1. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg så en mann sitte på en høy trone. En skare av engler tilbad ham og sang: Se ham hvis rike har et navn som varer evig.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, vi er kommet sammen i din Sønns navn og roper til deg: Hør ditt folks bønn, gjør oss lydhøre for din vilje med oss, og gi oss kraft til å oppfylle den.
Ved vår Herre…

Lesning

Hebr 4,1–5.11

Brødre, løftet om å få komme inn til hans hvile står imidlertid fremdeles ved makt; så gjelder det bare å være på vakt, slik at ingen av dere kan tenkes å bli liggende efter! Også vi har jo mottatt det glade budskap, akkurat som disse andre. Men hva dem angår, ble det budskap de fikk høre til liten gagn, siden de ikke sluttet seg til det i tro. Men vi som tror, vi skal tre inn i Guds hvile - den det tales om der det heter: «Så svor jeg også i min vrede: Nei, de skal ikke få adgang til min hvile!» For Guds verk er nok fullført siden den gang verdens grunnvoll ble lagt, ettersom det heter et sted om den syvende dag: «Og Gud hvilte seg på den syvende dag fra hele sitt verk.» Og videre her: «De skal ikke få adgang til min hvile.» La oss da av alle krefter strebe efter å få adgang til denne hvilen, og se til at ingen faller i ulydighet, og følger disse andres eksempel!

Responsoriesalme

Sal 78 (77)

Omkved: Glem ikke alle Guds gjerninger.

Det vi har hørt og kjenner til,
det våre fedre har fortalt oss,
om Herrens makt og herlige verk,
om de under han har gjort.

De skulle kunngjøre hans lov for sine barn,
så de kunne sette sin lit til Gud,
og ikke glemme hans gjerninger,
men nøye holde hans bud.

De skulle ikke bli som sine fedre,
en trassig og gjenstridig ætt,
en ætt som ikke var fast i sinn,
og ikke var trofast mot Gud i sin Ånd.

Evangelievers

Halleluja. En stor profet er oppstått iblant oss - Gud har gjestet sitt folk. Halleluja.

Evangelium

Mark 2,1–12

På den tid kom Jesus tilbake til Kafarnaum, og det ble kjent at han var hjemme. Da samlet det seg så meget folk at det ikke en gang fantes plass foran døren, og han forkynte budskapet for dem. Så kom de med en som var lam; han ble båret av fire mann. Men da de ikke kunne komme frem til ham for folkemengden, tok de og rev opp taket over det stedet hvor han stod, og firte båren med den lamme ned gjennom hullet. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Min sønn, dine synder er deg tilgitt.» Men noen lovkyndige som satt der, tenkte ved seg selv: «Hvordan kan han si noe slikt? Dette er gudsbespottelse. For hvem kan tilgi synder, uten én: Gud?» Men Jesus, som leste deres tanker, sa til dem: «Hva er dette for tanker? Hva er lettest: Å si til den lamme: 'Dine synder er deg tilgitt,' eller: 'Reis deg, ta din båre og gå?' Men for at dere skal vite at Menneskesønnen her på jorden har makt til å tilgi synder - » - så sier han til den lamme: «Reis deg, du, ta din båre og gå hjem!» Og han stod opp, tok båren og gikk ut for alles øyne, slik at folk var helt ute av seg, priste Gud og sa: «Aldri før har vi sett noe slikt.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Fra 18. til 25. januar holdes bønneoktaven for kristen enhet. En intensjon om kristen enhet (som f.eks. intensjon nr. 5 nedenfor) kan i disse dager tilføyes forbønnene.

Kjære brødre og søstre! Med ubrytelig pågangsmot bør vi søke hjelp hos Gud gjennom Jesus Kristus. La oss derfor be:

L: Om at det glade budskap må bli forkynt og bevitnet
slik at folk i tro slutter seg til det de hører.

L: At vi aldri må bli så opptatt
av å skaffe oss makt og trygghet
– i menneskelig forstand –
at vi skyver Gud i bakgrunnen.

L: Om den hjelp vi trenger fra Gud
så vel når det gjelder vår menneskelige nød
som når vi rammes av åndelig nød.

L: At vi må hjelpe hverandre frem til Jesus Kristus,
også når det koster mye.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Barmhjertige Gud,
du som er nådig og tilgir synd,
hjelp oss i all vår nød.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se til dette offer som ditt folk bringer deg. Helliggjør oss ved disse gaver og bønnhør oss.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),10

Herre, i deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lyset.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,10

Jeg er kommet for at de skal ha liv, og liv i overflod, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i ydmykhet ber vi: Gi oss som du fornyer med ord og sakrament, å tjene deg verdig i en ferd etter din vilje.
Ved Kristus, vår Herre.