Jesu hjertefest (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Jesu hjertefest

Fredag etter 2. søndag etter Pinse

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 33 (32),11.19

Hans hjertes tanker står fast fra slekt til slekt,
for å fri deres sjeler fra døden
og holde dem i live på nødens dag.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, vi ærer din elskede Sønns hjerte, og minnes de store velgjerninger som åpenbarer hans kjærlighet til oss. Vi ber deg: Gi oss del i den rike nåde som strømmer fra denne gavmilde kilde. Ved vår Herre …

Eller:

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, i din Sønns hjerte åpner du for oss kjærlighetens uendelige rikdom. Gi oss som har såret ham ved våre synder, å sone på verdig vis når vi bringer ham vår kjærlighets offer. Ved ham, vår Herre …

1. lesning

Hos 11,1.3–4.8c–9
Hjertet vender seg i meg

Så sier Herren:

Da Israel var ung, fikk jeg ham kjær, jeg kalte min sønn fra Egypt. Jeg lærte Efraim å gå og tok dem på mine armer; men de skjønte ikke at jeg leget dem. Jeg drog dem med milde bånd, ja, med kjærlighetens tømmer. Jeg stelte med dem likesom bonden som løfter åket fra nakken; jeg bøyde meg ned og gav dem mat.

Hjertet vender seg i meg, all min medynk våkner. Jeg vil ikke følge min brennende vrede, vil ikke legge Efraim øde igjen. For jeg er Gud og ikke et menneske, hellig midt iblant dere; jeg kommer ikke med harme.

Responsoriesalme

Jes 12,2–3. 4bcd. 5–6

Omkved: Med glede skal dere øse av frelsens kilde.

Se, han er min frelses Gud, jeg er trygg, jeg frykter ikke.
Herren er min sang, min styrke og min frelse.
Med glede skal dere øse av frelsens kilde.

Takk Herren, påkall hans navn,
gjør kjent blant folkene hans gjerning,
hans store navn.

Lovpris Herren, han har gjort underfulle ting,
gjør det kjent for hele jorden.
Rop av glede og fryd, alle som bor på Sion.
Stor er Israels Hellige i deres midte.

2. lesning

Ef 3,8–12.14–19
Å lære å kjenne Kristi kjærlighet som går ut over all erkjennelse

Brødre, til meg, den ringeste av alle de hellige, er denne nåde gitt – å forkynne for hedningene det glade budskap om Kristi uuttømmelige rikdom, og gjøre det klart for alle hvordan Gud nå virkeliggjør dette mysterium: For fra evighet av har det vært skjult i Gud, alle tings Skaper, men gjennom Kirken skal nå «makter» og «myndigheter» i de himmelske regioner få syn for Guds mangfoldige visdom – slik som hans plan var fra evighet av, den som han nå har virkeliggjort i Kristus Jesus, vår Herre. I ham, ved troen på ham, har vi trygg og fri adgang til Gud, i all tillit.

Og derfor er det da jeg bøyer mine knær for Faderen – for ham, etter hvem enhver som kalles «far», i himmelen eller på jorden, bærer sitt navn – og jeg ber ham om ut av sin herlighets rikdom å skjenke dere kraft ved sin Ånd, så deres indre kan bli styrket, Kristus feste bo i deres hjerter ved troen, og kjærligheten være den grunn dere er rotfestet i. Da skal dere bli i stand til fullt ut å forstå, sammen med alle de hellige, hva bredden, lengden, høyden og dybden er; til å lære å kjenne den Kristi kjærlighet som går ut over all erkjennelse, og, fylt av Gud, tre inn i hans egen fylde.

Halleluja

Matt 11,29ab

Halleluja. Ta mitt åk på dere, sier Herren,
og gi dere i lære hos meg, for jeg er mild og ydmyk av sinn. Halleluja.

Eller:

Halleluja

1 Joh 4,10b

Halleluja. Gud elsket oss først
og sendte sin Sønn som sonoffer for våre synder. Halleluja.

Evangelium

Joh 19,31–37
Han stakk et spyd i siden på ham, så blod og vann fløt ut

Det var en helgaften, og jødene ville unngå at kroppene ble hengende på korsene sabbaten over, så meget mer som det var en særlig høytidsdag. De bad derfor Pilatus om å la benene deres knuse, og få likene tatt ned.

Soldatene kom da og knuste benene først på den ene og så på den andre av dem som var korsfestet sammen med ham; men da de kom til Jesus, så de at han allerede var død; de lot da være å knuse hans ben. Men en av soldatene stakk et spyd i siden på ham, så blod og vann fløt ut.

(Det var en som selv så det, som vitner om det, for at dere også skal tro; og hans vitnesbyrd er å stole på, han vet at det han sier er sant.) Dette skjedde nemlig for at Skriftens ord skulle gå i oppfyllelse: «Ben skal ikke knuses på ham» – og et annet sted heter det: «De skal se på ham som de har gjennomboret.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! En av soldatene stakk et spyd i siden på Jesus, så blod og vann fløt ut. La oss be Herren Jesus om at dette bilde på hans kjærlighet til oss, også må være med på å prege våre hjerter:

L: For alle som bekjenner seg til Jesus Kristus,
at han ved troen må bo i deres hjerter.

L: At Jesu selvoppofrende kjærlighet til oss
også må prege forholdene i samfunnet
og mellom folkeslagene, nasjonene og statene.

L: For dem som mangler mat eller lider på annet vis,
at også de må merke Jesu kjærlighet.

L: At Jesu kjærlighet til oss
må gi større forståelse og kjærlighet oss imellom.

Allmektige, evige Gud,
du som elsket oss så høyt at du for vår skyld
lot din Sønn gå gjennom kors og død,
gi oss takknemlighet for denne store nåde,
og gi at vi må bli preget av den samme kjærlighet.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi ber deg, se til den rike kjærlighet som bor i din elskede Sønns hjerte, og la vår offergave vinne ditt behag og bli til soning for våre synder. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Kristi uendelige kjærlighet

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud,
ved Kristus, vår Herre.
Løftet opp på korset,
gav han seg selv for oss
i underfull kjærlighet,
og lot blod og vann flyte fra sin gjennomborede side.
Herfra skulle Kirkens sakramenter strømme,
så alle mennesker kunne drages til Frelserens åpne hjerte,
og med glede øse av frelsens kilder.
Derfor priser vi deg med alle engler og hellige,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 7,37–38

Herren sier: Den som tørster, han komme til meg for å drikke.
Den som tror på meg, fra hans bryst skal det rinne strømmer av levende vann.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 19,34

En av soldatene stakk et spyd i hans side,
så blod og vann fløt ut.

Slutningsbønn

Herre, la kjærlighetens sakrament tenne din kjærlighet i oss, så vi stadig drages til din Sønn, og lærer å gjenkjenne ham i våre brødre, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse