Påskevigilien (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Påskedag

Påskevigilien (Vigilia pascalis) i den hellige natt. Herrens oppstandelse.

Påskenatt

1. Påskenatt er ifølge eldgammel tradisjon våkenatt for Herren (2 Mos 12,42). I pakt med Evangeliets ord (Luk 12,35–37) venter de troende på sin Herre med tente lys i hendene, så han kan finne dem våkne når han kommer og innby dem til sitt bord.
2. Denne natts vigilie, som er den viktigste og edleste av alle høytidelige gudstjenester, holdes en eneste gang for hver kirke. Den er inndelt på følgende måte: Etter en lysseremoni og påskelovsangen (som utgjør vigiliens første del) lytter Kirken i tillit til Guds ord og løfter som beretter om Herrens store gjerninger for sitt folk like fra tidenes opphav (annen del eller ordets liturgi). Når påskemorgen nærmer seg, feieres dåpens sakrament (tredje del), og sammen med sine nydøpte medlemmer går menigheten til det bord som Herren ved sin død og oppstandelse har gjort rede for sitt folk (fjerde del).
3. Hele feiringen av påskevigilien foregår om natten. Den skal ikke begynne før nattens frembrudd, og den skal være avsluttet før daggry påskemorgen.
4. Også når vigiliemessen feires før midnatt, er den en påskedagsmesse til minne om Herrens oppstandelse.
5. Den som har deltatt i nattmessen, kan atter kommunisere ved høytidsmessen. Den som har feiret eller koncelebrert ved nattmessen, kan atter feire eller koncelebrere ved høytidsmessen.
Påskevigilien trer i stedet for lesningsofficiet.
6. Diakonen assisterer presten som vanlig. Dersom det ikke finnes noen diakon, tilfaller hans oppdrag under gudstjenesten den celebrerende eller en koncelebrerende prest bortsett fra oppgavene som er anført nedenfor.
Presten og diakonen ifører seg hvite messeklær.
7 [-]. Lys skal ligge ferdig til alle deltagere i vigilien. Kirkens lys skal være slukket.

Første del – Høytidelig innledning: Lys-seremonien

Vigsling av ilden og forberedelse av påskelyset

8 [7]. På et egnet sted utenfor kirken blir et glødende bål gjort i stand. Når menigheten har samlet seg der, kommer presten med sine medhjelpere, og en av dem bærer påskelyset. Prosesjonskors og lys bæres ikke.
På steder hvor ilden ikke kan tennes utenfor kirken, foregår denne ritus som beskrevet nedenfor i nr. 13.
9 [8]. Presten og de troende gjør korsets tegn idet han sier: I Faderens, og Sønnens, og Den Hellige Ånds navn. Så hilser han den forsamlede menighet på vanlig vis og minner den i korthet om betydningen av nattens vigilie. Dette kan gjøres med følgende eller lignende ord:

Kjære brødre og søstre,
i denne hellige natt da vår Herre Jesus Kristus gikk over fra døden til livet, innbyr Kirken sine barn som er spredt over hele jorden, til å møtes for å våke og be. Vi minnes Herrens påske, vi lytter til hans ord og feirer hans mysterier, og vi håper å få del i hans seier over døden og å leve med ham i Gud.

10 [9]. Så velsigner presten ilden idet han med utstrakte hender sier:

La oss be:
Evige Gud, du som ved din Sønn
har gitt dine troende din klarhets ild,
helliggjør denne nye ild,
og la oss i denne påskehelg
bli så oppflammet av lengsel etter himmelen
at vi med rene sinn når frem til den evige klarhet.
Ved Kristus, vår Herre.

℞: Amen.

11 [10]. Etter velsignelsen av den nye ild bringer en av medhjelperne påskelyset til presten, som med en griffel risser et kors inn i voksen, skriver den greske bokstaven Alfa over korset, bokstaven Omega under korset, og årstallets fire sifre mellom korsets armer idet han sier:

1. Kristus i går og i dag. (Han risser inn en vertikal strek.)

2. Begynnelsen og enden. (Han risser inn en horisontal strek.)

3. Alfa (Han risser inn bokstaven Alfa over den vertikale strek.)

4. og Omega. (Han risser inn bokstaven Omega under den vertikale strek.)

5. Ham tilhører tid (Han risser inn det aktuelle årstallets første siffer i øverste felt til venstre.)

6. og evighet. (Han risser inn det aktuelle årstallets annet siffer i øverste felt til høyre.)

7. Hans er æren og herredømmet (Han risser inn det aktuelle årstallets tredje siffer i nederste felt til venstre.)

8. i all evighet. Amen. (Han risser inn det aktuelle årstallets fjerde siffer i nederste felt til høyre.)

A
2 0
2 4
Ω
12 [11]. Etter at korset og tallene er innrisset, kan presten feste fem røkelseskorn i korsform på påskelyset, idet han sier:
1. Ved sine hellige sår
2. som vi ærer,
3. verne
4. og bevare oss
5. Kristus, Herren. Amen.

1
4 2 5
3
13.. Når det ikke kan tennes ild på grunn av spesielle vanskeligheter, blir velsignelsen av ilden tilpasset forholdene. Menigheten samler seg i kirken som vanlig. Presten går til kirkedøren sammen med medhjelperne, og én av dem bærer påskelyset. I den utstrekning der er mulig, står menigheten vendt mot presten.
Presten hilser menigheten og gir en innføring i det som skal feires som ovenfor i nr. 9. Så følger velsignelsen av ilden og forberedelsen av påskelyset som ovenfor i nr. 10–12.
14 [12]. Presten tenner påskelyset fra den nye ild, idet han sier:

Kristi, den oppstandnes lys spre hjertets og sjelens mørke.

For noen av de elementer som er beskrevet ovenfor, kan bispekonferansene fastsette andre former som er bedre tilpasset folkenes lynne.

Prosesjonen

15 [14]. Når påskelyset er tent, tar en av medhjelperne glødende trekull fra ilden og plasserer dem i røkelseskaret, og presten legger, på vanlig vis, røkelse i det. Diakonen eller, i mangel av en diakon, en annen skikket medhjelper mottar påskelyset fra medhjelperen og setter i gang prosesjonen. Røkelsesbæreren med rykende røkelseskar går først foran diakonen eller en annen medhjelper som bærer påskelyset. Etter dem følger presten med medhjelperne og menigheten, som alle holder utente lys i hendene.
Ved kirkedøren, idet han står og løfter lyset, synger diakonen:

Lumen Christi.   eller   Lyset fra Kristus.

Alle svarer:

Deo gratias.   eller   Gud være lovet

Presten tenner sitt lys fra påskelysets flamme.
16 [15]. Så går diakonen til midten av kirken, stanser, løfter lyset og synger atter:

Lumen Christi.   eller   Lyset fra Kristus.

Alle svarer:

Deo gratias.   eller   Gud være lovet

Alle tenner sine lys fra påskelysets flamme og går videre.
17 [16].. Når diakonen er kommet foran alteret, stanser han, vender seg mot menigheten, løfter lyset og synger for tredje gang:

Lumen Christi.   eller   Lyset fra Kristus.

Alle svarer:

Deo gratias.   eller   Gud være lovet

Deretter setter diakonen påskelyset på den store lysestake som står ferdig ved siden av amboen eller midt i koret.
Lysene i kirken tennes, bortsett fra alterlysene.

Påskelovsangen – Praeconium paschale

18 [17]. Når presten er kommet frem til alteret, går han til sin stol, gir sitt lys til en medhjelper, legger røkelsen i karet og velsigner den på samme måte som ved Evangeliet under messen. Diakonen går til presten, og idet han sier: Herre, velsign meg, ber han om og mottar velsignelsen fra presten som sier med lav røst:

Herren være i ditt hjerte og på dine lepper, så de verdig og høvelig kan forkynne hans påskelovsang: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Diakonen svarer: Amen.

Denne velsignelsen utelates når påskelovsangen synges av en som ikke er diakon.
19 [18–19]. Etter å ha incensert boken og lyset, synger diakonen påskelovsangen fra amboen eller ved en lesepult mens alle står med tente lys i hendene.
I mangel av en diakon kan påskelovsangen synges av presten selv eller av en annen koncelebrerende prest. I nødstilfelle synges påskelovsangen av en leg kantor, men han utelater da følgende avsnitt: Derfor brødre … inntil slutten av oppfordringen til lovprisning. Han utelater også hilsenen: Herren være med dere. De deler som faller bort, er nedenfor markert med vanlig parentes ( ).

Påskelovsangen – Exsultet (lengre form)

Påskelovsangen Exsultet kan synges i en lengre form eller i en kortere form. Brukes den kortere form, faller de deler bort eller føyes til som nedenfor er markert med hakeparentes [ ].

Fryd deg – du himlenes engleskare!
Juble av glede, Guds mysterier!
La frelsens basun kunngjøre den store konges seier!
Må også jorden – lysende i den evige konges klarhet,
glede seg i sin nye strålekrans,
og vite at mørket som omsluttet verden, er hevet.
Glede seg skal også Kirken, vår mor,
kledt i glansen fra så stort et lys,
mens denne hall gjenlyder av mengdens mektige sang.

[(Derfor, brødre, som står her i det herlige lysvell
fra denne hellig kjerte,
hjelp meg å påkalle
den allmektige Guds miskunn,
at han, som uten min fortjeneste
har opptatt meg blant levittene,
gir meg del i sin klarhets lys,
så jeg kan frembære lovsangen til denne hellige kjerte.)]

(℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.)
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

I sannhet, verdig og rett er det
av hele vårt hjerte og sinn
å lovsynge den usynlige og allmektige Fader
og hans enbårne Sønn,
Jesus Kristus, vår Herre.
For oss innfridde han Adams gjeld til den evige Far,
og med sitt dyre blod utslettet han fortidens synd.
Ja, dette er påskefesten
da det sanne Lam blir ofret.
Med dets blod blir de troendes dørstolper vigslet.
Dette er den natt
da du i fordums tid førte våre fedre,
Israels barn, ut av Egyptens land
og bragte dem tørrskodde over Det røde hav.
Ja, dette er den natt
da ildstøttens lys fordrev syndens mørke.
Dette er natten og timen
som løser alle her nede som tror på Kristus,
fra verdens laster og syndens mørke,
gir dem din nåde tilbake
og skjenker dem del i din hellighet.
Dette er den natt
da Kristus brøt dødens lenker
og seirende stod opp fra de døde.
For uten gjenløsningens nåde
gavnet vår fødsel oss intet.
Så underfullt bøyer din godhet seg mot oss!
Uten mål eller grense er din kjærlighets miskunn:
For å løskjøpe trellen prisgav du Sønnen.
Sannelig: nødvendig var Adams synd,
den som Kristi død har utslettet.
Å, salige synd som vant oss så stor en gjenløser!
I sannhet salige natt
som alene fikk tiden og timen å kjenne
da Kristus stod opp fra de døde.
Om denne natt står det skrevet:
Natten skal lyse som dagen.
Natten skal lyse over min glede.
For denne natt driver med hellig makt
ondskap på flukt,
renser for synd, gjenreiser den falnes uskyld
og gir de sørgende gleden tilbake.
Den jager hatet på flukt, skaper enighet og fred
og bøyer mektige riker.
Hellige Far! Ved nåden du skjenker oss
i denne hellige natt,
rekker jeg deg vår lovprisnings kveldsoffer
i denne brennende kjerte,
som de strevsomme bier har virket,
og som din hellige Kirke høytidelig frembærer
ved dine tjeneres hender.
Nå lyder lovsangen til denne lyssøyle,
som den flammende ild har tent til Guds ære.
Om ilden deles i mange flammer,
svekkes den ikke ved å gi sitt lys i lån til nye lys,
for ilden næres av den smeltende voks
som bidronningen har virket til stoff for denne dyrebare kjerte.
I sannhet salige natt
da himmelen forenes med jorden,
det guddommelige med det menneskelige.
Derfor ber vi deg, Herre:
La dette vokslys,
viet til din ære,
brenne videre uten opphør
og fordrive denne natts mørke.
Gi, at det blir tatt imot som søt vellukt
og blander seg med himmelens lys.
Må morgenstjernen finne det brennende,
den morgenstjerne som ikke kjenner nedgang:
Kristus, din Sønn,
som er stått opp fra de døde
og i sin klarhet lyser for menneskeslekten,
han som lever og råder fra evighet til evighet.
℞: Amen.

Påskelovsangen (kortere form)

Fryd deg – du himlenes engleskare!
Juble av glede, Guds mysterier!
La frelsens basun kunngjøre den store konges seier!
Må også jorden – lysende i den evige konges klarhet,
glede seg i sin nye strålekrans,
og vite at mørket som omsluttet verden, er hevet.
Glede seg skal også Kirken, vår mor,
kledt i glansen fra så stort et lys,
mens denne hall gjenlyder av mengdens mektige sang.

(℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.)
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

I sannhet, verdig og rett er det
av hele vårt hjerte og sinn
å lovsynge den usynlige og allmektige Fader
og hans enbårne Sønn,
Jesus Kristus, vår Herre.
For oss innfridde han Adams gjeld til den evige Far,
og med sitt dyre blod utslettet han fortidens synd.
Ja, dette er påskefesten
da det sanne Lam blir ofret.
Med dets blod blir de troendes dørstolper vigslet.
Dette er den natt
da du i fordums tid førte våre fedre,
Israels barn, ut av Egyptens land
og bragte dem tørrskodde over Det røde hav.
Ja, dette er den natt
da ildstøttens lys fordrev syndens mørke.
Dette er natten og timen
som løser alle her nede som tror på Kristus,
fra verdens laster og syndens mørke,
gir dem din nåde tilbake
og skjenker dem del i din hellighet.
Dette er den natt
da Kristus brøt dødens lenker
og seirende stod opp fra de døde.
Så underfullt bøyer din godhet seg mot oss!
Uten mål eller grense er din kjærlighets miskunn:
For å løskjøpe trellen prisgav du Sønnen!
Sannelig: nødvendig var Adams synd,
den som Kristi død har utslettet.
Å, salige synd som vant oss så stor en gjenløser!
For denne natt driver med hellig makt
ondskap på flukt,
renser for synd, gjenreiser den falnes uskyld
og gir de sørgende gleden tilbake.
I sannhet salige natt
da himmelen forenes med jorden,
det guddommelige med det menneskelige.
Hellige Far! Ved nåden du skjenker oss
i denne hellige natt,
rekker jeg deg vår lovprisnings kveldsoffer
i denne brennende kjerte,
som de strevsomme bier har virket,
og som din hellige Kirke høytidelig frembærer
ved dine tjeneres hender.
Derfor ber vi deg, Herre:
La dette vokslys,
viet til din ære,
brenne videre uten opphør
og fordrive denne natts mørke.
Gi, at det blir tatt imot som søt vellukt
og blander seg med himmelens lys.
Må morgenstjernen finne det brennende,
den morgenstjerne som ikke kjenner nedgang:
Kristus, din Sønn,
som er stått opp fra de døde
og i sin klarhet lyser for menneskeslekten,
han som lever og råder fra evighet til evighet.
℞: Amen.

Annen del – Ordets liturgi

20.. I denne vigilien, som er alle vigiliers mor, foreslås ni lesninger – syv fra Det gamle testamente og to fra Det nye testamente (epistel og Evangelium) – som alle over alt hvor det lar seg gjøre, blir å lese for at vigiliekarakteren med sin varighet kan bli tatt vare på.
21. Hvor alvorligere pastorale hensyn tilsier det, kan likevel antallet av lesninger fra Det gamle testamente reduseres, men alle må være oppmerksom på at lesningen av Guds ord er en vesentlig del av påskevigilien. Det skal leses minst tre av de følgende tekster fra Det gamle testamente, og da fra loven og profetene. De respektive responsoriesalmer må synges. Lesningen fra kapittel 14 i Annen Mosebok med tilhørende salme må aldri utelates.
22. Alle legger fra seg lysene og setter seg. Før lesningen begynner, henvender presten seg til menigheten med følgende eller lignende ord:

Kjære kristne, nå da vi høytidelig har begynt feiringen av den hellige påskenatt, la oss lytte til Guds ord med stillhet i hjertet. La oss minnes hvorledes Gud i svundne tider frelste sitt folk og til sist sendte oss sin Sønn, vår Forløser.

La oss be at Gud bringer dette påskens frelsesverk frem til vår fullkomne forløsning.

23.. Deretter følger lesningene. Lektoren går til amboen og leser en lesning. En forsanger – eller kantoren – synger så salmen, og menigheten synger omkvedet (R). Derpå reiser alle seg, og presten sier: La oss be. Etter en stund i stille bønn ber han en bønn som svarer til lesningen. Istedenfor responsoriesalmen kan det være stille bønn. I dette tilfelle utelates pausen etter La oss be.

1. lesning

1 Mos 1,1–2,2 (kortere form: 1,1.26–31a)
Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. [Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannene.

Da sa Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og han skilte lyset fra mørket. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag.

Og Gud sa: «Det skal bli en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann!» Og det ble slik. Gud gjorde himmelhvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over den. Og Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble kveld, og det ble morgen, annen dag.

Og Gud sa: «Vannet under himmelen skal samle seg på ett sted, så det tørre land kommer til syne!» Og det ble slik. Gud kalte det faste land jord, og vannet kalte han hav. Og Gud så at det var godt.

Da sa Gud: «Jorden skal la grønne vekster gro frem, planter som setter frø, og trær som bærer alle slags frukt med frø i, på jorden!» Og det ble slik. Og jorden bar frem grønne vekster, planter som setter frø, og trær som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, tredje dag.

Og Gud sa: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen. De skal skille dagen fra natten og være merker som fastsetter høytider, dager og år. De skal skinne på hvelvingen og lyse over jorden.» Og det ble slik. Gud skapte de to store lysene, det største til å råde om dagen og det minste til å råde om natten, og stjernene. Og Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden, til å råde om dagen og om natten og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, fjerde dag.

Og Gud sa: «Det skal myldre av liv i vannet, og fugler skal fly over jorden, under himmelhvelvingen.» Og Gud skapte de store sjødyrene og alt liv som det vrimler av i vannet, hvert etter sitt slag, og alle dyr som har vinger til å fly med, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og Gud velsignet dem og sa: «Dere skal være fruktbare og bli mange og fylle vannet i havet, og fuglene skal bli tallrike på jorden!» Og det ble kveld, og det ble morgen, femte dag.

Og Gud sa: «Jorden skal la alle slags levende skapninger gå frem, fe, kryp og ville dyr, hvert etter sitt slag.» Og det ble slik. Gud skapte alle slags ville dyr og alle slags fe og krypet på marken, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt.]

Da sa Gud: «La oss skape mennesket i vårt bilde, som et avbilde av oss! Det skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som rører seg på jorden.» Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.

Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører seg på jorden!» Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det fins på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. De skal være til føde for dere. Og til alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde.» Og det ble slik. Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. [Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.

Slik ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Den syvende dag hadde Gud fullført hele sitt verk. Og Gud hvilte den syvende dag etter at han hadde gjort alt dette.]

Responsoriesalme

Sal 104 (103),1–2a. 5–6. 10 og 12. 13–14. 24 og 35c

Omkved: Alt som har ånde, lovsyng Herren.

Lov Herren, min sjel,
Herre, min Gud, hvor du er stor!
I høyhet og herlighet har du kledd deg,
lyset er kappen du hyller deg i.

Du grunnla jorden på dens søyler,
aldri i evighet skal den rokkes.
Havdypet dekker den som en kappe,
vannet stod over fjellene.

I dalene lar du kilder springe frem,
mellom fjellene renner de.
Ved dem har himmelens fugler sitt rede,
der synger de mellom grenene.

Du vanner fjellene fra din høye himmel,
med frukten av dine gjerninger metter du jorden.
Gress lar du gro for feet
og vekster som mennesket kan dyrke.

Herre, hvor mange dine gjerninger er,
og alle har du gjort med visdom.
Jorden er full av det du har skapt.
Lov Herren, min sjel.

Eller:

Responsoriesalme

Sal 33 (32),4–5. 6–7. 12–13. 20 og 22

Omkved: Jorden er full av Herrens miskunn.

Herrens ord er sannhet,
han er trofast i all sin gjerning.
Han elsker rett og rettferd.
Jorden er full av Herrens miskunn.

Himlene er skapt ved hans ord,
all deres hær ved hans ånde.
Han samler havets vann,
har vannenes dyp i sitt gjemme.

Salig det folk hvis Gud er Herren,
det folk han har utvalgt til sin arv.
Herren skuer ned fra himmelen,
han ser alle menneskebarn.

Vår sjel ser hen til Herren.
Han er vårt skjold og vår hjelper.
Herre, la din miskunn hvile over oss,
for vi setter vår lit til deg.

Bønn etter 1. lesning

La oss be:

Allmektige, evige Gud, du har ordnet hele ditt skaperverk på underfullt vis. La ditt folk som du har gjenløst, se din gjernings kraft, ikke bare i skapelsen i tidenes opphav, men enda mere i din Sønns, vårt Påskelams offergjerning i tidenes ende, han som lever og råder fra evighet til evighet.

℞: Amen.

Eller (om menneskets skapelse):

La oss be:

Allmektige, evige Gud, på underfullt vis har du skapt mennesket, og enda mer underfullt har du gjenløst det. Vi ber deg: Gi oss åndens kraft til å stå imot syndens fristelser, så vi kan bli verdige til å oppnå de evige gleder. Ved Kristus, vår Herre.

℞: Amen.

2. lesning

1 Mos 22,1–18 (kortere form: 22,1–2.9a.10–13.15–18)
Vår far Abrahams offer

I de dager ville Gud sette Abraham på prøve. Han sa til ham: [«Abraham!» Og Abraham svarte: «Ja, her er jeg.» Da sa han:] «Ta Isak, din eneste sønn, som du har kjær, og dra til Moria-landet! Der skal du ofre ham som brennoffer på et av fjellene som jeg vil vise deg!»

[Morgenen etter stod Abraham tidlig opp, lesset på sitt esel og tok med seg to av tjenesteguttene sine og sønnen Isak. Han kløvde ved til brennofferet, og så gav han seg i vei til det stedet Gud hadde sagt ham. Den tredje dagen da Abraham så seg omkring, fikk han øye på stedet langt borte. Da sa Abraham til sine tjenestegutter: «Bli dere her med eselet, mens jeg og gutten går dit bort for å tilbe; og så kommer vi tilbake til dere.»

Så tok Abraham offerveden og la den på Isak, sin sønn. Selv tok han ilden og kniven i hånden; og så gikk de sammen, de to. Da talte Isak til Abraham, sin far, og sa: «Du far!» Og han svarte: «Ja, min sønn.» Isak sa: «Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet som vi skal ofre?» Abraham svarte: «Gud vil nok selv se seg ut et offerlam, min sønn.» Og så gikk de videre sammen, de to.]

Da de kom til det sted Gud hadde sagt, bygget Abraham et alter der og la veden til rette. [Så bandt han Isak, sin sønn, og la ham på alteret, oppå veden.] Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn.

Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa: «Abraham, Abraham!» Og han svarte: «Ja, her er jeg.» Da sa engelen: «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke engang sparte din eneste sønn for meg.» Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hornene i et kjerr like bak ham. Da gikk han bort og tok væren og ofret den som brennoffer istedenfor sin sønn. [Og Abraham kalte dette stedet «Herren ser». Og den dag i dag sier de: «På fjellet hvor Herren lar seg se.»]

Enda en gang ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen og sa: «Jeg sverger ved meg selv, lyder ordet fra Herren: Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, vil jeg velsigne deg rikt og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Dine etterkommere skal ta byene fra sine fiender, og i din ætt skal alle folk på jorden bli velsignet, fordi du lød mitt ord.»

Responsoriesalme

Sal 16 (15),5 og 8. 9–10. 11

Omkved: Vern meg, min Gud, jeg håper på deg.

Herren er min arvedel, mitt beger.
Min arv ligger trygt i dine hender.
Herren har jeg alltid for øye,
med ham ved min høyre står jeg trygt.

Derfor gledes mitt hjerte, min tunge jubler;
i håp skal mitt legeme hvile.
Du overgir ikke min sjel til døden,
din hellige til gravens oppløsning.

Du lærer meg livets vei,
gir meg gledens fylde for ditt åsyn,
evig salighet ved din høyre.

Bønn etter 2. lesning

La oss be:

Gud, vår himmelske Far, ved din nåde skaper du deg et folk over hele verden, og ved påskens sakrament gjør du Abraham, din tjener, til alle folks far, slik du hadde lovet. Hjelp oss å være trofaste mot det kall du gir oss. Ved Kristus, vår Herre.

℞: Amen.

3. lesning

2 Mos 14,15–15,1
Israelittene gikk tvers igjennom sjøen på tørre bunnen

I de dager sa Herren til Moses: «Hvorfor roper du til meg? Si til israelittene at de skal bryte opp! Du skal bare løfte din stav og rekke hånden ut over sjøen og skille den, så israelittene kan gå midt igjennom sjøen på tørre bunnen. Jeg vil forherde egypterne så de setter etter dere. Og jeg skal vise min guddomsmakt på farao og hele hans hær, på vognene og hestfolket hans. Egypterne skal få kjenne at jeg er Herren, når jeg viser min makt på farao og vognene og hestfolket hans.»

Guds engel, som gikk foran Israels hær, byttet nå plass og gikk etter folket. Skystøtten som var foran dem, flyttet seg og tok plass bak dem, så den kom mellom egypternes hær og Israels hær. På den ene siden var skyen mørk, og på den andre siden lyste den opp natten, og hærene kom ikke inn på hverandre hele natten.

Da rakte Moses hånden ut over sjøen, og Herren sendte en sterk østenvind som blåste hele natten, så vannet drev bort, og det tørre land kom frem. Vannet skilte seg, og israelittene gikk tvers igjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet stod som en mur på begge sider. Egypterne satte etter dem med alle faraos hester, vogner og hestfolk og fulgte dem midt ut i sjøen.

Men tidlig om morgenen så Herren ned på egypterhæren fra ild- og skystøtten og skapte forvirring blant dem. Han slo hjulene av vognene deres, så det gikk tungt for dem å komme seg frem. Da sa egypterne: «La oss flykte for Israel! Herren strider for dem mot egypterne.»

Da sa Herren til Moses: «Rekk hånden ut over sjøen, så skal vannet komme tilbake over egypterne, over vognene og hestfolket deres.» Så rakte Moses hånden ut over sjøen, og da morgenen brøt frem, vendte vannet tilbake til sitt gamle leie. Egypterne flyktet rett imot det, og Herren drev dem midt ut i sjøen. Vannet vendte tilbake og skyllet over alle vognene og alt hestfolket i faraos hær, som hadde fulgt etter israelittene ut i sjøen. Ikke én mann kom fra det med livet. Men israelittene gikk gjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet stod som en mur på begge sider.

Slik reddet Herren Israel fra egypterne den dag. Israelittene så at egypterne lå døde på stranden. Da de så de storverk Herren hadde gjort mot egypterne, fryktet de Herren, og de trodde på ham og på hans tjener Moses.

Da sang Moses og israelittene denne lovsangen for Herren:

Responsoriesalme

2 Mos 15,1–2. 3–4. 5–6. 17–18

Omkved: Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet.

Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet.
Hest og mann styrtet han i havet.
Herren er min styrke og lovsang,
han ble meg til frelse.
Han er min Gud, og jeg vil prise ham,
min fars Gud, og jeg vil opphøye ham.

Herren er en stridsmann,
Herren er hans navn.
Faraos vogner og hans hær kastet han i havet,
Det Røde Hav lukket seg over dem.
Herre, din høyre er herliggjort i kraft;
din høyre hånd knuser fienden.

Du fører dem og planter dem
på ditt hellige fjell, din arvelodd,
det sted du har gjort til din bolig,
det tempel din hånd har bygget.
Herren skal herske,
han skal herske i evighet.

Bønn etter 3. lesning

La oss be:

Miskunnsrike Gud, dine underverk følger ditt folk til alle tider. Du frelste det gamle Israel fra Faraos forfølgelse, og ved dåpens vann gir du frelse til alle folkeslag. Gi at hele verden må bli Abrahams barn og få del i Israels verdighet. Ved Kristus, vår Herre.

℞: Amen.

Eller:

La oss be:

Evige Gud, gjennom den nye pakt har du vist oss meningen med de undere som du gjorde i de første tider. Rødehavet ble et bilde på dåpens vann, og Israels befrielse ble et forbilde på det kristne folks sakrament. Gi at alle folk gjennom troen får del i Israels verdighet og blir gjenfødt ved å motta din Ånd. Ved Kristus, vår Herre.

℞: Amen.

4. lesning

Jes 54,5–14
Herren, din Forløser forbarmer seg over deg med evig miskunn

Så sier Herren til Jerusalem: Din Skaper er din ektemann, Herren, Hærskarenes Gud, er hans navn. Israels Hellige er din Forløser, han som kalles hele jordens Gud.

Herren kaller deg tilbake som en forlatt og sorgfull kvinne. Kan hun som var hustru fra ungdommen av, bli forstøtt? sier din Gud. En liten stund forlot jeg deg, men i min store barmhjertighet fører jeg deg hjem igjen. Da vreden steg opp i meg, skjulte jeg ansiktet for deg et øyeblikk. Nå forbarmer jeg meg over deg med evig miskunn, sier Herren, din Forløser.

For meg er dette som i Noahs dager, den gang jeg sverget at Noah-flommen aldri mer skulle komme over jorden. Slik sverger jeg nå at jeg ikke mer skal bli harm på deg og refse deg. For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.

Du stakkar som er jaget av stormen, og som ikke finner trøst! Se, jeg gir deg en grunnvoll av edelstener, bygger din grunnmur med safirer. Dine murtinder gjør jeg av rubiner, dine porter av krystaller og hele din ringmur av kostbare stener. Alle dine barn skal bli opplært av Herren, og stor blir freden for dine sønner. Du skal være grunnlagt ved rettferd. Vær trygg for trengsel – du har ingenting å frykte, og for redsel – den skal ikke nå deg.

Responsoriesalme

Sal 30 (29),2 og 4. 5–6. 11 og 12a og 13b

Omkved: Jeg ropte til Herren, og han hørte meg.

Jeg opphøyer deg, for du berget meg
og lot ikke mine fiender glede seg over meg.
Du løftet meg opp fra dødens land,
og du kalte til livet fra gravens dyp.

Lovsyng Herren, hele hans folk,
pris hans hellige navn!
For i hans vrede er gru
og liv i hans velbehag.
Om gråt er vår aftengjest,
er morgenen full av fryd.

