Kristi kongefest (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Kristi kongefest

Siste søndag i det alminnelige kirkeår

Messens tekster

Inngangsvers

Åp 5,12; 1,6b

Herrevelde og rikdom, visdom og styrke,
ære, hyllest og lovprisning
tilkommer med rette det ofrede Lam.
Ham være æren og makten i all evighet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du har villet sammenfatte alle ting i din elskede Sønn, som er verdens Konge. Sett i din nåde hele skapningen fri fra trelldom, så den kan tjene din majestet og uten opphør prise deg. Ved vår Herre …

1. lesning

Dan 7,13–14
Hans herredømme er et evig velde

Jeg så i mine nattesyner: Se, med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager og ble ført frem for ham. Han fikk herrevelde, ære og rike; folk og stammer med ulike språk, alle folkeslag skal tjene ham. Hans herredømme er et evig velde, det skal ikke forgå; hans rike går aldri til grunne.

Responsoriesalme

Sal 93 (92),1ab. 1c–2. 5

Omkved: Lovpris rettferdighetens Herre,
og opphøy den evige Konge.

Herren er Konge, kledd i høyhet,
Herren har omgjordet seg med styrke.

Du, Herre, har grunnfestet jorden,
den rokkes ikke.
Din trone står fast fra opphavet av,
fra evighet til evighet er du, Herre.

Ditt vitnesbyrd er sannhet, Herre;
ditt hus er hellig til tidenes ende.

2. lesning

Åp 1,5–8
Høvdingen over jordens konger har gjort oss til et kongelig folk av prester

Jesus Kristus, det sanndru vitne, den førstefødte blant de døde, høvdingen over jordens konger, – han som elsker oss, som har løst oss av våre synder gjennom sitt blod, som har gjort oss til et kongelig folk av prester for Gud, sin Far, – ham være æren og makten i all evighet. Amen.

Se han kommer blant skyer, synlig for hvert øye, også for dem som har gjennomboret ham. Og alle jordens folk skal slå seg for brystet i klage ved hans komme. Ja, så skal det skje!

Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Allherskeren.

Halleluja

Mark 11,9.10

Halleluja. Velsignet er han som kommer i Herrens navn.
Velsignet er vår far Davids rike som kommer. Halleluja.

Evangelium

Joh 18,33b–37
At jeg er konge – det er dine ord

På den tid sa Pilatus til Jesus: «Så, du er jødenes konge?»

Jesus svarer: «Sier du dette av deg selv, eller er det noe som andre har sagt om meg?»

Pilatus svarer: «Er vel jeg jøde? Ditt folk og yppersteprestene har overlevert deg til meg. Hva er det du har gjort?»

Jesus svarte: «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da ville mine folk ha tatt kampen opp, for å forhindre at jeg falt i jødenes hender. Men mitt rike hører nå engang ikke denne verden til.»

Pilatus sa: «Så er du altså konge?»

Jesus svarte: «At jeg er konge – det er dine ord. Min oppgave er å vitne om sannheten, – det er derfor jeg er født, det er derfor jeg er kommet til verden. Og enhver som hører sannheten til, lytter til hva jeg sier.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Kristus er vår Konge. La oss i bønn vende oss til ham:

L: For dem som er satt til å lede Kirken,
at de må la seg prege av Kirkens Herre.

L: Om visdom og forstand for statens ledere
til å kjenne sine forpliktelser
og grensene for sitt ansvar.

L: For dem som lider,
om trøst og hjelp fra Kristus, verdens lidende Konge.

L: Om nåde til å utøve vår kongelige prestetjeneste
– Gud til ære og våre medmennesker til nytte.

Herre Gud, himmelske Far,
din Sønn er Alfa og Omega, begynnelsen og enden.
Led ved din Ånd dem som er satt
til å utøve din gjerning i verden.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Høyt elskede, la oss med frykt og beven i barnlig tillit tre frem for den veldige Guds trone med våre bønner.

L: La oss be for Jesu Kristi Kirke over hele jorden, for Pave Frans, biskop N. og alle biskoper, prester og diakoner; at Kirken i lydighet til sin Herre må forkynne Evangeliet og arbeide for Guds rikes vekst.

L: La oss be for vår konge Harald og hans hus, for storting og regjering, og for alle som er betrodd ansvar i offentlige embeder i vårt land; at deres lyst må være i Herrens lov og at de må styre i samsvar med hans hellige vilje.

L: La oss be for alle verdens land og nasjoner og for dem som regjerer dem; at de må underkaste seg Guds gode vilje, slik at rettferdighetens sol må skinne over hele jorden.

L: La oss be for oss selv; at vi må vende oss om fra synden og slippe Jesus Kristus til som konge i våre liv.

L: La oss be for alle som har forlatt denne verden; at Jomfru Maria, Himmelens Dronning, ved sin forbønns kraft må skjenke dem salighetens fryd.

Evige Gud, du har salvet din sønn til evig prest og konge; hør de bønner vi bærer frem i hans navn og lær oss å underkaste oss hans milde herredømme. Ved Kristus vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi bærer frem for deg det offer som er til vår soning. Ydmykt ber vi at din Sønn vil gi alle folk enhetens og fredens gaver, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Kristus, verdens Konge

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Med gledens olje har du salvet din enbårne Sønn,
vår Herre Jesus Kristus,
til evig prest og all verdens Konge,
så at han for vår fred
skulle gi seg selv som et rent offer på korsets alter
og i nåde fullbyrde menneskenes gjenløsning.
Når han engang har lagt all skapningen
under sitt herredømme,
skal han overgi et evig og altomfattende rike
til din uendelige majestet:
sannhetens og livets rike,
hellighetens og nådens rike,
rettferdighetens, kjærlighetens og fredens rike.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 29 (28),10–11

Herren er Konge til evig tid,
Herren velsigner sitt folk med fred.

Slutningsbønn

Herre, vi har fått del i livets brød. La oss som gjerne vil følge Kristi bud, han som er verdens Konge, få leve evig med ham i himlenes rike, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse