Den salige Jomfru Marias dronningverdighet (22. august)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Fra www.katolsk.no: Den salige Jomfru Marias dronningverdighet

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 45 (44),10

Ved din høyre hånd står dronningen,
iført gullvirket kledning, omgitt av skjønnhet.

Kirkebønn

Miskunnsrike Gud, du som gjorde din Sønns mor til vår mor og dronning, gi at vi på hennes forbønn når frem til dine barns herlighet i himlenes rike. Ved vår Herre …

1. lesning

Jes 9,1–6
I folkeslagenes Galilea får folket se et stort lys

Før i tiden førte Herren vanære over Sebulons land og over Naftalis land. Men i fremtiden skal han la dem komme til ære: veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan og folkeslagenes Galilea.

Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over dem som bor i skyggelandet, stråler lyset frem. Du lar dem juble høyt og gjør gleden stor. De gleder seg for ditt åsyn som en gleder seg i kornhøsten, som en jubler når hærfang skiftes.

For åket som tynger folket, stangen over nakken og staven som driveren brukte, har du brutt i stykker som på Midjans dag.

Ja, hver støvel som trampet i stridsgny, og hver kappe som er tilsølt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ilden.

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.

Responsoriesalme

Sal 113 (112),1–2. 3–4. 5–6. 7–8

Omkved: Han benker ham blant stormenn i sitt folk.
Eller: Halleluja.

Alle Herrens tjenere,
lovpris Herrens navn!
Velsignet være Herrens navn,
fra nå av og til evig tid.

Fra soloppgang til soleglad,
høylovet Herrens navn.
Høyt over alle folk står han,
hans ære er himmelhøy.

Hvem er som Herren, vår Gud,
i himmel og på jord,
hvis trone i det høye står,
som ser til dypeste dyp?

Han reiser arming opp fra støv,
fra sølen fattig mann,
og benker ham ved edles bord,
blant stormenn i hans folk.

Evangelium

Luk 1,26–38
Du skal unnfange og føde en sønn

På den tid ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en ung pike trolovet med en mann som het Josef. Han var av Davids ætt; og den unge pikens navn var Maria.

Engelen trådte inn til henne og sa: «Vær hilset, du nådefylte! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket ved hans ord, og undret seg på hva dette kunne være for slags hilsen.

Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria. For du har funnet nåde hos Gud. Du skal unnfange og føde en sønn, og ham skal du kalle Jesus. Han skal være stor, ja, ‘Den Allerhøyestes sønn’ skal han kalles. Gud Herren vil gi ham hans far Davids trone, og han skal herske over Jakobs folk til evig tid; aldri skal hans herredømme ta ende.»

Men Maria sa til engelen: «Hvorledes skal dette kunne skje, – jeg har jo ingen mann?»

Engelen svarte: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og kraft fra Den Allerhøyeste skal senke seg ned over deg. Derfor skal også det hellige barn du føder, kalles Guds Sønn. Se, også Elisabet, din frende, har unnfanget en sønn, så gammel som hun er; hun er alt i sjette måned, hun som de kalte ufruktbar. For ingenting er umulig for Gud.»

Maria svarte: «Jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! På oktavdagen for (den egentlige) høytidsdagen for Jomfru Marias opptagelse i himmelen minnes vi hennes dronningverdighet. La oss be om å nå frem til seierskransen, slik som vår dronning alt har nådd frem:

L: Om at Kirken som har Maria som mor,
i ydmykhet og lydighet må prise sin dronning
og gjennom henne Sønnen, Himmelkongen.

L: For alle dronninger og andre statsledere,
at de må gjøre sin gjerning i tillit til Maria.

L: For alle som lider og har det vondt,
at de må rette blikket mot himmelens dronning
– hun som holdt Barnet i sine hender –
og finne trøst og håp.

L: At vi må sette vår lit til Maria, vår dronning,
og sammen med henne få glede oss i tid og evighet.

Herre Gud, himmelske Far,
du har gitt din Sønns mor dronningverdighet.
Før også oss til deg som dine kjære barn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, på denne minnefest for den salige Jomfru Maria bringer vi deg våre gaver, og ber om din hjelp ved ham som ble menneske for oss, og gav seg selv på korset som et lyteløst offer til deg, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Kommunionsvers

Luk 1,45

Salig er du som trodde,
for Herrens løfte til deg skal gå i oppfyllelse.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med dine himmelske gaver. Vi ber deg at du vil gjøre oss som ærer den salige Jomfru Maria, verdige til å få del i ditt evige gjestebud. Ved Kristus, vår Herre.