Herre, du har hørt meg i din nåde.
Herre, du kom meg til hjelp.
Du vendte sorgen til fryd.
Evig skal jeg takke deg, Herre, min Gud.

Bønn etter 4. lesning

La oss be:

Allmektige, evige Gud, velsign til ditt navns ære den etterslekt som du lovet våre fedre for deres tros skyld. Gjør løftets barn tallrike, og gi ved dåpen barnekår også til andre folk, så Kirken kan se at den fremtid patriarkene trodde på, nå blir til virkelighet. Ved Kristus, vår Herre.

℞: Amen.

(Eller en annen bønn, tatt fra de bønner som følger etter de lesninger som utelates.)

5. lesning

Jes 55,1–11
Kom til meg, så skal dere få leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere.

Så sier Herren:

Hør, alle som tørster, kom hit og få vann! Kom, dere som ikke har penger! Kjøp korn, så dere kan spise, ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling vin og melk! Hvorfor bruker dere penger til det som ikke er brød, og deres arbeidslønn til slikt som ikke metter? Hør, ja bare hør på meg, så skal dere få spise det som godt er, og fryde dere over fete retter.

Vend øret hit og kom til meg, hør, så skal dere få leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere og vise dere varig troskap, slik jeg gjorde mot David. Ham satte jeg til et vitne for folk, til fyrste og hersker over folkeslag. Du skal kalle på folk du ikke kjenner, og folk som ikke kjenner deg, skal komme løpende til deg; for Israels Hellige, Herren din Gud, har gitt deg ære og herlighet.

Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet, til vår Gud, for han vil gjerne tilgi. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, lyder ordet fra Herren. Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier og mine tanker høyere enn deres tanker.

Likesom regnet og sneen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit før det har vannet jorden, gjort den fruktbar og latt det spire og gro på den, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er det også med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til.

Responsoriesalme

Jes 12,2–3. 4bcd. 5–6

Omkved: Med glede skal dere øse av frelsens kilde.

Se, han er min frelses Gud, jeg er trygg, jeg frykter ikke.
Herren er min sang, min styrke og min frelse.
Med glede skal dere øse av frelsens kilde.

Den dag skal dere si:
Takk Herren, påkall hans navn,
gjør kjent blant folkene hans gjerninger,
hans store navn.

Lovpris Herren, han har gjort underfulle ting.
Gjør det kjent for hele jorden.
Rop av glede og fryd, alle som bor på Sion.
Stor er Israels Hellige i deres midte.

Bønn etter 5. lesning

La oss be:

Allmektige, evige Gud, du er verdens eneste håp, og ved dine profeters budskap har du forkynt Kirkens mysterier. Styrk i nåde ditt folks trang til å gjøre det gode, for uten din hjelp kan ingen gå frem på dine veier. Ved Kristus, vår Herre.

℞: Amen.

6. lesning

Bar 3,9–15.30–4,4
Styr dine skritt mot Herrens glans

Hør livets bud, Israel! Lytt, så du kan få forstand! Hvorfor, Israel, lever du i dine fienders land, hvorfor er du blitt gammel i fremmed land? Hvorfor er du blitt uren lik de døde, og regnes blant dem som er i dødsriket? Du har forlatt visdommens kilde. Hadde du vandret på Guds veier, ville du bodd trygt i evighet. Så lær hvor du kan finne forstand, og hvor det er styrke og innsikt. Da kan du vite hvor du finner et langt liv, og hvor det er lys for ditt øye, og fred. Hvem har funnet hvor visdommen bor, og hvem har trengt inn til dens skatter?

Hvem har fart opp til himmelen og hentet visdommen, hvem har tatt den med seg ned fra skyene? Hvem har reist over havet og funnet den der og vil føre den hit for kostelig gull? Ingen kjenner veien til visdommen, og ingen merker seg stiene som fører dit. Men han som vet alt, kjenner den, han fant den med sin forstand. Han dannet jorden for all tid, han fylte den med firbente dyr. Han sendte ut lyset, det fór avsted, han kalte på det, og det kom med frykt. Stjernene skinte på sine poster, de strålte av fryd. Han kalte på dem, og de svarte: «Her er vi!» Med fryd skinner de for sin Skaper.

Slik er han, vår Gud. Ingen kan lignes med ham. Han har funnet hver vei som fører til visdom og gitt den til Jakob, sin tjener, til Israel, som er elsket av ham. Siden ble visdommen synlig på jorden, og den tok bolig blant menneskene. Visdommen er boken med alle Guds bud, den er loven som varer for evig. Alle som fastholder den, skal ha liv, alle som viker fra den, skal dø.

Jakob, vend om og ta visdommen til deg! Styr dine skritt mot glansen fra den. Gi ikke din herlighet til noen annen, dine goder til fremmede folk. Salige er vi, Israel, for vi kjenner det som er Gud til behag.

Responsoriesalme

Sal 19 (18),8. 9. 10. 11

Omkved: Herre, du har det evige livs ord.

Herrens lov er fullkommen,
den gir sjelen styrke.
Herrens vitnesbyrd er trofast,
gjør den enfoldige vis.

Herrens befalinger er rette,
de gleder hjertet.
Herrens bud er rent,
gir øynene glans.

Gudsfrykt er ren og hellig,
består til evig tid.
Herrens dommer er sannhet,
rettferdige er de alle,

mer kostelig enn gull,
skinnende gull i mengde,
søtere enn den beste honning.

Bønn etter 6. lesning

La oss be:

All miskunns Gud, til alle tider kaller du nye folkeslag og gir din Kirke vekst. Vi ber deg, ta dem du renser ved dåpens vann, under din stadige varetekt. Ved Kristus, vår Herre.

℞: Amen.

7. lesning

Esek 36,16–17a.18–28
Jeg stenker rent vann på dere, og jeg vil gi dere et nytt hjerte

Herrens ord kom til meg, og det lød så:

Menneske, da israelittene bodde i sitt land, gjorde de det urent med sitt liv og sine gjerninger. Så lot jeg min harme gå ut over dem, fordi de utøste blod i landet og gjorde det urent med sine avguder. Jeg spredte dem blant folkeslagene, så de ble spredt omkring i landene. Jeg dømte dem etter deres liv og gjerninger. Men overalt hvor de kom blant folkene, vanæret de mitt hellige navn. For det ble sagt om dem: «Dette er Herrens folk, og likevel måtte de dra ut fra hans land.» Det gjorde meg ondt for mitt hellige navns skyld; israelittene hadde vanæret det blant folkeslagene de kom til.

Derfor skal du si til Israel: Så sier Herren Gud: Det er ikke for deres skyld jeg gjør det, israelitter, men for mitt hellige navns skyld, som dere har vanhelliget blant de folk dere kom til. Hellig vil jeg gjøre mitt store navn som er vanæret blant folkene, ja, som dere vanæret blant dem. Folkeslagene skal sanne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når de blir vitne til at jeg åpenbarer min hellighet blant dere.

Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. Og jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. For all urenhet som skyldes de mange avgudene, vil jeg rense dere.

Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta stenhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden. Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. Da skal dere få bo i det landet jeg gav deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.

Responsoriesalme

Sal 42 (41),3. 5bcd; 43 (42),3.4

Omkved: Som hjorten lengter etter rinnende bekker,
slik lengter min sjel etter deg, min Gud.

Min sjel tørster etter den levende Gud.
Når kan jeg tre frem for hans åsyn?

Med fryd i hjertet kommer jeg ihu
at jeg vandrer mot Herrens herlige bolig,
i festtog, under jubelrop og takkesang,
en pilegrimsskare i fest.

Send ditt lys og din sannhet at de må lede meg,
føre meg til ditt hellige fjell,
til din bolig.

Jeg skal gå til Herrens alter,
til Gud min glede.
Jeg skal juble, Herre min Gud,
lovsynge deg til harpen.

Eller:

Responsoriesalme

Sal 51 (50),12–13. 14–15. 18–19

Omkved: Skap et rent hjerte i meg, Gud.

Skap et rent hjerte i meg, Gud,
gi meg en ny og trofast ånd.
Støt meg ikke bort fra ditt åsyn,
ta ikke fra meg Din Hellige Ånd.

La meg kjenne din frelses glede på ny,
la høysinn råde i min sjel.
Jeg skal lære synderne dine veier,
de villfarne skal vende om til deg.

I slaktoffer finner du ingen glede,
brennoffer bryr du deg ikke om.
En sønderbrutt ånd er mitt offer,
det knuste hjerte vil du ikke forsmå.

Bønn etter 7. lesning

La oss be:

Gud, du uforanderlige kraft og evige lys, se i nåde til din Kirke, som er ditt sakrament, og fullfør ditt frelsesverk etter din evige plan. La hele verden se og erfare at det falne reises opp, og det gamle blir fornyet og gjenvinner sin første renhet gjennom Kristus, som er alle tings opphav, han som lever og råder fra evighet til evighet.

℞: Amen.

Eller:

La oss be:

Allmektige, evige Gud, du som både i den gamle og den nye pakt har lært oss å feire påskens mysterium: Gi oss å fatte din barmhjertighet, og la oss i de nådegaver du her gir, finne et pant på de kommende goder. Ved Kristus, vår Herre.

℞: Amen.

31.. Etter siste lesning fra Det gamle testamente med tilhørende responsorium og bønn tennes alterlysene, og presten intonerer hymnen Gloria: Ære være Gud i det høyeste, som alle tilstedeværende også istemmer, mens klokkene ringer der dette er stedets skikk.
32. Når hymnen Gloria er ferdigsunget, leser presten kirkebønnen som vanlig.

Kirkebønn

Gud, du som opplyser denne høyhellige natt ved Herrens herlige oppstandelse: Tenn barnekårets ånd i din Kirke, så vi kan tjene deg med rent hjerte, fornyet på legeme og sjel. Ved vår Herre …

℞: Amen.

33.. Lektoren leser lesningen fra apostelen Paulus.

Lesning

Rom 6,3–11
Kristus, oppstanden fra de døde, kan ikke mer dø

Brødre, vi som er blitt viet til Kristus gjennom dåpen, vi har fått del i hans død gjennom den. Ved dåpen er vi altså døde og blitt begravet, sammen med ham, for at også vi skal leve og ferdes i en ny tilværelse, på samme måte som Kristus ved Faderens herlighet ble oppreist fra de døde.

For er det så at vi er blitt ett med ham ved å lide en død som hans, så skal vi også være det ved å få del i en oppstandelse som hans. Vi vet jo at vårt gamle jeg, som var i syndens vold, er blitt korsfestet sammen med ham for å bli tilintetgjort, slik at vi ikke lenger skulle være synden underkastet. For den som er død, står ikke lenger til ansvar for noen synd.

Men om vi er døde sammen med Kristus, så er det vår tro at vi også skal leve sammen med ham. Vi vet at Kristus, oppstanden fra de døde, ikke mer kan dø, at døden ikke har noe herredømme over ham mer. Den død han led, var en død bort fra synden, og det én gang for alle; og det liv han lever, lever han for Gud. Slik skal også dere anse dere for døde for synden og levende for Gud, i Kristus Jesus.

34.. Når epistelen er lest, reiser alle seg, og presten intonerer høytidelig Halleluja tre ganger, litt høyere for hver gang, og alle gjentar det. Dersom det er nødvendig, intonerer forsangeren selv Halleluja.
Så synger en forsanger – eller kantoren – Salme 118, og menigheten svarer Halleluja.

Responsoriesalme

Sal 118 (117),1–2. 16ab–17. 22–23

Omkved: Halleluja, halleluja, halleluja.

Lovpris Herren for han er god,
evig er hans kjærlighet.
Israels hus forkynne det,
evig er hans kjærlighet.

Jubelrop lyder i de rettferdiges telt,
Herrens høyre har vist sin makt.
Jeg skal ikke dø, men leve
og forkynne Herrens gjerninger.

Stenen bygningsmennene vraket
er blitt til hovedhjørnesten.
Dette er Herrens verk.
Det er underfullt i våre øyne.

35. Presten legger på røkelse på vanlig måte i røkelseskaret og gir sin velsignelse til diakonen. Ved Evangeliet bæres ikke tente lys, men bare røkelse.

Evangelium

Matt 28,1–10
Han er oppstanden fra de døde og går i forveien for dere til Galilea

Så snart sabbaten var over, og det grydde av dag søndag morgen, kom Maria fra Magdala og den andre Maria for å se til graven. Da kom det et kraftig jordskjelv; det var Herrens engel som steg ned fra himmelen. Han gikk bort og veltet stenen vekk fra graven, og satte seg på den. Hans skikkelse skinte som lynet, og hans klær var hvite som sne; ved synet av ham ble vaktene slått med redsel, så de falt om som døde.

Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet vel at dere ser etter Jesus, han som ble korsfestet. Men han er ikke her, han er oppstanden, slik som han sa – kom bare hit og se stedet hvor han lå! Og skynd dere så avsted og si til hans disipler: ‘Han er oppstanden fra de døde og går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Dette var hva jeg hadde å si dere.»

De skyndte seg da bort fra graven, forskrekket og på samme tid strålende glade løp de for å bringe budskapet videre til hans disipler.

Men så kom Jesus selv dem i møte og hilste dem. Da falt de ned for ham, omfavnet hans føtter og hyllet ham. Og Jesus sier til dem: «Frykt ikke. Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea; der skal de få se meg.»

36. Selv om homilien etter Evangeliet kan være kort, må den ikke utelates.

Tredje del – Dåpsliturgien

37. Etter homilien følger dåpsliturgien. Presten går sammen med medhjelperne til døpefonten dersom denne kan sees av de troende. Ellers bringes et kar med vann til koret.
38 [-]. Hvis det er katekumener, blir de nå kalt frem. De kommer, ledsaget av sine faddere, og forestilles for menigheten. Hvis det er små barn, bæres de frem av sine foreldre og faddere.
39 [-]. Dersom det holdes prosesjon til baptisteriet eller til døpefonten, ordnes den alltid slik: Først går en medhjelper som bærer påskelyset, så følger baptisandene sammen med fadderne, deretter medhjelperne, diakonen og presten. Allehelgenslitaniet ( nr. 43) synges under prosesjonen. Når litaniene er avsluttet, henvender presten seg til forsamlingen ( nr. 40).
40 [38]. Dersom dåpsliturgien finner sted i koret, begynner presten alltid med en henvendelse med følgende eller lignende ord:
Dersom det skal foretas dåp:

Kjære kristne, la oss forene oss i bønn for våre brødre/søstre og be vår allmektige Far ledsage og styrke dem som nå går til gjenfødelsens bad.

Dersom ingen skal døpes, men døpefonten skal velsignes:

Kjære kristne, la oss ydmykt nedkalle den allmektige Gud Faders nåde over denne døpefont, så de som i den skal gjenfødes, blir opptatt blant Guds barn i Kristus.

41 [39]. Allehelgenslitaniet synges av to kantorer, mens alle (på grunn av påsketiden) står oppreist og synger svarene.
Dersom det imidlertid skal holdes en lengre prosesjon til baptisteriet, synges litaniet under prosesjonen. I dette tilfelle blir baptisandene tilkalt på forhånd og deltar i prosesjonen. Påskelyset bæres foran, så følger katekumenene med fadderne, og deretter kommer medhjelperne, diakonen og presten.
42 [40]. Dersom ingen skal døpes og døpefonten ikke skal velsignes, sløyfes litaniet, og velsignelsen av vannet følger umiddelbart ( nr. 54).
43 [41]. I Allehelgenslitaniet kan ytterligere noen helgennavn tilføyes, særlig kirkens navnehelgen eller stedets vernehelgen, eller vernehelgener til dem som skal døpes.
Herre, miskunn deg.   Herre, miskunn deg.
Kristus, miskunn deg. Kristus, miskunn deg.
Herre, miskunn deg. Herre, miskunn deg.
 
