Herrens dåp (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: *Herrens dåp

Messens tekster

Søndag etter Herrens åpenbaring
Hvor Herrens åpenbaring flyttes til en søndag som inntreffer på 7. eller 8. januar, feires Herrens dåp på etterfølgende mandag.

Inngangsvers

Jf. Matt 3,16–17

Da Herren var blitt døpt, åpnet himlene seg,
og Ånden, lik en due, senket seg over ham,
og Faderens røst sa: «Dette er min Sønn, som jeg har kjær,
han som har all min yndest.»

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, da Kristus var blitt døpt i Jordans flod, og Den Hellige Ånd steg ned over ham, forkynte du at han var din elskede Sønn. La oss som ble dine barn, gjenfødt av vann og Den Hellige Ånd, alltid forbli i din kjærlighet. Ved ham, vår Herre …

Eller:

Kirkebønn

Allmektige Gud, din enbårne Sønn har åpenbart seg i vår menneskenatur. Vi ber deg: La oss bli fornyet i vårt indre ved ham som ble oss lik i det ytre, han som lever og råder …

Når denne fest feires på mandag, velges før Evangeliet én av lesningene nedenfor.

1. lesning

Jes 42,1–4. 6–7
Se, min tjener som jeg har behag i

Så sier Herren: Se, min tjener som jeg støtter, min utvalgte som jeg har behag i. Jeg har lagt min Ånd på ham, han skal bringe retten ut til folkene. Han skal ikke skrike og ikke rope og ikke la sin røst bli hørt på gaten. Han skal ikke bryte et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. Han skal ikke bli utmattet og ikke bryte sammen, før han har utbredt retten på jorden. Fjerne kyster venter på hans lære.

Så sier Herren, Gud: Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og grepet din hånd. Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folkene, til et lys for folkeslagene. Du skal åpne blindes øyne og føre fanger ut av fengslet, dem som sitter i mørke, ut fra fangehullet.

Responsoriesalme

Sal 29 (28),1a og 2. 3ac–4. 3b og 9b–10

Omkved: Herren signer sitt folk med lykke og fred.

Gi Herren ære, Guds sønner.
Gi Herren pris og ær hans navn,
tilbe Herren i hans hellige tempel.

Herrens røst er over vannene,
Herren over de talløse vann,
Herrens røst med velde,
Herrens røst med herlighet.

Gi Herren ære og makt.
Alt i hans tempel roper «ære».
Herren hersket på storflommens tid.
Herren er Konge for evig.

2. lesning

Apg 10,34–38
Herren salvet ham med Hellig Ånd

I de dager tok Peter til orde og sa: «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han tar imot enhver som frykter ham og handler rett, hvilket folk han så tilhører.

Han har sendt sitt ord til Israels barn, med det glade budskap om fred gjennom Jesus Kristus – han som er alles Herre. Dere vet hva for ting som er skjedd hele Jødeland over – Jesus fra Nasaret, han begynte i Galilea, etter den dåpen som Johannes forkynte, og Gud salvet ham med Hellig Ånd og kraft; så gikk han omkring og gjorde vel og helbredet alle som var falt i djevelens makt, for Gud var med ham.»

Halleluja

Jf. Mark 9,6

Halleluja. Ut fra skyen lød en røst:
Dette er min egen sønn, han som jeg har kjær.
Lytt til ham. Halleluja.

Evangelium

Matt 3,13–17
Så snart Jesus var døpt, så han Guds Ånd idet den senket seg ned over ham

På den tid kom Jesus fra Galilea ned til Jordan for å bli døpt av Johannes. Men Johannes ville hindre det og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?»

Men Jesus svarte ham: «La det skje. For slik skal vi oppfylle hele Guds lov.» Da gav Johannes etter.

Men så snart Jesus var døpt, steg han opp av vannet, – og se, himlene åpnet seg, og han så Guds Ånd lik en due, idet den senket seg ned over ham. Og en røst fra himlene sa: «Dette er min sønn, som jeg har kjær, han som har all min yndest!»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi avslutter i dag årets julefeiring. La oss med våre forbønner vende oss til ham som ble ett med oss for å gjøre oss til ett med seg:

L: For Kirkens forkynnelse for folkeslagene,
at den må makte å bringe dem retten og lyset
som han – Herrens utvalgte tjener – skulle komme med.

L: For dem som utøver samfunnsmakt,
at de må formulere retten i respekt for Guds rett.

L: For alle som lider under mørke og fangenskap,
at de må se Herrens lys og frihet.

L: For oss som er blitt ett med Herrens tjener
ved hans dåp og ved vår dåp til ham,
at vi som Guds Kirke på dette sted
må forkynne Guds ord sant og forvalte dåpen rett.

Herre Gud, himmelske Far,
ved dåpen viste du oss at Marias sønn var din Sønn,
vis oss at vi gjennom dåpen blir dine barn.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Allmektige Gud, på denne fest for din Sønns dåp, ber vi, dine døpte barn, deg tillitsfullt:

L: Forny hver dag i oss dåpens nåde.

L: La alltid våre hjerter være fylte av takknemlighet over dåpens gave.

L: La stadig flere over hele jorden få del i dåpen i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

L: La din Kirke fortsette din Sønns forsoningsverk, idet den bringer frihet og rettferd ut til folkene.

L: Gi oss å kunne være lys for våre medmennesker, vitnesbyrd om din kjærlighet som åpner døves ører og gir blinde synet igjen.

L: La fredens rike spire og gro, i Irak, i Afghanistan og i Det hellige land. Bryt ned alt ondt, og gi alle folkeslag din Ånd og sannhet.

Allmektige, evige Gud. I og ved din Sønn har du i din kjærlighet skjenket oss forsoning med deg og gitt oss barnekår. I sin dåp har han gitt oss et tegn til etterfølgelse, og i vår dåp har vi mottatt et uutslettelig preg som dine barn, med del i din kjærlighet til ham. Gi at vi ved dåpens nåde må følge etter Kristus og oppnå arverett til ditt rike. Det ber vi deg om ved ham som lever og råder med deg i Helligåndens enhet, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver vi bringer deg på festen for din elskede Sønns åpenbaring. La dine troendes offergaver bli forvandlet til hans offer som i sin miskunn tar bort verdens synder, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Herrens Dåp

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Med underfulle tegn beseglet du den nye dåp i Jordan.
Ved din røst fra himmelen skulle vi tro
at ditt Ord har tatt bolig blant menneskene,
og ved Ånden som steg ned i en dues skikkelse,
skulle vi erkjenne at Kristus, din tjener,
ble salvet med gledens olje,
og er sendt til å forkynne det glade budskap for de fattige.
Derfor priser vi deg uten opphør på jorden,
og sammen med himmelens krefter
roper vi alle dager til din majestet:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 1,32.34

Se, om ham var det Johannes vitnet:
«Jeg har sett det, og dette er mitt vitnesbyrd:
Han er Guds Sønn.»

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med dine hellige gaver. Ydmykt ber vi deg: La oss som trofast lytter til din enbårne Sønn, både få kalles og være dine barn. Ved ham, Kristus, vår Herre.

Utsendelse

Fra dagen etter festen for Herrens dåp inntil tirsdag før fastetiden er den liturgiske tid det alminnelige kirkeår.