7. søndag i påsketiden (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra P7c)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),7–9

Herre, jeg roper til deg, vær meg nådig og gi meg svar!
Mitt hjerte gjentar ditt ord: «Søk mitt åsyn!»
Herre, jeg søker ditt åsyn. Halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, lytt i nåde til våre bønner. Vi som tror at menneskeslektens Frelser lever hos deg i herlighet, vi ber deg: La oss få erfare at han er med oss inntil tidenes ende, slik han selv har lovet, han som lever og råder …

1. lesning

Apg 7,55–60
Jeg ser Menneskesønnen stå ved Guds høyre

I de dager så Stefanos opp mot himmelen, og fylt av Den Hellige Ånd skuet han Guds herlighet og Jesus som stod ved Guds høyre; og han sa: «Nå ser jeg himlene åpne, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre!» Da skrek de alle høyt, og holdt seg for ørene; så stormet de inn på ham alle som én, og drev ham foran seg ut av byen, hvor de gav seg til å stene ham. Vitnene la fra seg kappene sine ved føttene til en ung mann som het Saulos.

Så stenet de Stefanos; men Stefanos bad: «Herre Jesus, motta min ånd!» Derpå falt han i kne og ropte høyt: «Herre, krev dem ikke til ansvar for denne synd!» Og idet han sa dette, sov han inn.

Responsoriesalme

Sal 97 (96),1 og 2b. 6 og 7c. 9

Omkved: Herren er jordens hersker, jorden ser det og bever.

Herren er konge, fryd deg du jord,
de tallløse øer juble.
Rettferd og rett er hans trones grunnvoll.

Himlene kunngjør hans rettferd,
folkeslagene skuer hans herlighet.
Tilbe Herren, alle guder.

For du, Herre, er den høyeste
over hele jorden,
høyt hevet over alle guder.

2. lesning

Åp 22,12–14.16–17.20
Kom, Herre Jesus!

Jeg, Johannes, hørte en røst som sa:

«Se, jeg kommer snart, og bringer min lønn med meg; da skal jeg lønne enhver etter hans verk. Jeg er Alfa og Omega, den Første og den Siste, opphavet og målet. Salige er de som tvetter sine kjortler, så de får rett til å spise av Livets tre og gå gjennom portene inn i byen!

Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om alt dette for kirkene. Jeg er Davids rotskudd og ætling, morgenens klare stjerne.»

Ånden og Bruden svarer: «Kom!» Og enhver som hører dette, må si: «Kom!» – Så kom da, alle som tørster: Enhver som vil, skal fritt få drikke av Livets vann!

Han som vitner og går god for dette, sier: «Ja, jeg kommer snart!»

Å ja, kom, Herre Jesus!

Halleluja

Jf. Joh 14,18

Halleluja. Jeg lar dere ikke farløse tilbake, sier Herren.
Jeg går herfra og kommer tilbake til dere, og deres glede skal være full og hel. Halleluja.

Evangelium

Joh 17,20–26
Måtte de være i fullkommen enhet!

På den tid løftet Jesus blikket mot himmelen og sa:

«Hellige Far! Jeg ber ikke for dem alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg: La alle bli ett, slik som du, Far, er i meg og jeg i deg – la også dem være ett i oss, så verden kan tro at det er du som har sendt meg!

Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett som vi er ett – jeg i dem og du i meg. Ja, måtte de være i fullkommen enhet, så verden kan forstå at du har sendt meg, og at du elsker dem med den samme kjærlighet som du har til meg!

Far! Jeg vil at der hvor jeg er, skal også de som du har gitt meg, være hos meg, så de kan se min herlighet – den som du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.

Rettferdige Far! Verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse har forstått at du har sendt meg; jeg har latt dem lære ditt navn å kjenne og skal gjøre det igjen, så den kjærlighet du har hatt til meg, også kan være i dem, og jeg selv i dem.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Etter sitt jordeliv vendte Kristus tilbake til Gud og åpnet veien til himmelen for oss. La oss be om Åndens hjelp på vår vei mot Gud:

L: At Guds Kirke i verden må være et folk
som i samstemmig forventning skuer frem
mot møtet med Gud etter dette liv.

L: For alle som forvalter verdslig makt,
at deres mål må være hos Gud sammen med Kristus.

L: For dem som lider på grunn av Kirkens splittelse,
at de må få kraft og visdom, kjærlighet og klokskap,
til å kjempe for sann kristen enhet.

L: For alle på dette sted som bærer kristennavnet,
at de må finne nærmere sammen.

Barmhjertige Gud,
du tok din Sønn til deg etter hans jordeliv,
du sendte oss Den Hellige Ånd
og du åpnet himmelen for den hellige Stefanos.
Gi oss å nå frem til deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Med Kristus ber vi til Faderen om at Han må gi oss den enhetens Ånd som gjør at alle splittelser og skiller blir overvunnet, og at Han hører våre bønner i dag:

L: Gud, la oss forstå at det evige liv er å kjenne deg, den ene, sanne Gud, og Ham du har utsendt, Jesus Kristus.

L: Gud, la oss fullstendig akseptere å bli trukket inn i en enhet med deg og med våre medmennesker.

L: Gud, la oss være tålmodige og utholdende i vårt kristenliv.

L: Gud, la alle som bekjenner seg til Jesu Kristi navn få del i den herlighet som utgår fra deg.

L: Gud, gi alle som er samlet her i bønn, kraft og trøst ved din Hellige Ånd.

Allmektige Gud, hør ditt folk som fra verdens nød påkaller deg i full tillit, og ta oss i din rike barmhjertighet inn i din varetekt, gjennom din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot dine troendes bønner og offergaver, så vi ved disse hellige mysterier kan gå inn til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Joh 17,22

Fader, jeg ber at de må være ett, likesom vi er ett. Halleluja.

Slutningsbønn

Gud, vår frelse, bønnhør oss. Gi oss ved disse hellige mysterier trygg visshet om at det som er fullbyrdet i Kristus, Kirkens hode, også blir virkeliggjort i hele Kirkens legeme. Ved ham, Kristus, vår Herre.

Utsendelse