Kristi Himmelfart (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P64a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Kristi himelfartsdag

Torsdag etter 6. søndag i påsketiden

Messens tekster

Inngangsvers

Apg 1,11

Menn fra Galilea, hvorfor står dere og stirrer
opp mot himmelen?
Som dere så ham fare opp til himmelen,
slik skal han også komme igjen. Halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige Gud, gi oss å juble i hellig glede og takksigelse, for Kristi, din Sønns, himmelferd er vår seier, og der hvor han, som er vårt hode, er gått forut i herlighet, håper også vi, som er hans legeme, å få komme. Ved ham, vår Herre …

1. lesning

Apg 1,1–11
De så ham løftes i været

I den første boken, kjære Theofilos, berettet jeg om alt hva Jesus gjorde og lærte, helt fra begynnelsen av og like til den dag da han ble opptatt i himmelen. Men før det skjedde, gav han sine påbud til de apostler han hadde utvalgt seg, ved Den Hellige Ånd. Allerede hadde han stått levende frem for dem etter sin lidelse og død, og gitt dem bevis i mengde; førti dager igjennom fortsatte han med å komme til syne blant dem og tale til dem om de ting som angikk Guds rike.

Så en dag han satt til bords med dem, bød han dem ikke å forlate Jerusalem, men vente på hva Faderen hadde lovet – «det løfte», sa han, «som dere har hørt om av meg: Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt i Den Hellige Ånd, om ikke mange dager.»

Da de nå alle var samlet, spurte de ham: «Herre, er dette tiden, da du skal gjenreise riket for Israel?» Han svarte dem: «De tider eller den stund som Faderen av egen myndighet har fastsatt, tilkommer det ikke dere å få vite. Men Den Hellige Ånd skal komme over dere og gi dere styrke; og så skal dere være mine vitner – i Jerusalem, ut over hele Judea og Samaria, ja, like til jordens grenser.»

Som han hadde sagt dette, så de ham løftes i været, og en sky tok ham bort for deres øyne. De stod ennå og stirret mot himmelen etter ham, da to menn i hvite klær trådte frem for dem og sa: «Hvorfor står dere her og ser opp mot himmelen, galileere? Den Jesus som nå ble tatt fra dere opp til himmelen, han skal komme tilbake på samme vis som dere nettopp så ham dra bort, inn i himmelen.»

Responsoriesalme

Sal 47 (46),2–3. 6–7. 8–9

Omkved: Gud stiger opp under jubelrop,
Herren til hornets klang. Eller: Halleluja.

Klapp i hendene, alle folk,
lovsyng Gud med jublende røst.
For fryktinngydende er Herren, Den Høyeste,
den store Konge over hele jorden.

Gud stiger opp under jubelrop,
Herren til hornets klang.
Syng, ja, syng for vår Gud,
syng, ja, syng for vår Konge.

For Herren er all jordens Konge;
syng for Gud med fryd.
Gud hersker over alle folk,
sitter på sin hellighets trone.

2. lesning

Ef 1,17–23
Gud gav ham sete ved sin høyre i himlene

Brødre!

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, Faderen som troner i herlighet, må gi dere den Åndens visdom som kan åpenbare ham for dere og la dere virkelig lære ham å kjenne: Måtte han la deres hjerters øyne fylles med lys, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt oss til, hvilken rikdom av herlighet hans arv til de hellige er fylt av, og hvilken overmektig kraft han rår over, til beste for oss som tror! For det er den samme makt han utfoldet i Kristus, da han oppreiste ham fra de døde og gav ham sete ved sin høyre i himlene, høyt over alle «makter» og «myndigheter», «krefter» og «herskere» og over enhver titel som nevnes kan, ikke bare i denne verdensorden, men også i den kommende.

«Alt la han for hans føtter», og gjorde ham selv til høvding for all skapningen, som Kirkens hode; for den er hans legeme, den fulle utfoldelse av ham som gir alt og alle deres fulle innhold.

Halleluja

Matt 28,19a.20b

Halleluja. Dra ut og gjør alle folkeslag til disipler, sier Herren.
Selv er jeg med dere alle dager, frem til verdens ende. Halleluja.

Evangelium

Matt 28,16–20
Meg er gitt all makt i himmel og på jord

På den tid drog de elleve disiplene til det fjellet i Galilea hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og idet de fikk øye på ham der, falt de ned for ham og hyllet ham. Noen var det allikevel som tvilte. Da gikk Jesus hen til dem og talte slik til dem:

«Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Dra derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, ved å døpe dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og ved å lære dem å overholde alt det jeg har befalt dere. Og selv er jeg med dere alle dager, frem til verdens ende.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi er samlet 40 dager etter påske for å feire Kristi himmelfart. La oss i tillit til ham som har tatt sete ved Guds høyre i himmelen, vende oss til Gud i bønn:

L: For alle som denne påske er gjort til disipler
ved å bli døpt i Faderens og Sønnens
og Den Hellige Ånds navn,
at de i Kirken må bli bevart som gode Kristi disipler.

L: For dem som troner på jorden,
at de må bøye seg for Kristus som troner i herlighet.

L: Må alle som føler seg forlatt og ensomme,
få trøst fra Ånden som Kristus lovet å sende.

L: Om at den opphøyede Kristus må leve videre
i vår menighet (i vårt fellesskap)
når vi samles om Guds ord og sakramentene.

Himmelske Far, allmektige Gud,
du som oppreiste din Sønn fra de døde
og gav ham sete ved din høyre i himmelen,
gi at vi alltid må forbli i fellesskapet med deg.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, med ydmyk bønn bringer vi deg dette offer for å minnes din Sønns himmelferd. Gi at også vi stiger opp til himmelen ved disse hellige handlinger. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Halleluja.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, allerede her på jorden lar du oss smake himmelens goder. Rett vår lengsel og kjærlighet mot ham som påtok seg vår menneskenatur og bar den inn til deg, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse

Musikkforslag