8. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
(Omdirigert fra U8.1.1)
Hopp til: navigasjon, søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sal 18 (17),19–20

Herren er mitt vern, han førte meg ut på åpent land.
Han frelste meg fordi han elsket meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Herre, vi ber deg: Styr denne verden etter ditt forsyn. La din Kirke utføre det oppdrag du har gitt den, og tjene deg i fred og glede. Ved vår Herre …

Lesning

Sir 17,24–29

Den som fatter et nytt sinn, gir Herren rom til å forbarme seg. Herren trøster den som håpet svikter. Vend da om til Herren og la synden fare. Be for hans åsyn, og unnvik det som kan føre til fall. Kom tilbake til den Høyeste, og vend om fra urett, og hat av hjertet alt som er ondt. Hvem kan prise den Høyeste i dødsriket om ikke de som lever og gir ham pris? Hos den døde, som ikke er til, er det slutt med lovprisning; den som lever og er frisk, skal love Herren. Hvor stor er Herrens, vår Guds, miskunnhet og nåde mot dem som vender om til ham!

Responsoriesalme

Sal 31 (32)

Omkved: Salig den hvis synd er tilgitt.

Salig den hvis overtredelser er forlatt,
hvis synd er tilgitt.

Salig det menneske som er uklanderlig for Herren,
som er funnet uten svik.

Jeg har latt deg se min synd
og ikke skjult mine feilgrep for deg.

Jeg sa: Jeg vil gå til Herren og bekjenne min synd.
Og du, Herre, har utslettet min skyld, du har tilgitt min synd.

Derfor skal den trofaste be til deg i nødens stund.
Om store vannflommer veller frem, skal de ikke nå ham.

Du er min tilflukt,
du bevarer meg fra trengsel,
du omgir meg med frelsesjubel.

Evangelievers

Halleluja. Jesus Kristus, han som var rik, ble fattig for deres skyld, og gjennom sin fattigdom gjorde han dere rike. Halleluja.

Evangelium

Mark 10,17–27

En dag Jesus gikk langs veien, kom det en mann løpende frem og kastet seg på kne foran ham, og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få del i det evige liv?» Men Jesus svarte: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god, uten én - det er Gud. Og budene kjenner du: Du skal ikke slå ihjel, ikke bryte ekteskapet, ikke stjele, ikke avlegge falsk vidnesbyrd, ikke bedra noen; du skal hedre din far og din mor.» Men mannen sier: «Mester, alt dette har jeg overholdt helt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær. Da sa han: «En ting står ennå igjen. Selg alt du eier, og del pengene ut til de fattige, - så får du en skatt i himmelen. Og kom så og følg meg.» Men da mannen hørte dette, mørknet han til, og gikk bedrøvet bort, - for han var meget rik.

Da så Jesus seg rundt i kretsen av disipler og sa: «Hvor vanskelig det blir for de rike å komme inn i Guds rike!» Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus gjentok: «Barn, hvor vanskelig det er å komme inn i Guds rike! Ja, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike!!» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre: «Men hvem kan da bli frelst?» Jesus ser på dem og sier: «Nei, det overgår hva mennesker kan makte, men for Gud er det ikke umulig. Alt er mulig for Gud.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vår Herre kom for å gi liv til oss, vi som sliter med mange problemer. La oss vende oss til Kristus med bønn for livet:

L: Om at Kirken må gi håp til synderne,
trøst til dem som sliter,
og utfordring til dem som trenger det.

L: For dem som gjør mye godt i samfunnet,
at de også må finne sin plass hos vår Herre og Frelser.

L: For dem som gjennomgår smertelige prøvelser,
at Guds håp må gi dem mot til å holde ut.

L: For oss når vi har latt oss ramme av fristelser og synd,
at vi må omvende oss
og ta vår tilflukt til Guds nådige tilgivelse.

Barmhjertige og gode Gud,
ved din Sønns oppstandelse fra de døde
ble det tent et levende håp for oss.
Gi oss alltid å leve i dette håp.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har selv skjenket oss de gaver som vi legger på ditt alter. Ta imot dem som tegn på vår hengivenhet, og gi oss å leve etter din vilje, så vi engang får motta den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 13 (12),6

Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg,
og lovsynge Herrens navn, han, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med den gave som frelser oss. Vi ber deg at du ved det sakrament vi har mottatt, vil gi oss del i det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.