1. uke i påsketiden, mandag

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

2. påskedag

Messens tekster

Inngangsvers

2 Mos 13,5.9

Herren har ført dere inn i et land som flyter av melk og honning, for at Herrens lov alltid skal være i deres munn. Halleluja.

Eller:

Inngangsvers

Herren er oppstanden fra de døde, som han har forutsagt;
la oss juble og glede oss, for han råder i evighet. Halleluja.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Gloria

Gloria brukes.

Kirkebønn

Gud, du livets Herre, ved dåpen skjenker du din Kirke nye sønner og døtre. Hjelp dine tjenere livet igjennom å holde fast ved det sakrament som de har mottatt ved troen. Ved vår Herre …

Lesning

Apg 2,14. 22–33
Denne Jesus er det nå Gud har oppreist; alle vi her er vitner på det.

På dagen for pinsefesten grep Peter ordet; sammen med de elleve steg han frem og erklærte med kraft:

«Menn av Juda! Og alle dere andre her fra Jerusalem! Jeg har noe å si dere – så hør godt etter!

Menn av Israel! Lytt til mine ord! Jesus Nasoreeren, denne mann som Gud selv utpekte for dere gjennom mektige gjerninger, under og jærtegn – ja, dere vet selv hva for store ting Gud gjorde blant dere gjennom ham – han ble gitt i deres vold, slik som Gud også hadde fastsatt det i sin plan og forut visste det; og dere drepte ham ved å la hedningene klynge ham opp. Men Gud lot ham oppstå og løste ham av dødens ve; det var jo ikke mulig at den skulle kunne holde ham fast.

For så heter det om ham hos David: ‘Jeg har alltid Herren for mine øyne; for han er ved min høyre, så jeg ikke skal vakle. Derfor gleder mitt hjerte seg, og min tunge jubler. Selv min kropp skal leve i håpet, for du vil ikke overlate min sjel i dødsrikets vold, ikke la din hellige møte oppløsningen. Du har lært meg veien til livet å kjenne og du skal fylle meg med glede ved ditt nærvær.’

Brødre! Dette tør jeg trygt si: Vår stamfar David er død og begravet, og hans grav finnes her blant oss den dag i dag. Men han var en profet og visste at Gud med en ed hadde lovet ham å sette en mann av hans egen ætt på hans trone. Derfor kunne han skue frem i tiden og tale om Messias’ oppstandelse – det er han som ‘ikke er overlatt i dødsrikets vold’ og hvis kropp ‘ikke har møtt oppløsningen’. Og denne Jesus er det nå Gud har oppreist; alle vi her er vitner på det.»

Responsoriesalme

Sal 16 (15) 1–2a og 5. 7–8. 9–10. 11

Omkved: Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Vern meg, min Gud, jeg håper på deg.
Jeg sier til Herren: «Du er min Gud og mitt eneste gode.»
Herren er min arvedel, mitt beger.
Min arv ligger trygt i dine hender.

Jeg priser Herren for hans råd,
for manende ord i mitt hjerte om natten.
Herren har jeg alltid for øye.
Med ham ved min høyre står jeg trygt.

Derfor gledes mitt hjerte, min tunge jubler,
i håp skal mitt legeme hvile.
Du overgir ikke min sjel til døden,
din hellige til gravens oppløsning.

Du lærer meg livets vei,
gir meg gledens fylde for ditt åsyn,
evig salighet ved din høyre.

Sekvens, kan brukes valgfritt.

Halleluja

Sal 117 (116),24

Halleluja. Dette er dagen som Herren har gjort,
en dag til fryd og glede. Halleluja.

Evangelium

Matt 28,8–15
Si til mine brødre at de skal dra til Galilea; der skal de få meg å se.

På den tid skyndte kvinnene seg bort fra graven, forskrekket og på samme tid strålende glade løp de for å bringe budskapet videre til hans disipler.

Men så kom Jesus selv dem i møte og hilste dem. Da falt de ned for ham, omfavnet hans føtter og hyllet ham. Og Jesus sier til dem: «Frykt ikke. Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea; der skal de få meg å se.»

Mens de ennå var på vei, kom noen av vaktmannskapene inn til byen og fortalte yppersteprestene hva som var hendt. Disse kom da sammen med de eldste og holdt råd; så gav de en god sum penger til soldatene med den beskjed: «Dere skal si at hans disipler kom og stjal ham om natten, mens dere sov. Og dersom guvernøren får høre noe om dette, skal vi ordne saken med ham, slik at dere kan være trygge.»

De tok pengene og gjorde som de var blitt sagt. Og denne forklaringen ble alminnelig blant jødene like til denne dag.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre. Gud oppreiste Jesus fra de døde, og kvinnene vitnet om det for disiplene. La oss be om å få holde urokkelig fast ved dette vitnesbyrd og nå frem til det evige liv (ved å si «Frels oss ved din oppstandelse»):

L: For Evangeliets budbærere i dag,
at de med samme styrke og overbevisning som de tolv
må bære videre vitnesbyrdet fra kvinnene ved graven.

L: For dem som har interesser som er i strid med sannheten,
at de må vende om fra sin onde ferd.

L: For våre forgjengere i troen
som nå er bundet av dødens lenker,
at de må bli løst ut og oppstå med deg.

L: At vitnesbyrdet om oppstandelsen
må fri oss fra frykt og fylle oss med glede.

Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du som i påsken oppfylte dine løfter
om å sette en mann av Davids ætt på Davids trone,
før oss med jubelsang inn til det evige liv.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta nådig imot ditt folks gaver, og la oss som er gjenfødt ved bekjennelsen av ditt navn og ved dåpen, nå frem til den evige salighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

(…på denne hellige dag…)

Påskens mysterium

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse,
til alle tider å prise deg, Herre,
men med særlig jubel
- i denne hellige natt (på denne hellige dag, i denne hellige tid) -
da Kristus, vårt Påskelam, er ofret.
For han er det sanne Lam,
som borttok verdens synder,
han som ved sin død gjorde vår død til intet,
og ved sin oppstandelse gav oss livet tilbake.
Derfor jubler all jorden i overstrømmende påskeglede.
Også himlenes krefter og englenes makter
synger din herlighets pris,
idet de alle dager istemmer:

De eukaristiske bønner I-III har egne tilføyelser.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Rom 6,9

Kristus er oppstanden fra de døde og dør ikke mer.
Døden har ikke lenger herredømme over ham. Halleluja.

Slutningsbønn

Herre, la våre sinn fylles av påskesakramentets nåde. Gjør oss som du har ført inn på den evige frelses vei, verdige til dine gaver. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag