10. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U10.3.1)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),1–2

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv, for hvem skal jeg være redd?
Mine fiender som forfølger meg, snubler og faller selv.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, alt godt kommer fra deg alene. Vi ber deg: Opplys våre hjerter ved din Ånd, så vi erkjenner hva som er rett, og med din hjelp også handler etter den innsikt du gir oss. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kor 3,4–11

Brødre, så trygge står vi overfor Gud, takket være Kristus. Ikke så å forstå, at vi av egen evne skulle makte noe, og dermed kunne gjøre krav på noe som vårt eget; nei, alt hva vi evner, skylder vi Gud! Han er det, som har gitt oss både fullmakt og kraft til å tjene en ny pakt - en som ikke hviler på den skrevne bokstav, men på ånd. For bokstaven bringer død, mens ånden gir liv. Om da allerede Lovens tjeneste, som fører til død, - den som var innhugget med bokstaver i sten, - fremtrådte i en slik herlighet at Israels barn ikke kunne feste blikket på Mose ansikt på grunn av glansen som lå over det - og den var jo likevel forbigående - da skal vel Åndens tjeneste enn mer fremtre i herlighets glans! Ja, stod det glans om forkynnelsen av vår dom, hvor meget mer strålende er så ikke den tjeneste som formidler vår frikjennelse! Det som den gang syntes så herlighetsfylt, var ingenting, sammenlignet med denne nye og overveldende herlighet. Ja, slik må det være: Når det som svinner, dog fremtrer i glans, skal en desto større herlighet omstråle det som forblir.

Responsoriesalme

Sal 98 (99)

Omkved: Hellig er Herren vår Gud.

Lovsyng Herren vår Gud,
fall ned for hans fotskammel,
han er hellig.

Moses, Aron og Samuel ropte til ham,
påkalte Herren, og han hørte dem.
I skystøtten talte han til dem,
de holdt hans ord og den lov han gav.

Herre, vår Gud, du svarte dem.
Du var dem en nådig Gud,
men hevnet deres brøde.

Lovsyng Herren vår Gud,
kast dere ned for hans hellige fjell.
Hellig er Herren vår Gud.

Evangelievers

Halleluja. Herre, vis meg dine veier. Lær meg dine stier. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,17–19

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve Loven og Profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og sannelig, det står fast: Ikke en tøddel, ikke et komma av Loven skal forgå, før himmel og jord forgår, - før alt er skjedd. Og derfor - den som lar hånt om selv det aller ringeste av budene, og lar menneskene ta lære av det, han skal også regnes for den ringeste i himlenes rike. Men den som følger budene, såvel i handling som i lære, han skal regnes for stor i himlenes rike.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Kristus kom for å vise alle mennesker veien frem til Gud. La oss be om hjelp til å finne den sanne og levende Gud:

L: For Kirken når den møter andre religioner,
at den må makte å holde sammen
kjærligheten til Gud og til medmenneskene.

L: For statsmaktene over alt i verden,
at de må sikre religionsfriheten,
slik at hvert menneske i frihet kan høre Evangeliet.

L: For dem som lider på grunn av
de destruktive krefter og handlemåter
som noen ganger følger med religionene,
at de må lære den sanne Gud å kjenne som den han er.

L: For oss i de sammenhenger vi står i
at vi må bære frem et sant vitnesbyrd
om Kristus, vår Herre og Frelser.

Barmhjertige Gud,
du sendte din Sønn til verden for å oppfylle loven.
Gi hans gledesbudskap fremgang.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til ditt folk, som er samlet for å tjene deg. Ta imot de gaver vi bærer frem, og styrk vår kjærlighet ved den nattverd vi feirer. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 18 (17),3

Herren er min klippe, min borg og mitt vern.
Min Gud er min hjelper.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærlighet, blir i Gud og Gud i ham.

Slutningsbønn

Herre, måtte den frelsende kraft i dette sakrament fri oss fra vår selviske streben og føre oss på den rette vei. Ved Kristus, vår Herre.