias ekteviede
Den hellige Josefs kall

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
og med verdig lovprisning opphøyer,
velsigner og forkynner deg
på denne høytid til ære for den salige Josef.
Han er den rettferdige mann du gav Guds mor til ekte,
den tro og kloke tjener
du satte til overhode for Den hellige familie,
for at han i fars sted
skulle verne om din enbårne Sønn,
Jesus Kristus, vår Herre,
han som var unnfanget ved Den Hellige Ånd.
Ved ham lovpriser englene, tilber herredømmene,
skjelver maktene for din majestet.
Alle himler og himmelkrefter og de salige serafer
forherliger den i samstemmig jubel.
Byd oss å forene vår røst med dem,
idet vi ydmykt istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Kol 3,17

Alt hva dere sier, alt hva dere gjør,
la det skje i Herrens navn, så takken går til Gud, halleluja.

Slutningsbønn

Herre, du som har mettet oss ved ditt bord, hør vår bønn: La oss med den salige Josef som forbilde vitne om din kjærlighet og nå frem til den evige fred. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse