28. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U28.4.2)
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 130 (129),3–4

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vi ber at din nåde alltid må komme oss i møte og følge med oss, så vi stadig får hjelp til å gjøre det som godt er. Ved vår Herre …

Lesning

Ef 1,1–10

Paulus, ved Guds vilje Kristi apostel, til de hellige og troende i Kristus Jesus. Nåde og fred være med dere fra Gud vår Far og fra vår Herre Jesus Kristus. «Velsignet er han, vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Gjennom Kristus har han fra sin himmel velsignet oss med alle åndelige gaver, i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå hellige og plettfrie for hans åsyn. - I sin kjærlighet har han fra første ferd bestemt og fritt besluttet å gi oss en plass som sønner hos seg, ved Jesus Kristus, hans nådes herlighet til lov og pris - den nåde som han har skjenket oss, gjennom ham som han har kjær, - for i ham er vi frikjøpt, gjennom hans blod, gjennom ham er våre misgjerninger tilgitt. For så rik er den nåde som Faderen har sendt ned over oss, i strømmer av visdom og forstand: - Han har gitt oss sin skjulte vilje til kjenne - den frie beslutning han forut hadde fattet, for å virkeliggjøre den i tidenes fylde: Å sammenfatte alle ting i enheten i Kristus - dem i himmelen såvel som dem på jorden.»

Responsoriesalme

Sal 98 (97)

Omkved: Herren har kunngjort sin frelse

Syng en ny sang for Herren,
underfulle ting har han gjort.
Han har seiret ved sin høyre hånd,
ved sin hellige arm.

Herren har kunngjort sin frelse,
åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.
Han kom sin miskunn i hu,
sin trofasthet mot Israels hus.

Den vide jord har skuet
frelsen fra vår Gud.
Rop av glede for Herren all jorden,
bryt ut i jubel og lovsang.

Syng for Herren til citar,
til citar med sangens røst.
Syng av glede for Herren, vår konge,
til trompeter og hornets klang.

Evangelievers

Halleluja. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Herren. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Halleluja.

Evangelium

Luk 11,47–54

På den tid sa Jesus: «Ve dere, som bygger gravmæler for profetene, - de samme som deres forfedre slo ihjel. Og selv er dere vidner på hva deres fedre gjorde, og samtykker i det, - for de slo ihjel, og dere reiser minnesmerkene! Derfor har også Guds Visdom sagt: Jeg vil sende dem profeter og sendebud, og noen av dem kommer de til å forfølge og slå ihjel, - slik at alt det blod av profeter som er blitt utgydt fra verdens skapelse av, fra Abels blod til blodet av Sakaria (han som de drepte mellom alteret og helligdommen), det skal dette folk bli trukket til ansvar for. Ja, vårt eget slektledd skal svare for det! - Ve dere lovkyndige, som har gjemt bort kunnskapens nøkkel! Selv er dere ikke gått inn, og de som var på vei til å gå inn, dem har dere hindret i det.»

Og da han gikk ut derfra, var de lovkyndige og fariseerne fulle av raseri mot ham og falt over ham med alle mulige spørsmål for å få ham til å si noe de kunne felle ham på.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Alle gjerninger, også de onde, får konsekvenser. La oss be om nåde til å leve rett:

L: For alle forkynnere av Evangeliet,
at de må forkynne rett om troen og gjerningene.

L: For rettferdighetens håndhevere,
at de må skape respekt for det som er rett.

L: For dem som er rammet hardt av syndens smerte,
at de må øyne håp om redning.

L: For bruken av skriftemålet,
at Guds lov må virke iblant oss.

Himmelske Far, gode Gud,
du som åpenbarer din rettferdighet
som er større enn loven i Den gamle pakt,
gi oss del i denne himmelske rettferdighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dine troendes bønner og offergaver. La denne hellige handling, som vi feirer av kjærlighet til deg, føre oss til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),11

De rike kan lide sult og savn,
men de som søker Herren, har alle goder.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,2

Når Herren åpenbarer seg, skal vi bli ham lik,
for vi skal se ham som han er.

Slutningsbønn

Herre, du nærer oss med Kristi hellige legeme og blod. Ydmykt bønnfaller vi deg at du vil gi oss del i hans guddommelige natur, han som lever og råder fra evighet til evighet.