Guds hellige mor Maria (1. januar)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Høytiden for Guds hellige mor Maria

Messens tekster

Oktavdag for Herrens fødsel

Inngangsvers

Gled deg, hellige Mor!
Du fødte Kongen som råder over himmel og jord i all evighet.

Eller:

Inngangsvers

Jf. Jes 9,2.6; Luk 1,33

I dag skal lyset stråle over oss, for Herren er oss født,
og hans navn skal være: Underfull, Gud, Fredsfyrste, evig Fader; og på hans rike skal det ikke være ende.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, ved den salige Maria, jomfru og mor, skjenket du menneskeslekten evig frelse. Vi ber deg: Kom oss til hjelp på hennes forbønn, for ved henne mottok vi livets opphav, din Sønn, han som lever og råder …

1. lesning

4 Mos 6,22–27
Når de uttaler mitt navn over israelittene, vil jeg velsigne dem

Herren sa til Moses: Du skal tale til Aron og hans sønner og si til dem: Når dere velsigner israelittene, skal dere si:

Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

Når de således uttaler mitt navn over israelittene, vil jeg velsigne dem.

Responsoriesalme

Sal 67 (66),2–3. 5. 6 og 8

Omkved: Gud være oss nådig og velsigne oss.

Gud være oss nådig og velsigne oss,
han la sitt åsyn lyse over oss.
Dine veier skal kjennes på jorden,
din frelse blant folkene.

Måtte folkene juble og synge,
for du dømmer jorden med rettferd.
Du styrer alle jordens folk.

Måtte folkene takke deg, Gud,
alle folkeslag love deg.
Gud velsigne oss,
all jorden frykte ham.

2. lesning

Gal 4,4–7
Gud sendte sin Sønn, født av en kvinne

Brødre, da tidens fylde kom, sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, og fra sin fødsel av selv underkastet Loven, for å løskjøpe dem som levde bundet av Loven, ja, for å gi oss en plass som sønner. Og beviset på at dere er hans sønner, er at Gud har inngydt sin Sønns Ånd i våre hjerter, hvor den roper: «Abba! Far!» Så er du da ikke lenger slave, men sønn; og er du sønn, har du også av Gud fått arverett.

Halleluja

Hebr 1,1–2

Halleluja. Mange ganger og på mange måter talte Gud fordum til våre fedre gjennom profetene. Men nå ved tidenes ende, har han talt til oss gjennom Sønnen. Halleluja.

Evangelium

Luk 2,16–21
De fant både Maria og Josef, og barnet. Da åtte dager vår gått, gav de ham navnet Jesus.

På den tid skyndte gjeterne seg inn til Betlehem og fant både Maria og Josef, og barnet som lå der i krybben. Og da de hadde fått se det, fortalte de alt som var blitt sagt dem om barnet. Alle som hørte det, undret seg storlig over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte på det alt sammen og grunnet på det i sitt hjerte. Men gjeterne vendte tilbake, mens de sang Guds lov og pris for alt de hadde fått se og høre. For alt var gått slik som det var blitt sagt dem.

Da åtte dager var gått, og gutten skulle omskjæres, gav de ham navnet Jesus – det navnet engelen hadde gitt ham før han ble unnfanget i sin mors liv.

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Vi er begynt på et nytt kalenderår. La oss be til Kristus om at det må bli et år sammen med ham og hans mor Maria:

L: At Kirken likesom den velsignede Jomfru Maria
dette år må oppleve velsignelse ved Kristi nærvær.

L: For de verdslige myndigheter,
at de med blikket rettet mot Fredens dronning
må skape et fredfylt år.

L: Om et bedre år for dem som lider.

L: At vi som gjeterne må fylles av glede
over åndelig å ha møtt Jesus sammen med Maria og Josef.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
på den åttende dag ble din Sønn omskåret og fikk navnet Jesus.
Gi oss et godt år på forbønn av hans salige mor, Jomfru Maria.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, i din godhet begynner og fullender du alle gode ting. Vi gleder oss på festen for Guds hellige mor, og ærer det verk du har begynt i oss. Vi ber deg: Fullfør din nådes gjerning, og la oss engang få glede oss over din frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
(på denne høytid…)
Prefasjon for Jomfru Maria I
Jomfru Marias moderverdighet

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
og priser, velsigner og forkynner deg
på denne høytid (fest, minnedag) for den salige,
alltid rene Jomfru Maria.
Den Hellige Ånd overskygget henne
og hun unnfanget din enbårne Sønn,
og i ukrenket jomfrurenhet
lot hun utstrømme over verden det evige lys,
Jesus Kristus, vår Herre.
Ved ham lovpriser englene, tilber herredømmene,
skjelver maktene for din majestet.
Alle himler og himmelkrefter og de salige serafer
forherliger den i samstemmig jubel.
Byd oss å forene vår røst med dem,
idet vi ydmykt istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Hebr 13,8

Jesus Kristus er i går og i dag den samme, og til evig tid.

Slutningsbønn

Herre, i glede har vi mottatt dine sakramenter. La dem virke til evig liv for oss, vi som i tro bekjenner at den salige Jomfru Maria er din Sønns mor og Kirkens mor. Ved Kristus, vår Herre.

Utsendelse