13. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U13.4.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 47 (46),2

Klapp i hendene, alle folk,
lovsyng Gud med jublende røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du har gitt oss barnekår ved din nåde for at vi skal være lysets barn. Vi ber deg: Fri oss fra villfarelsens mørke, og la oss alltid være omstrålet av din sannhets lys. Ved vår Herre …

Lesning

Am 7,10–17

I de dager sendte Amasja, presten i Betel, bud til Jeroboam, Israels konge, med disse ord: «Amos har fått i stand en sammensvergelse mot deg midt i Israel. Landet kan ikke lenger holde ut alle de ord han taler. For Amos har sagt: Jeroboam skal dø for sverd, og israelittene skal føres bort som fanger fra sitt land.» Siden sa Amasja til Amos: «Gå din vei, du seer, kom deg avsted til Juda! Der kan du ha ditt levebrød, der kan du være profet. I Betel får du ikke lenger tale profetord; for det er en kongelig helligdom. ja, et rikstempel.» Da tok Amos til orde og sa til Amasja: Jeg er ikke profet og hører ikke til noe profetlag. Jeg er gjeter og dyrker morbærfiken. Men Herren tok meg bort fra saueflokken, og Herren sa til meg: «Gå og vær profet for Israel, mitt folk!» Så hør nå Herrens ord: Du sier: «Tal ikke profetord mot Israel, og prek ikke mot Isaks ætt!» Derfor sier Herren: Din hustru skal drive utukt i byen, dine sønner og døtre skal falle for sverd. Din jord skal måles ut til andre, selv skal du dø på uren grunn. Og Israel skal føres bort som fanger fra sitt land.

Responsoriesalme

Sal 18 (19)

Omkved: Himlene forkynner din ære, Herre.

Herrens lov er fullkommen,
den gir sjelen styrke.
Herrens vidnesbyrd er trofast,
gjør den enfoldige vis.

Herrens befalinger er rette,
de gleder hjertet.
Herrens bud er rent,
gir øynene glans.

Gudsfrykt er ren og hellig,
består til evig tid.
Herrens dommer er sannhet,
rettferdige er de alle.

Mer kostelige enn gull,
skinnende gull i mengde,
søtere enn den beste honning.

Evangelievers

Halleluja. Gud som er nærværende i Kristus, har forsonet verden med seg gjennom ham og overlatt budskapet om forsoningen til oss. Halleluja.

Evangelium

Matt 9,1–8

På den tid gikk Jesus ombord i båten, satte over og kom til sin egen by. Der bragte de til ham en lam mann som lå på en seng. Og da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Fatt mot, min sønn! Dine synder er deg tilgitt!» Noen av de lovkyndige sa ved seg selv: «Dette er gudsbespottelse.» Jesus så hva de tenkte og sa: «Hvorfor er dere så ondsinnet? Hva er lettest, å si: 'Dine synder er deg tilgitt' - eller: 'Reis deg og gå omkring?' Men for at dere skal vite at Menneskesønnen her på jorden har makt til å tilgi synder - » - så sier han til den lamme: «Reis deg, ta din seng og gå hjem!» Og mannen reiste seg, og gikk hjem. Da folkemengden så det, ble de grepet av ærefrykt og priste Gud, som hadde gitt mennesker en slik makt.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede medkristne! Så høyt har Gud elsket verden at han gav sin enbårne Sønn for at vi skulle få våre synder tilgitt og bli frelst. La oss be om hjelp til å tro og vise lydighet:

L: Om at Kirken må holde urokkelig fast
ved troen på Guds ord og løfter,
også når den utsettes for fristelser og press.

L: For statsmaktene,
at de må respektere menneskelig liv og verdighet
og Kirkens rett og frihet til å forkynne Guds ord.

L: For lamme og andre lidende,
at de må finne hjelp hos Menneskesønnen.

L: For oss kristne her,
at vi må holde fast ved tilliten til Guds løfter
selv når vi utsettes for de største problemer.

Allmektige Gud,
du som endog har makt til å reise opp fra de døde,
tilgi oss våre synder, bevar oss hos deg,
og før oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, du virker med din kraft i sakramentene. Vi ber deg: La oss utføre vår tjeneste med et sinnelag som gjør oss åpne for dine gaver. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),1

Lov Herren, min sjel, og alt hva i meg er,
love hans hellige navn!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,20–21

Fader, jeg ber for dem, la dem være ett i oss, så verden kan tro at det er du som har sendt meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: La disse gaver som vi har båret frem og mottatt, gi oss nytt liv, så vi blir knyttet til deg med evig kjærlighet og bærer varig frukt. Ved Kristus, vår Herre.