24. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U24.5.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sir 36,18

Herre, gi fred til dem som håper på deg, så alle kan erfare at dine profeter taler sannhet. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du alle tings skaper og styrer, se i nåde til oss. Gi oss å tjene deg av hele vårt hjerte, og la oss få kjenne virkningen av din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kor 15,12–20

Brødre, hvis det da er dette vår forkynnelse går ut på, at Kristus er oppstanden fra de døde, hvordan kan det så hete blant noen av dere at ingen oppstår fra de døde? For er det ingen som oppstår, da er heller ikke Kristus oppstanden. Og er Kristus ikke oppstanden, da er vår forkynnelse uten innhold, og deres tro uten mening. Ja, da har vi til og med vidnet falsk om Gud, siden vi har bevidnet at Gud har oppreist Kristus. Og det kan han jo ikke ha gjort, hvis det er så at de døde ikke oppstår. Nei, som sagt, hvis de døde ikke oppstår, da er heller ikke Kristus oppstanden. Og er Kristus ikke oppstanden, er deres tro en illusjon, og dere er fremdeles bundet av synden. Da er også de som døde i Kristus, fortapt. Er det bare for dette liv vi har satt vårt håp til Kristus, da er intet menneske å beklage mer enn vi. Men nå er Kristus oppstanden fra de døde, som livets førstegrøde blant dem.

Responsoriesalme

Sal 17 (16)

Omkved: Jeg skal mettes av din herlighets glans.

Hør, rettferds Gud, og lytt til mitt rop.
Vend øret til min bønn fra leber uten svik.
Her er jeg og roper til deg,
min Gud, du svarer meg.

Lytt til meg,
og hør hva jeg sier.
Vis din miskunn i underfull gjerning,
du frelse og tilflukt når fienden reiser seg mot meg.

Vokt meg som din øyensten,
skjul meg i dine vingers skygge.
I min rettferd skal jeg skue ditt åsyn.
Når jeg våkner skal jeg mettes av din herlighets glans.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du åpenbarte Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Luk 8,1–3

På den tid drog Jesus fra by til by, fra landsby til landsby, og forkynte Guds rike. De tolv var med ham, og også noen kvinner som han hadde helbredet for sykdommer og drevet onde ånder ut av: Maria, kalt Maria fra Magdala, - henne var syv demoner fart ut av, Johanna, gift med Kuza, som var embedsmann hos Herodes, og Susanna, og mange andre, som sørget for dem med det de eide.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus. Ifølge evangelisten Lukas stod «de tolv» og noen kvinner Jesus særlig nær. La oss be om rett og godt forhold mellom embetsbærere og andre, og mellom kvinner og menn:

L: For lærerne og lederne i Kirken,
at de må bruke sin kompetanse og myndighet
til å skape en rett balanse mellom gruppene i Kirken.

L: For dem som skal sørge for overholdelse av
det borgerlige samfunns regler om likestilling,
om god kombinasjon av forstand og innsats.

L: For alle som lider på grunn av urettferdighet.

L: Om rettskaffenhet og fromhet,
tro og kjærlighet, tålmod og mildhet.

Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du som reiste Kristus opp fra de døde,
gi at vårt liv og vårt håp må bli preget av ham.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la deg forsone av din Kirkes bønner, og ta i din godhet imot dine tjeneres offergaver. La det som hver enkelt har frembåret til ditt navns ære, bli til frelse for alle. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),8

Kostelig er din miskunn, Gud!
Menneskenes barn finner ly i dine vingers skygge.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,16

Det takksigelsens beger som vi velsigner, gir oss del i Kristi blod, og det brød vi bryter, gir oss del i Herrens legeme.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: Gi oss frelse på legeme og sjel, og la nåden i dette sakrament alltid seire over vår selviskhet. Ved Kristus, vår Herre.