1. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jeg så en mann sitte på en høy trone. En skare av engler tilbad ham og sang: Se ham hvis rike har et navn som varer evig.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, vi er kommet sammen i din Sønns navn og roper til deg: Hør ditt folks bønn, gjør oss lydhøre for din vilje med oss, og gi oss kraft til å oppfylle den.
Ved vår Herre…

Lesning

1 Sam 8,4–7.10–22a

I de dager samlet de seg, alle de eldste i Israel, og kom til Samuel i Rama. De sa til ham: «Nå er du gammel, og sønnene dine følger ikke i dine fotspor. Sett derfor en konge over oss som kan styre oss! Det har jo alle andre folk.» Samuel syntes det var ille at de sa: «Sett en konge over oss som kan styre oss!» Og han bad til Herren. Men Herren sa til ham: «Lyd folket og gjør alt de ber deg om! For det er ikke deg de har forkastet; det er meg de har forkastet og ikke vil ha til konge over seg.»

Da talte Samuel til folket som krevde en konge av ham, og la frem for dem alt det Herren hadde sagt. Han sa: «Den kongen som skal rå over dere, kommer til å ha disse rettighetene: Han vil ta deres sønner og sette dem til å gjøre tjeneste ved sine vogner og hester, og de må løpe foran hans vogn. Han vil sette dem til høvdinger over fylkinger på tusen og på femti, eller til å pløye åkrene og høste inn hans avling, til å lage krigsvåpen og utstyr til hans stridsvogner. Deres døtre vil han sette til å lage salver og til å koke og bake. De beste jordene, vingårdene og olivenhavene vil han ta og gi til sine menn. Han vil ta tiende av deres åkrer og vingårder og gi til sine hoffmenn og tjenere. Deres treller og trellkvinner, de beste oksene og eslene vil han ta og bruke i sin egen tjeneste. Han vil ta tiende av deres småfe, og selv må dere trelle for ham. Da skal dere en dag rope til Herren på grunn av kongen som dere har valgt. Men Herren skal ikke svare dere den dagen.»

Men folket ville ikke høre på Samuel. «Nei,» sa de, «vi vil ha en konge over oss. Vi vil ha det som alle andre folk. Kongen vår skal styre oss; han skal gå foran oss og føre oss når vi er i krig.»

Da Samuel hadde hørt alt det folket sa, la han det frem for Herren. Og Herren sa til Samuel: «Gjør som de vil, og sett en konge over dem.»

Responsoriesalme

Sal 89 (88)

Omkved: Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid.

Salig det folk som kan synge din lov,
de skal vandre i ditt åsyns lys.
I ditt navn skal de fryde seg den hele dag.
De roser seg av din rettferdighet.

For du er deres styrke og pryd,
ved din godhet øker du vår kraft.
For Herren er vårt skjold,
vår konge er Israels hellige.

Evangelievers

Halleluja. En stor profet er oppstått iblant oss - Gud har gjestet sitt folk. Halleluja.

Evangelium

Mark 2,1–12

På den tid kom Jesus tilbake til Kafarnaum, og det ble kjent at han var hjemme. Da samlet det seg så meget folk at det ikke en gang fantes plass foran døren, og han forkynte budskapet for dem. Så kom de med en som var lam; han ble båret av fire mann. Men da de ikke kunne komme frem til ham for folkemengden, tok de og rev opp taket over det stedet hvor han stod, og firte båren med den lamme ned gjennom hullet. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Min sønn, dine synder er deg tilgitt.» Men noen lovkyndige som satt der, tenkte ved seg selv: «Hvordan kan han si noe slikt? Dette er gudsbespottelse. For hvem kan tilgi synder, uten én: Gud?» Men Jesus, som leste deres tanker, sa til dem: «Hva er dette for tanker? Hva er lettest: Å si til den lamme: 'Dine synder er deg tilgitt,' eller: 'Reis deg, ta din båre og gå?' Men for at dere skal vite at Menneskesønnen her på jorden har makt til å tilgi synder» - så sier han til den lamme: «Reis deg, du, ta din båre og gå hjem!» Og han stod opp, tok båren og gikk ut for alles øyne, slik at folk var helt ute av seg, priste Gud og sa: «Aldri før har vi sett noe slikt.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Fra 18. til 25. januar holdes bønneoktaven for kristen enhet. En intensjon om kristen enhet (som f.eks. intensjon nr. 5 nedenfor) kan i disse dager tilføyes forbønnene.

Kjære brødre og søstre! Med ubrytelig pågangsmot bør vi søke hjelp hos Gud gjennom Jesus Kristus. La oss derfor be:

L: Om at det glade budskap må bli forkynt og bevitnet
slik at folk i tro slutter seg til det de hører.

L: At vi aldri må bli så opptatt
av å skaffe oss makt og trygghet
– i menneskelig forstand –
at vi skyver Gud i bakgrunnen.

L: Om den hjelp vi trenger fra Gud
så vel når det gjelder vår menneskelige nød
som når vi rammes av åndelig nød.

L: At vi må hjelpe hverandre frem til Jesus Kristus,
også når det koster mye.

L: (Om enhet i Guds Kirke på jord
– etter Kristi vilje og under Åndens ledelse.)

Barmhjertige Gud,
du som er nådig og tilgir synd,
hjelp oss i all vår nød.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se til dette offer som ditt folk bringer deg. Helliggjør oss ved disse gaver og bønnhør oss.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),10

Herre, i deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lyset.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,10

Jeg er kommet for at de skal ha liv, og liv i overflod, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, i ydmykhet ber vi: Gi oss som du fornyer med ord og sakrament, å tjene deg verdig i en ferd etter din vilje.
Ved Kristus, vår Herre.