Den hellige Lukas (18. oktober)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Lukas

Evangelist

Messens tekster

Inngangsvers

Jes 52,7

Hvor fagre er på fjellene deres føtter
som bringer gledesbud, som forkynner fred,
som bærer godt budskap, som kunngjør frelse!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du valgte den salige Lukas til å forkynne i skrift og tale din grenseløse kjærlighet til de fattige. Hjelp oss som bærer kristennavnet, å være ett hjerte og én sjel, og la alle folkeslag få se din frelse. Ved vår Herre …

Lesning

2 Tim 4,9–17a
Bare Lukas er tilbake hos meg

Min kjære, Demas har forlatt meg av kjærlighet til denne verden, og er dratt til Tessalonika; Crescens er reist til Gallia, Titus til Dalmatia. Bare Lukas er tilbake hos meg. Ta Markus med deg, for han kan være meg en nyttig medhjelper. Og Tykikos har jeg sendt til Efesos. Når du kommer, ta med deg den kappen jeg lot være igjen i Troas hos Karpos, og bøkene, særlig pergamentene.

Alexander kobbersmed har gjort meg meget ondt; Herren vil lønne ham etter fortjeneste. Vokt deg for ham, du også, for han har vært en ivrig motstander av vår forkynnelse.

Første gang jeg skulle forsvare meg, var det ingen som møtte opp for å stille seg ved min side; alle sviktet meg. Måtte det ikke bli lagt dem til last! Men Herren selv stod meg bi og gav meg styrke, så budskapet gjennom meg nådde frem til sitt mål, og ble hørt av «alle hedninger».

Responsoriesalme

Sal 145 (144),10–11. 12–13ab. 17–18

Omkved: Dine hellige taler om ditt rikes strålende prakt.

All skapning priser deg, Herre,
dine hellige lover deg.
De forkynner ditt rikes ære,
taler om din veldige makt.

Så menneskebarn skal se din storhet,
ditt rikes strålende prakt.
Ditt rike står i evighet,
ditt herredømme fra slekt til slekt.

Herren er rettvis i all sin vei,
hellig i all sin gjerning.
Herren er nær den som roper,
som ærlig kaller på ham.

Halleluja

Jf. Joh 15,16

Halleluja. Jeg har valgt dere og satt dere til å bære frukt,
og frukt som varer, sier Herren. Halleluja.

Evangelium

Luk 10,1–9
Avlingen er rik, men høstfolkene få

På den tid utvalgte Herren toogsytti andre, og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver eneste by og hvert eneste sted han ville besøke.

Og så sa han til dem: «Avlingen er rik, men høstfolkene få; be derfor ham som er herre over avlingen, at han sender arbeidere ut for å høste den.

Og gå så avsted! Jeg sender dere ut som lam i en ulveflokk. Ta ikke med dere pengepung og ikke skreppe, ikke sko. Og stans ikke for å hilse på folk underveis.

Men når dere tar inn i et hus, så si først: ‘Guds fred i huset’. Hvis det da er fredsæle folk, skal også den fred dere lyser, hvile over dem; men hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli så hos dem, og spis og drikk hva de byr dere, for arbeideren er sin lønn verd. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere er kommet til en by, og folk har tatt imot dere, så spis det som blir satt frem for dere, helbred de syke som er der, og si: ‘Guds rike står for døren!’»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Gjennom den hellige evangelist Lukas har vi fått et levende bilde av Jesu liv og livet i Kirken den første tid. La oss be om at dette bilde må føre oss nærmere Gud:

L: For alle biskoper, prester og diakoner,
at de må føre videre det apostoliske oppdrag.

L: For dem som i dag forvalter den makt
som Caesar Augustus engang forføyde over,
at de må bøye seg for Guds plan og vilje med verden.

L: For alle som lider på grunn av diskriminering
eller strid mellom grupperinger,
om at evangelisten Lukas' budskap om hva Jesus sa og gjorde
må bidra til legedom og fellesskap.

L: For Kirken på dette sted,
at vi må oppleve samhørigheten med den første Kirke.

Himmelske Far,
du som bruker den hellige Lukas som talerør,
gi at vi må ta til oss hans budskap.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, gi oss ved dine himmelske gaver å tjene deg med frimodighet. La det offer vi frembærer på festen for den salige Lukas, bli oss til legedom og evig herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Apostelprefasjon II
Apostlene – Kirkens grunnvoll og vitner

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Du bygget din Kirke på apostlenes grunnvoll,
for at den på jorden skulle være et stadig tegn på din hellighet
og forkynne for menneskene ordet fra himmelen.
Sammen med engleskaren
lovsynger vi deg i hengivenhet,
og nå og til evig tid
roper vi med høy røst:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Luk 10,1.9

Herren sendte disiplene til byene for å forkynne:
Guds rike er kommet nær.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, måtte det sakrament vi har mottatt fra ditt alter, helliggjøre oss og styrke vår tro på det Evangelium som den salige Lukas forkynte. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse