Kristi kongefest (år A)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U34a)
Hopp til navigeringHopp til søk

Fra www.katolsk.no: Kristi kongefest

Siste søndag i det alminnelige kirkeår

Messens tekster

Inngangsvers

Åp 5,12; 1,6b

Herrevelde og rikdom, visdom og styrke,
ære, hyllest og lovprisning
tilkommer med rette det ofrede Lam.
Ham være æren og makten i all evighet.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du har villet sammenfatte alle ting i din elskede Sønn, som er verdens Konge. Sett i din nåde hele skapningen fri fra trelldom, så den kan tjene din majestet og uten opphør prise deg. Ved vår Herre …

1. lesning

Esek 34,11–12.15–17
Dere som hører til min hjord, jeg vil skifte rett mellom mine får

Så sier Herren Gud:

Jeg vil selv lete etter mine får og se til dem. Likesom en hyrde er hos sin hjord og tar seg av fårene den dag de blir spredt, slik vil jeg ta meg av mine får og berge dem hjem fra alle de steder de kom til da de ble spredt den mørke og skytunge dagen.

Selv vil jeg gjete mine får og få dem til å roe seg, lyder ordet fra Herren Gud. De bortkomne vil jeg lete opp, og de bortdrevne vil jeg samle, de skadede vil jeg forbinde, og de syke vil jeg lege. Men de fete og friske vil jeg gjete på rett vis.

Dere som hører til min hjord, sier Herren Gud, nå vil jeg skifte rett mellom mine får og mellom værer og bukker.

Responsoriesalme

Sal 23 (22),1–2a. 2b–3. 5–6

Omkved: Herren skal være deres hyrde
og føre dem til livets kilde.

Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod;
han lar meg ligge på grønne enger.

Han fører meg til vann der jeg får hvile
og gir meg nye krefter.
Han leder meg på rette stier,
så jeg kan ære hans navn.

Du dekker mitt bord for fiendens øyne
og salver mitt hode med olje,
mitt beger er fylt til randen.

Bare miskunn og det som godt er,
skal følge meg alle dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom lange tider.

2. lesning

1 Kor 15,20–26.28
Han overlater sin kongemakt til Gud, til Faderen, slik at Gud blir alt i alle

Brødre, Kristus er oppstanden fra de døde, som livets førstegrøde blant dem. For som døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. På samme måte som alle dør med Adam, slik får også alle livet tilbake gjennom Kristus – men hver og en i sin orden: Førstegrøden er Kristus, så, ved hans komme, følger de som hører Kristus til. Da står vi ved fullendelsen, når han overlater sin kongemakt til Gud, til Faderen, etter å ha tilintetgjort alle fiendtlige «krefter», hver «makt» og hver «myndighet».

For selv skal han herske som konge inntil han har «lagt alle sine fiender for sine føtter». Og som sin siste fiende vil han tilintetgjøre døden selv. Så, når alt er ham underlagt, da skal også Sønnen selv underkaste seg ham som har underlagt ham alt, slik at Gud blir alt i alle.

Halleluja

Mark 11,9.10

Halleluja. Velsignet er han som kommer i Herrens navn.
Velsignet er vår far Davids rike som kommer. Halleluja.

Evangelium

Matt 25,31–46
Han skal ta plass på den trone hvor Guds herlighet stråler, og han skal skille dem fra hverandre

På den tid sa Jesus til disiplene sine:

«Når Menneskesønnen kommer i guddomsglans, omgitt av alle sine engler, da skal han ta plass på den trone hvor Guds herlighet stråler; da skal alle folkeslag samles om ham, og han skal skille dem ut fra hverandre, som en gjeter skiller sauer fra geiter. Sauene skal han stille til høyre for seg, og geitene til venstre.

Da skal Kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom, dere som min Far har velsignet, og ta i eie det rike som er gjort rede for dere fra verdens grunnvoll bla lagt! For jeg var sulten, og dere gav meg mat, jeg var tørst, og dere gav meg å drikke, jeg var hjemløs, og dere tok dere av meg, jeg var naken, og dere gav meg klær, jeg var syk, og dere kom for å se til meg, jeg var i fengsel, og dere kom og besøkte meg.’

Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når var det vi så deg sulten og gav deg mat? eller tørst, så vi gav deg å drikke? Når så vi deg hjemløs, og tok oss av deg, eller naken, og gav deg klær? Når har vi sett deg syk, eller i fengsel, og kommet og besøkt deg?’

Og så skal Kongen svare dem: ‘Jo, det skal dere vite: At alt hva dere har gjort mot selv den ringeste av mine brødre, det har dere gjort mot meg.’

Men så skal han si til dem på sin venstre side: ‘Gå bort fra meg, forbannede, til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler. For jeg var sulten, men dere gav meg ingenting å spise, jeg var tørst, men dere gav meg ikke å drikke, jeg var hjemløs, men dere tok dere ikke av meg, jeg var naken, men dere gav meg ikke klær, jeg var syk og jeg var i fengsel, men dere kom ikke og så til meg.’

Da skal også de svare: ‘Herre, når har vi vel sett deg sulten, eller tørst, eller hjemløs, eller naken, eller syk, eller i fengsel, og latt være å komme deg til hjelp?’

Og han skal svare dem: ‘Jo, det skal dere vite: At alt hva dere har forsømt å gjøre, selv for den aller ringeste av disse her, det har dere forsømt å gjøre for meg.’

Så skal disse siste gå bort til en evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Jesus, vår Frelser og Hyrde, er også Menneskesønnen som skal komme igjen i kongelig herlighet for å dømme levende og døde. La oss vende oss til ham i bønn:

L: For alle som forkynner og bekjenner troen,
at de må gi et sant vitnesbyrd om ham som er Konge.

L: For alle jorderiks herskere,
at de med respekt og lydighet
må bøye seg for Kristus Kongen.

L: For dem som i dag blir undertrykt for sin kristentro,
at de må finne trøst og håp hos ham som ble Konge
ved å vinne seg et folk gjennom kors og død.

L: Om at vi må se og møte Kristus, vår Konge,
i de sultne og tørste, i de hjemløse og nakne,
i de syke og i dem som er i fengsel.

Allmektige Gud, himmelske Far,
du som har gitt din Sønn kongemakt,
gi oss nåde til å bøye oss for ham
og å tjene deg i ydmykhet, lydighet og trygghet.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vi bærer frem for deg det offer som er til vår soning. Ydmykt ber vi at din Sønn vil gi alle folk enhetens og fredens gaver, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Kristus, verdens Konge

I sannhet, det er verdig og rett,
vår skyldighet og vår frelse,
at vi alltid og alle vegne takker deg,
Herre, hellige Fader, allmektige, evige Gud.
Med gledens olje har du salvet din enbårne Sønn,
vår Herre Jesus Kristus,
til evig prest og all verdens Konge,
så at han for vår fred
skulle gi seg selv som et rent offer på korsets alter
og i nåde fullbyrde menneskenes gjenløsning.
Når han engang har lagt all skapningen
under sitt herredømme,
skal han overgi et evig og altomfattende rike
til din uendelige majestet:
sannhetens og livets rike,
hellighetens og nådens rike,
rettferdighetens, kjærlighetens og fredens rike.
Derfor synger vi med engler og erkeengler,
med troner og herredømmer,
og med hele den himmelske hærskare
din herlighets pris,
idet vi alle dager istemmer:

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 29 (28),10–11

Herren er Konge til evig tid,
Herren velsigner sitt folk med fred.

Slutningsbønn

Herre, vi har fått del i livets brød. La oss som gjerne vil følge Kristi bud, han som er verdens Konge, få leve evig med ham i himlenes rike, han som lever og råder fra evighet til evighet.

Utsendelse

Musikkforslag