Hellige Maria, Guds Mor be for oss.
Hellige Mikael be for oss.
Guds hellige Engler be for oss.
Hellige Johannes Døperen be for oss.
Hellige Josef be for oss.
Hellige Peter og Paulus be for oss.
Hellige Andreas be for oss.
Hellige Johannes be for oss.
Hellige Maria Magdalena be for oss.
Hellige Stefan be for oss.
Hellige Ignatius av Antiokia be for oss.
Hellige Laurentius be for oss.
Hellige Perpetua og Felicitas be for oss
Hellige Agnes be for oss
Hellige Gregor be for oss.
Hellige Augustin be for oss.
Hellige Athanasius be for oss
Hellige Basilios be for oss.
Hellige Martin be for oss.
Hellige Benedikt be for oss.
Hellige Fransiskus og Dominikus be for oss.
Hellige Frans (Xaver) be for oss.
Hellige Johannes Maria (Vianney) be for oss.
Hellige Katarina (av Siena) be for oss.
Hellige Teresa av Jesus be for oss.
Hellige Olav be for oss.
Hellige Sunniva be for oss.
Alle Guds hellige menn og kvinner be for oss.
 
Vær oss nådig frels oss, Herre.
Fra alt ondt frels oss, Herre.
Fra all synd frels oss, Herre.
Fra evig død frels oss, Herre.
Ved ditt komme frels oss, Herre.
 
Ved din død og oppstandelse frels oss, Herre.
Ved Den Hellige Ånds komme frels oss, Herre.
 
Vi syndere vi ber deg, bønnhør oss.
(Dersom noen skal døpes:)
At du vil gi nytt liv til disse dine utvalgte ved Dåpens nåde
vi ber deg, bønnhør oss.
(Dersom ingen skal døpes:)
At du ved din nåde vil helliggjøre denne døpefont til dine barns gjenfødelse
vi ber deg, bønnhør oss.
Jesus, den levende Guds Sønn vi ber deg, bønnhør oss.
 
Kristus, hør oss. Kristus, hør oss.
Kristus, bønnhør oss. Kristus, bønnhør oss.
Dersom noen skal døpes, ber presten følgende bønn med utstrakte hender:

Allmektige, evige Gud, vær til stede i din store kjærlighets sakramenter, og send barnekårets ånd for å skape ditt nye folk, det som fødes til deg i dåpens bad. La den dåp som her skal finne sted ved vår ringe tjeneste, bli fylt med virkningen av din kraft. Ved Kristus, vår Herre.

℞: Amen.

Velsignelsen av døpevannet

Velsignelsen av dåpsvannet

46 [42]. Deretter velsigner presten dåpsvannet, idet han med utstrakte hender ber følgende bønn:

Allmektige, evige Gud, gjennom din usynlige makt virker du store gjerninger i dine sakramenter. På mangfoldig vis lot du vannet du skapte, innvarsle dåpens nåde.

Da verden ble til, svevet din Ånd over vannene, og allerede da var det din vilje at vannet skulle tjene til vår helliggjørelse.

I syndfloden gav du oss et tegn på vår gjenfødelse, og lot synden gå under og det gode gjenoppstå ved det samme element.

Du lot Abrahams barn gå tørrskodd gjennom Rødehavet for at de, løst fra Faraos åk, skulle være et bilde på de døptes folk.

Du lot din Sønn døpes av Johannes i Jordans vann og bli salvet av Den Hellige Ånd. Da han hang på korset, lot han vann rinne ut sammen med blodet fra sin side, og etter sin oppstandelse bød han disiplene: «Gå ut og lær alle folkeslag, idet dere døper dem i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.»

Se, Herre, til din Kirke og åpne for den dåpens kilde. Måtte dette vann gjennom Den Hellige Ånds kraft formidle Kristi nåde, så mennesket, skapt i ditt bilde, kan befries ved dåpens sakrament fra det gamle menneskets urenheter, og oppstå ved vann og Den Hellige Ånd til sitt nye barnekår.

Og idet han dypper påskelyset i vannet, én eller tre ganger ettersom det passer, fortsetter han:

Herre, la Den Hellige Ånds kraft gjennom Kristus, din Sønn, stige ned i dette vann,

Idet han holder lyset i vannet, fortsetter han:

så alle som blir begravet med Kristus i dåpen til døden,
gjenoppstår til livet med ham, som lever og råder
fra evighet til evighet.

℞: Amen.

47 [43]. Derpå blir lyset tatt opp av vannet, idet menigheten synger denne akklamasjon:

Kilder, lov Herren, pris og opphøy ham i evighet.

48 [44]. Etter velsignelsen av dåpsvannet og menighetens akklamasjon stiller presten, stående, forsakelsesspørsmålene til de voksne og til barnas foreldre og faddere, slik det er bestemt i Rituale Romanums respektive ritualer. Dersom salvingen med katekumenolje ikke har funnet sted tidligere, skjer dette nå.
49 [-]. Så spør presten hver av de voksne om deres tro og, dersom det handler om barn, ber han samtidig om å få den tredobbelte trosbekjennelse fra alle foreldre og faddere, slik det er angitt i de respektive ritualer.
Hvor mange blir døpt denne natt, kan det ordnes slik at celebranten, umiddelbart etter svaret fra baptisandene, fadderne og foreldrene, ber om og tar imot fornyelsen av dåpsløftene fra alle som er til stede.
50 [-]. Når utspørringen er avsluttet, døper presten de til dåp utvalgte voksne og barn.
51 [-]. Etter dåpen salver presten barna med krisma. Alle, barn som voksne, blir kledt i hvitt. Så mottar presten eller diakonen påskelyset fra medhjelperens hånd og lysene til de nydøpte blir tent. Effetha-ritusen på barna utelates.
52 [-]. Medmindre tvetningen i dåpen og andre forklarende rituser har funnet sted i koret, går man deretter tilbake til koret i prosesjon i samme rekkefølge som tidligere, og de nydøpte eller deres faddere eller foreldre bærer tent lys. Under prosesjonen synges dåpssangen Jeg så vann eller en annen passende sang ( nr. 56).
53 [-]. Dersom voksne har blitt døpt, forretter biskopen – eller dersom han ikke er til stede, presten som har meddelt dåpen – umiddelbart konfirmasjonens sakrament til dem i koret slik det er angitt i Pontificale eller Rituale Romanum.

Velsignelsen av vannet

54 [45]. Dersom ingen skal døpes og døpefonten ikke skal velsignes, leser presten velsignelsen over vannet med følgende bønn:

Kjære kristne, la oss bønnfalle Herren vår Gud om å velsigne denne sin skapning, vannet, som skal stenkes over oss til minne om vår dåp. Han styrke oss, så vi forblir trofaste mot den Ånd vi har mottatt.

Etter en kort pause med bønn i stillhet fortsetter han med utstrakte hender:

Herre, vår Gud, vær hos ditt folk som våker i denne hellige natt, og velsign dette vann mens vi her minnes vår underfulle skapelse og vår enda mer underfulle forløsning. Du har skapt vannet for at det skulle gi marken fruktbarhet og skjenke våre legemer lindring og renhet. Du gjorde det også til et middel for din miskunn: Ved det løste du ditt folks trelldom og slukket dets tørst i ørkenen. Ved det forkynte profetene den nye pakt som du ville slutte med menneskene, og ved vannet, som Kristus helliget i Jordan, fornyet du vår falne natur i gjenfødelsens bad. La derfor dette vann være et minne for oss om den dåp vi har mottatt, og la oss glede oss med våre brødre og søstre som er blitt døpt i denne påske. Ved Kristus, vår Herre.

