Korsets opphøyelse (14. september)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Korsets opphøyelse

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Gal 6,14

I vår Herres Jesu Kristi kors er all vår ros.
I ham er vår frelse, vårt liv og vår oppstandelse.
Ved ham er vi frelst og fridd ut.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Barmhjertige, evige Gud, etter din vilje led din enbårne Sønn døden på korset for å frelse menneskeslekten. Gi at vi som på jorden har fått del i dette Kristi mysterium, får motta frukten av hans gjenløsningsverk i himmelen, han som lever og råder …

Når denne fest inntreffer utenom en søndag, velges før Evangeliet én av lesningene nedenfor.

1. lesning

4 Mos 21,4c–9
Når en mann ble bitt av en slange, berget han livet ved å se på kobberslangen

I de dager ble folket utålmodig.

De talte mot Gud og Moses og sa: «Hvorfor førte dere oss ut av Egypt når vi må dø her i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne sultekosten.»

Da sendte Herren giftslanger inn blant folket. De bet israelittene, og mange av dem døde. Folket kom til Moses og sa: «Vi syndet da vi talte mot Herren og mot deg. Be nå til Herren at han må ta slangene bort fra oss!» Og Moses gikk i forbønn for folket.

Da sa Herren til ham: «Lag deg en slange og sett den på en stang! Hver den som blir bitt, skal berge livet når han ser opp på den.» Og Moses laget en kobberslange og satte den på en stang. Og det gikk slik at når en mann ble bitt av en slange, berget han livet ved å se på kobberslangen.

Responsoriesalme

Sal 78 (77),1–2. 34–35. 36–37. 38

Omkved: Glem aldri Herrens velgjerninger!

Lytt, mitt folk, til min lære,
vend øret til mine ord.
Jeg vil åpne min munn og tale i bilder,
bære frem gåtefulle hendinger fra gammel tid.

Når Herren herjet blant dem, da søkte de ham,
da vendte de om og spurte etter Gud.
Da mintes de Gud, sin klippe,
da husket de Den Høyeste Gud, sin Forløser.

Likevel bedro de ham med sine ord
og løy for ham med sin tunge.
I sitt hjerte holdt de ikke fast ved ham,
de var ikke tro mot hans pakt.

Men han var barmhjertig, han tilgav synden
og gjorde ikke ende på dem.
Utrettelig holdt han sin vrede tilbake
og lot ikke sin harme bryte frem.

2. lesning

Fil 2,5–11
Han bøyde seg. Derfor er det Gud har hevet ham så høyt.

La Kristi Jesu sinnelag prege deres ferd, – han som, skjønt av guddoms rang dog ikke voktet skinnsykt over sin stilling som Guds like! Nei, han oppgav alt sitt eget, gikk inn i slavens kår og ble et menneske som vi. Å se til som et menneske i all sin ferd, bøyde han seg, underkastet og lydig til døden – ja, døden på et kors! Derfor er det Gud har hevet ham så høyt og skjenket ham det navn som står over alle andre – så høyt, at alle ting i Jesu navn skal bøye kne – i himmelen, på jorden og i dypet – og hver en tunge skal forkynne: «Jesus Kristus er Herre!» – til Gud Faderens ære.

Halleluja

Halleluja. Vi tilber deg, Kristus, og lovpriser deg,
for ved ditt Kors har du forløst verden. Halleluja.

Evangelium

Joh 3,13–17
Menneskesønnen skal bli løftet opp

På den tid sa Jesus til Nikodemos:

«Ingen er jo steget opp til himmelen uten én: han som også er steget ned fra den, – Menneskesønnen. Og som Moses reiste slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli løftet opp, – for at hver og en som tror, ved ham skal få det evige liv i eie.»

Ja, så høyt elsket Gud verden, at han gav sin enbårne Sønn til pris, – for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie. Gud sendte jo sin Sønn til verden, ikke for å fordømme den, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

Credo

Credo brukes når denne fest faller på en søndag.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi ærer og opphøyer korset der Kristus gjennom sin lidelse og død vant evig frelse for oss. La oss i tillit til korset be om hans miskunn:

L: For alle kristne som i dag lider kors og død,
om styrke, håp og utholdenhet fra Kristi kors.

L: For alle kristne statskvinner og -menn,
at de må gjennomtrenges av ønsket
om å være med på å opphøye Kristus.

L: For dem som lider under synd og sykdom,
at de må finne trøst, håp og helbred hos ham
som ble opphøyet slik Moses reiste slangen i ørkenen.

L: Om at Kristi kors må være synlig på dette sted
og for de mennesker vi ferdes blant.

Barmhjertige Gud,
du som berget dem som så på kobberslangen,
se i nåde til oss og hør våre rop om miskunn,
vi som retter våre øyne mot Kristi kors.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, rens oss fra all vår skyld ved dette offer, som på korsets alter tok bort all verdens synd. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Korsets seier

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Etter din vilje ble menneskeslektens frelse
fullbyrdet på korsets tre,
så livet kunne gjenoppstå fra dødens utspring,
og han som vant over oss ved treet,
selv kunne overvinnes ved treet,
ved Kristus, vår Herre.
Ved ham lovpriser englene,
tilber herredømmene,
skjelver maktene for din majestet;
alle himler og himmelkrefter
og de salige serafer
forherliger den i samstemmig jubel.
Byd oss å forene vår røst med dem,
idet vi ydmykt istemmer:

Perfasjoner som også kan brukes:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 12,32

Når jeg heves over jorden,
skal jeg dra alle til meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre Jesus Kristus, du har mettet oss med din hellige føde. Vi bønnfaller deg: Før dem du har forløst ved korsets livgivende tre, frem til oppstandelsens herlighet, du som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse