Den salige Jomfru Marias opptagelse i himmelen (15. august)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Den salige Jomfru Marias opptagelse i himmelen

Denne høytiden har en vigilie.
Denne høytid feires i Tromsø stift på nærmeste søndag (12. – 18. august).

Assumtio-festen

Ad Missam in die – høytidsmesse

Messens tekster

Inngangsvers

Åp 12,1

Et stort tegn viste seg på himmelen:
En kvinne, kledd i solen, med månen under sine føtter,
og en krans av tolv stjerner om sitt hode.

Eller:

Inngangsvers

La oss glede oss i Herren
på denne fest for Jomfru Maria.
Englene gleder seg over at hun er tatt opp i himmelen
og lovpriser Guds Sønn.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du har tatt den alltid rene Jomfru Maria, din Sønns mor, med sjel og legeme opp til himmelens herlighet. Vi ser hen til dette håpets og trøstens tegn og ber at du må lede oss på den vei som fører til din herlighet. Ved vår Herre …

1. lesning

Åp 11,19a; 12,1–6a.10ab (eldre form: 11,19a; 12,1.3–6a.10ab)
En kvinne kledd i solen, med måne under sine føtter

Da åpnet Guds tempel seg i himmelen, og paktens ark kom til syne der inne. Og et stort tegn viste seg i himmelen: En kvinne, kledd i solen, med månen under sine føtter, og en krans av tolv stjerner om sitt hode; [hun var svanger og skrek i barnsnød og fødselsveer.]

Og et annet tegn viste seg i himmelen: En uhyre, ildrød drage, med syv hoder og ti horn, og med en krone på hvert av de syv hoder. Med halen feide den tredjedelen av stjernene på himmelen bort og slynget dem ned på jorden. Så stilte dragen seg fremfor kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet straks det var født.

Da fødte kvinnen et barn, en gutt, – han som en gang skal styre hedningene med et septer av jern. Og barnet ble revet bort, inn til Gud, – inn for hans trone. Men kvinnen flyktet ut i ødemarken, hvor Gud har beredt henne et tilfluktssted.

Da hørte jeg en kraftig røst fra himmelen si: «Fra nå av står frelsen og kraften fast, vår Guds herredømme og hans Salvedes makt!»

Responsoriesalme

Sal 45 (44),10bc. 11. 12ab. 16

Omkved: Herren har velsignet deg til evig tid.

Kongsdøtre er blant dine utvalgte,
ved din høyre står en dronning prydet med gull.

Hør, min datter, gi akt og bøy ditt øre,
glem ditt folk og dine fedres hus.

Da vil Kongen finne behag i din skjønnhet.
Han er din Herre, fall ned for hans fot!

De ledes frem under jubelrop,
i fryd går de inn i Kongens slott.

2. lesning

1 Kor 15,20–27
Førstegrøden er Kristus, så følger de som hører Kristus til

Brødre, Kristus er oppstanden fra de døde, som livets førstegrøde blant dem. For som døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. På samme måte som alle dør med Adam, slik får også alle livet tilbake gjennom Kristus, – men hver og en i sin orden: Førstegrøden er Kristus, så, ved hans komme, følger de som hører Kristus til. Da står vi ved fullendelsen, når han overlater sin kongemakt til Gud, til Faderen, etter å ha tilintetgjort alle fiendtlige «krefter», hver «makt» og hver «myndighet».

For selv skal han herske som konge inntil han har «lagt alle sine fiender for sine føtter». Og som sin siste fiende vil han tilintetgjøre døden selv. «Alt», heter det jo, «har Gud lagt for hans føtter».

Halleluja

Halleluja. Maria er tatt opp til himmelen,
englenes hærskarer fryder seg. Halleluja.

Evangelium

Luk 1,39–56
Store ting har Den Mektige gjort mot meg, han opphøyet de ringe

I de dager skyndte Maria seg på vei opp i fjellene, til en by i Judea, hvor Sakarias bodde; der gikk hun inn til Elisabet og hilste henne.

Og da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket fosteret i hennes liv, hun ble fylt med Den Hellige Ånd og utbrøt med høy røst:

«Velsignet er du fremfor alle kvinner, og velsignet er han du bærer i ditt skjød! Men hvem er vel jeg, at min Herres mor kommer til meg? Da lyden av din hilsen nådde mine ører, da hoppet jo barnet i mitt liv av fryd! Og salig er hun som trodde! For Herrens løfte til henne skal gå i oppfyllelse.»

Da sa Maria:

«Min sjel forkynner Herrens storhet, og mitt hjerte jubler i Gud, min Frelser. For han har sett til sin ringe tjenerinne, og fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Ja, store ting har Den Mektige gjort mot meg – hellig er hans navn – og hans miskunn mot dem som frykter ham varer fra slekt til slekt.

Storverk har han gjort med sin arm, spredt de hovmodige for alle vinder. De mektige har han støtt ned fra tronen, og opphøyet de ringe. De sultne har han mettet med goder, og sendt tomhendte fra seg de rike.

Han har tatt seg av Israel, sin tjener, tro mot sitt løfte i miskunn: Det som han gav våre fedre, Abraham og hans ætt, for evig tid.»

Så ble Maria hos Elisabet i omtrent tre måneder, og vendte deretter hjem til sitt hus.

Credo

Credo brukes.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Fylt av Den Hellige Ånd kalte Elisabeth Maria for den velsignede fremfor alle kvinner, og som førstegrøden blant de døde tok Kristus henne opp til seg med legeme og sjel. La oss be Herren høre våre bønner og skjenke også oss sin velsignelse:

L: For alle som i tro og lydighet søker det evige liv.

L: For alle med ansvar
for det legemlige liv i denne verden,
om ydmykhet innfor ham som vil frelse legeme og sjel.

L: For alle som lider under vandringen gjennom denne verden.

L: For oss som fremdeles befinner oss i denne verden,
om evig velsignelse og fryd fra ham som velsignet Maria.

Allmektige, evige Gud,
du som i himmelsk nåde lot den salige Jomfru Maria
få del i din Sønns oppstandelse fra de døde,
gi også oss del i samme.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

I tiltro til Guds mor Marias forbønn ber vi, med de sorger og engstelser mennesker vanligvis har, til Kristus, livets Herre:

L: La oss alle som skal bringe troen videre til andre, få den samme tillit og tro som Maria hadde.

L: La oss støtte, anerkjenne og hjelpe hverandre i den fulle solidaritet som troen krever av oss.

L: La oss oppnå den innsikt som kreves for å gi Maria en riktig plass i vårt liv.

L: La oss innse den betydning Marias opptagelse i himmelen har for vår egen død og oppstandelse.

L: La alle våre avdøde bli trukket inn i det evige liv hos deg, Gud.

Allmektige Gud, la oss alle være blant dem som får livet tilbake i Kristus. For du er de levendes Gud, ikke de dødes. Deg bringer vi vår lovprisning, nå og i all evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot det offer vi her bærer frem. Lytt til den salige Jomfru Maria, som du har tatt opp til deg, og tenn på hennes forbønn din kjærlighets ild i våre hjerter. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Marias herlighet

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
I dag er Jomfru Maria, Guds mor, tatt opp til himmelen.
I henne har den seirende Kirke sitt utspring;
hun er bildet på den fullkommenhet
Kirken engang skal eie,
og for ditt folk på vandring mot deg
er hun håpets og trøstens kilde.
Du ville ikke overgi hennes legeme
til gravens oppløsning,
for av henne var det din enbårne Sønn ble født,
han som er livets opphav.
Derfor priser vi deg med englers kor,
idet vi med glede bekjenner:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Luk 1,48–49

Alle slekter skal prise meg salig,
for store ting har Den Mektige gjort mot meg.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt frelsens sakrament på denne fest for den salige Jomfru Marias opptagelse i himmelen. Før oss på hennes forbønn frem til oppstandelsens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Musikkforslag