℞: Amen.

Fornyelse av dåpsløftene

55 [46]. Etter dåpen (og eventuelt konfirmasjonen) eller – dersom dette ikke har funnet sted – etter velsignelsen av vannet står alle med tente lys i hendene og fornyer dåpspakten (trosløftene ved dåpen) sammen med baptisandene, medmindre dette allerede har funnet sted, (jf. nr. 48).
Presten henvender seg til de troende med følgende eller lignende ord:

Kjære kristne, ved påskens mysterium er vi i dåpen blitt begravet med Kristus, for at vi skal vandre med ham i et nytt liv. La oss derfor nå da vi har avsluttet fasten, fornye vår hellige dåpspakt. Ved den har vi engang gitt avkall på Satan og hans verk, og vi har lovet å tjene Gud i den hellige katolske Kirke.

Derfor spør jeg dere:

Presten: Forsaker dere Djevelen?
Alle: Ja.
Presten: Og alle hans gjerninger?
Alle: Ja.
Presten: Og all hans prakt?
Alle: Ja.

Eller:

Presten: Forsaker dere synden, så dere kan leve i Guds barns frihet?
Alle: Ja.
Presten: Forsaker dere det ondes fristelser, så synden ikke skal få makt over dere?
Alle: Ja.
Presten: Forsaker dere Djevelen, syndens opphavsmann og fyrste?
Alle: Ja.
Dersom situasjonen tilsier det, kan dette andre formular tillempes av bispekonferansene i henhold til stedlige omstendigheter.
Så fortsetter presten:

Presten: Tror dere på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens skaper?

Alle: Ja, jeg tror.

Presten: Tror dere på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble født av Jomfru Maria, led og ble gravlagt, oppstod fra de døde og sitter ved Faderens høyre hånd?

Alle: Ja, jeg tror.

Presten: Tror dere på Den Hellige Ånd, den hellige katolske Kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og det evige liv?

Alle: Ja, jeg tror.

Og presten avslutter:

Gud Herren, den allmektige, vår Herres Jesu Kristi Far, som lot oss fødes påny av vann og Den Hellige Ånd, og gav oss syndenes forlatelse, verne oss med sin nåde i Jesus Kristus, vår Herre, til det evige liv.

Alle: Amen.

56 [47]. Presten stenker vievann over menigheten mens alle synger antifonen:

Jeg så vann velle frem fra templet,
fra dets høyre side, halleluja,
og alle som dette vann nådde frem til,
er blitt frelst og skal si: halleluja, halleluja.

eller en annen sang som handler om dåpen.
57 [48]. I mellomtiden blir de nydøpte ført til sin plass blant de troende.
Dersom velsignelsen av dåpsvannet ikke har funnet sted i baptisteriet, bærer diakonen og medhjelperne ærbødig fatet med vann til døpefonten.

Dersom døpefonten ikke er blitt velsignet, blir det vann som er velsignet, satt på et høvelig sted.

58 [49]. Etter stenkingen med vievann går presten til sin stol, hvor han leder den universelle forbønn, som de nydøpte tar del i for første gang. Credo utelates.

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære kristne! «Frykt ikke» fikk kvinnene høre, først fra Herrens engel som hadde veltet stenen bort fra graven, og siden fra Den oppstandne selv. La oss be til Jesus Kristus for alle døpte, at gleden over hans oppstandelse må fortrenge frykten:

L: For alle som i natt er renset og født på ny i dåpens bad,
at de i glede over sin egen oppstandelse
må gå den ytterste dag med frimodighet i møte.

L: For alle dem – lik vaktene ved graven – som
med makt vil hindre troen på oppstandelsen,
måtte de allikevel finne trøst og håp
i den oppstandne Kristus.

L: For alle dem som har det vondt i denne natt,
at budskapet om den tomme grav må gi trøst og håp.

L: For alle oss som våker i denne påskenatt,
at også vi må la oss glede av budskapet fra Herrens grav.

Allmektige, evige Gud,
du som er sterkere enn all jordisk makt,
ja sterkere enn selv syndens og dødens makt,
la gleden fra Jesu grav gjennomtrenge oss helt,
likesom påskelyset gjennomtrenger nattemørket.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Fjerde del – Eukaristiens liturgi

59 [50].. Presten går til alteret og begynner den eukaristiske liturgi på vanlig måte.
60 [51]. Det er ønskelig at brød og vin frembæres av de nydøpte eller, dersom de er små barn, av deres foreldre eller faddere.

Bønn over offergavene

Vi ber deg, Herre, ta imot ditt folks bønner sammen med de offergaver som er båret frem. De har sitt opphav i påskens mysterier. Måtte de bli oss til evig legedom. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
… i denne hellige natt …
Påskens mysterium

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
til alle tider å prise deg, Herre,
men med særlig jubel
- i denne hellige natt (på denne hellige dag, i denne hellige tid) -
da Kristus, vårt Påskelam, er ofret.
For han er det sanne Lam,
som borttok verdens synder,
han som ved sin død gjorde vår død til intet,
og ved sin oppstandelse gav oss livet tilbake.
Derfor jubler all jorden i overstrømmende påskeglede.
Også himlenes krefter og englenes makter
synger din herlighets pris,
idet de alle dager istemmer:

63 [-]. Det gjøres ihukommelse av de døpte og av fadderne under den eukaristiske bønn i henhold til de formularer som finnes i Missale Romanum og Rituale Romanum for de enkelte eukaristiske bønner.
64 [-]. Før Se Guds lam kan presten minne de nydøpte kort om at de skal motta deres første kommunion og om dette mysteriums storhet som er høydepunktet i initiasjonen og sentrum for hele det kristne liv.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

65 [-]. Det anbefaler seg at de nydøpte mottar den hellige kommunion under begge skikkelser, sammen med gudfedrene, gudmødrene, foreldre og katolske ektefeller foruten legkateketer. Det høver seg også at alle troende, med diøcesanbiskopens samtykke og hvor omstendighetene tilsier dette, gis adgang til å ta imot den hellige kommunion under begge skikkelser.

Kommunionsvers

1 Kor 5,7–8

Vårt påskelam Kristus er ofret;
la oss holde høytid med usyret brød
i renhet og sannhet, halleluja.

Om ønskelig synges Salme 118 (117).

Slutningsbønn

Herre, la din kjærlighets Ånd strømme inn i våre hjerter, og la oss som du har mettet med påskens sakramenter, ved din fadergodhet bli ett i Kristus, som lever og råder fra evighet til evighet.

Høytidelig velsignelse

Den allmektige Gud velsigne dere på denne påskefest, og verge dere i sin nåde mot alle syndens angrep.

℞: Amen.

Han som i sin enbårne Sønns oppstandelse gjenreiser dere til evig liv, skjenke dere udødelighetens lønn.

℞: Amen.

Måtte dere som har feiret Herrens lidelse og nå gleder dere ved denne påskehøytid, ved hans hjelp nå frem til den evige gledesfest.

℞: Amen.

Den allmektige Gud, Faderen, og Sønnen og Den Hellige Ånd, velsigne dere alle.

℞: Amen.

Iht. situasjonens omstendigheter kan også sluttvelsignelsesformularer fra voksendåpsritualet og barnedåpsritualet anvendes.
69 [56]. Diakonen, eller presten selv dersom ingen diakon er til stede, synger ved bortsendelsen av menigheten:

Messen er til ende, gå med fred. Halleluja, halleluja.

Alle svarer:

Gud være lovet. Halleluja, halleluja.

Denne anvendes under hele påskeoktaven.
70 [-]. Påskelyset tennes ved alle høytidelige liturgiske handlinger i påsketiden.