Den hellige Mattias (14. mai)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den hellige Mattias

Apostel

Messens tekster

Inngangsvers

Joh 15,16

Dere valgte ikke meg; det er jeg som har valgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. (I påsketiden: Halleluja.)

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du opptok den salige Mattias i apostlenes samfunn. Gi at vi, i vår glede over ham som din kjærlighet valgte, på hans forbønn får telles med blant dine utvalgte. Ved vår Herre …

Lesning

Apg 1,15–17.20–26
Loddet falt på Mattias, som heretter ble regnet som en av de tolv apostler

I de dager stod Peter frem blant brødrene – de var en flokk på omkring hundreogtyve – og sa: «Brødre! Der er et ord i Skriften som skulle gå i oppfyllelse, en forutsigelse av Den Hellige Ånd, talt gjennom Davids munn: Det gjelder Judas, han som viste veien for dem som tok Jesus til fange. Han hørte til blant oss og hadde del i samme tjeneste som vi.

Det står jo i Salmenes Bok: ‘La hans gård bli lagt øde, la ingen ta bolig der.’ Og videre: ‘La en annen få overta hans embete.’

Så bør da en annen av dem som vandret sammen med oss hele den tid vår Herre Jesus ferdedes blant oss, like fra den gang Johannes døpte til den dag han ble tatt opp fra oss, heretter være med oss som vitne om hans oppstandelse.»

Da stilte de frem to: Josef Bar-Sabbas, med tilnavnet Justus, og Mattias.

Og så bad de: «Du, Herre, som kjenner alles hjerter, vis oss hvem av disse to du har utvalgt til å overta den plass og få den aposteltjeneste som Judas forlot for å gå dit han hørte til.»

Så trakk de lodd, og loddet falt på Mattias, som heretter ble regnet som en av de tolv apostler.

Responsoriesalme

Sal 113 (112),1–2. 3–4. 5–6. 7–8

Omkved: Han benker ham blant stormenn i sitt folk.
Eller: Halleluja.

Alle Herrens tjenere,
lovpris Herrens navn!
Velsignet være Herrens navn,
fra nå av og til evig tid.

Fra soloppgang til soleglad,
høylovet Herrens navn.
Høyt over alle folk står han,
hans ære er himmelhøy.

Hvem er som Herren, vår Gud,
i himmel og på jord,
hvis trone i det høye står,
som ser til dypeste dyp?

Han reiser arming opp fra støv,
fra sølen fattig mann,
og benker ham ved edles bord,
blant stormenn i hans folk.

Halleluja

Jf. Joh 15,16

Halleluja. Jeg har valgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt,
og frukt som varer, sier Herren. Halleluja.

Evangelium

Joh 15,9–17
Ikke så at dere valgte meg, det er jeg som har valgt dere

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Som Faderen har hatt meg kjær, har også jeg hatt dere kjær. Bli i min kjærlighet! Dersom dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, – på samme måte som jeg har holdt min Fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede skal være i dere, og deres glede være full og hel.

Og dette er mitt bud: at dere skal elske hverandre, slik som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner, dersom dere gjør hva jeg befaler dere.

Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre har fore. Nei, dere kaller jeg nå venner; for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg gitt dere del i. Ikke så at dere valgte meg; det er jeg som har valgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, og frukt som varer. Og alt hva dere da ber Faderen om i mitt navn, det skal han gi dere.

Dette er mitt bud til dere: At dere skal elske hverandre.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Den hellige Mattias ble utvalgt til apostel i stedet for Judas. La oss i dag på hans festdag be for dem som har ansvar for å velge ut til oppdrag:

L: For alle som i vår tid
har medansvar for valg av biskoper,
at de må la seg lede av Den Hellige Ånd.

L: For de politiske valg i vårt land,
og for de valg politikerne må gjøre,
at de må skje i tro og ansvarlighet overfor Gud.

L: At den apostoliske tjeneste i vår tid
må være til trøst og hjelp for dem som har det vondt.

L: For oss kristne på dette sted,
at vi må oppleve gode avgjørelser fra vår biskop
og fra våre lokale kirkeledere.

Himmelske Far,
du som gjennom apostelen Peters initiativ
utpekte Mattias som ny apostel etter Judas,
gi også i dag Kirken og det borgerlige samfunn
de tjenere og ledere som trenges.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver din Kirke med ærefrykt ofrer på festen for den salige Mattias, og gi oss ved dem din nådes styrke. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 15,12

Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre,
slik jeg har elsket dere, sier Herren. (I påsketiden: Halleluja.)

Slutningsbønn

Herre, opphør aldri å mette din familie med livets brød. Gi oss på forbønn av den salige Mattias del i de helliges arv i lyset. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse