27. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U27.3.2)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Est 13,9.10–11

Herre, alle ting er underlagt din vilje, og ingen kan stå din vilje imot. For du har skapt alt, himmel og jord, og alt som rommes av himmelens krets. Du er verdens Herre.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, i din uendelige kjærlighet gir du dem som ber, langt mere enn de fortjener eller håper. Send din miskunn over oss, tilgi oss det som nager vår samvittighet, og gi oss mer enn vi våger å be om. Ved vår Herre …

Lesning

Gal 2,1–2.7–14

Brødre, fjorten år senere drog jeg på ny opp til Jerusalem, sammen med Barnabas, og tok Titus med meg. Og det var efter en åpenbaring. Da la jeg frem for dem det evangelium jeg forkynner for hedningene, for å forvisse meg om at mitt arbeid ikke var og ikke hadde vært forgjeves; men det skjedde i enrom, for de mest ansette. De forstod at forkynnelsen av evangeliet for de uomskårne var meg betrodd, likesom det var betrodd Peter overfor de omskårne. For han som hadde gjort Peter i stand til å være apostel for de omskårne, hadde gjort det samme for meg når det gjaldt hedningene.

Og da de altså klart hadde sett den nåde som var blitt meg til del, gav Jakob, Kefas og Johannes - som jo var de anerkjente støtter - de gav meg og Barnabas hånden som tegn på vårt fellesskap. Vi skulle da gå til hedningene, de til de omskårne; bare skulle vi love å huske på de fattige - og nettopp dette har jeg da også lagt vinn på å gjøre.

Men da Kefas senere kom til Antiokia, talte jeg ham imot like opp i ansiktet, fordi han fortjente det. Før enkelte fra Jakobs krets var kommet, spiste han nemlig sammen med de hedningekristne; men så snart de var kommet til stede, ble han tilbakeholdende og trakk seg unna, av frykt for hva de omskåme ville si. Og de andre jødekristne fulgte med i dette hykleriet, så at selv Barnabas lot seg trekke inn i det. Men da jeg så at de ikke gikk rett frem efter det sanne evangelium, sa jeg til Kefas i alles nærvær: «Når du som er født jøde, kan leve efter hedensk og ikke efter jødisk skikk, hvordan kan du da forlange at de hedningekristne skal leve som jøder?»

Responsoriesalme

Sal 116 (117)

Omkved: Gå ut og forkynn evangeliet verden over.

Lovsyng Herren, alle folk,
pris ham alle folkeslag.

Stor er hans miskunn mot oss.
Herrens troskap varer evig.

Evangelievers

Halleluja. Den ånd dere har fått gir dere rang som barn, den får oss til å rope: «Abba! Far!» Halleluja.

Evangelium

Luk 11,1–4

En dag var Jesus et sted og bad. Og da han var ferdig med å be, sa en av disiplene til ham: «Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte sine disipler det!» Han sa da: «Når dere ber, skal dere si:

Far!

La ditt navn lyse blant oss, og opprett ditt rike!

Gi oss hver dag vårt daglige brød.

Tilgi oss våre synder, for også vi tilgir alle som er skyldige overfor oss.

Og bring oss ikke i fristelsens vold!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Kristus lærte sine disipler å be. La oss be om bønnens ånd:

L: For alle Kirkens tjenere,
uansett hvilket embete eller kall de er gitt,
om at all tjeneste må gjennomtrenges av bønn.

L: For lederne i samfunnet,
at de må ledsage sin gjerning med bønn.

L: For oss i møte med ulykker,
at vi må preges av Guds kjærlige omsorg.

L: For de forskjellige grupperinger hos oss,
at de må respektere hverandres kall
og forenes i bønnens fellesskap.

Fader vår,
du som er i himmelen,
ta imot våre bønner,
og la oss bli preget av din Sønn.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta det offer du selv har innstiftet. Vi ber deg: Fullfør den helliggjørelse som ditt frelsesverk har skjenket oss, og som vi får del i gjennom denne hellige tjeneste. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Klag 3,25

Herren er god mot dem som håper på ham,
mot den sjel som søker ham.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,17

Fordi der er ett brød, er vi også ett legeme, enda vi er mange, –
for alle har vi del i det ene brød og den ene kalk.

Slutningsbønn

Allmektige, evige Gud, still vår hunger og vår tørst med disse sakramenter, så vi likedannes med ham som vi har mottatt: Kristus, din Sønn, som lever og råder fra evighet til evighet.