10. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),1–2

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg frykte?
Herren verner mitt liv, for hvem skal jeg være redd?
Mine fiender som forfølger meg, snubler og faller selv.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, alt godt kommer fra deg alene. Vi ber deg: Opplys våre hjerter ved din Ånd, så vi erkjenner hva som er rett, og med din hjelp også handler etter den innsikt du gir oss. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kor 5,14–21

Brødre, det er Kristi kjærlighet som driver oss, - fordi vi forstår, at når én er død på alles vegne, så er hans død alles død. Og når han døde for alle, var det for at det å leve ikke lenger skulle bety bare å leve sitt eget liv, men å leve for ham som er død og oppstanden for oss. Og slik betrakter vi nå ikke lenger noen fra rent menneskelig synspunkt. Selv om vi en gang har sett slik også på Kristus, gjør vi det ikke nå mer. Med andre ord: Den som lever i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er forbi, noe nytt er blitt til. Og alt dette er Guds verk; gjennom Kristus har han stiftet forlik mellom seg og oss, og så gitt oss i oppdrag å formidle forliket, - oss, som vet at det var Gud som var nærværende i Kristus og gjennom ham forsonet verden med seg, i stedet for å kreve den til regnskap for dens misgjerninger, og at han har overlatt budskapet om forsoningen til oss. Vi kommer altså som Kristi sendemenn, siden det er Guds appell som lyder gjennom oss; på Kristi vegne ber vi: La dere forlike med Gud! Han som ikke kjente til synd, ham har Gud gjort til synd for vår skyld, - for at vi i ham skulle bli ett med Guds rettferd.

Responsoriesalme

Sal 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12

Omkved: Nådig og barmhjertig er Herren.

Min sjel, min sjel, lov Herren
og alt hva i meg er, love hans hellige navn.
Min sjel, min sjel, lov Herren,
glem ikke alle hans velgjerninger.

Han som forlater alle dine synder,
som leger alle dine sår.
Han som løser ditt liv fra graven,
som kroner deg med miskunn og barmhjertighet.

Herren er nådig og barmhjertig,
langmodig og rik på miskunn.
Han går ikke alltid i rette
og gjemmer ikke på vrede evindelig.

For så høy som himmelen er over jorden,
er hans miskunnhet mektig over den som frykter ham.
Så langt som østen er fra vesten,
skiller han oss fra våre synder.

Evangelievers

Halleluja. Bøy mitt hjerte efter din vilje, la din lov være min nåde. Halleluja.

Evangelium

Matt 5,33–37

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Dere har også hørt at det er sagt til deres forfedre: 'Du skal ikke sverge falsk,' og 'du skal stå Herren til ansvar for hva du har svoret.' Men jeg sier dere at dere skal overhodet ikke sverge: ikke ved himmelen, for den er Guds trone; heller ikke ved jorden, for den er skammelen for hans føtter; heller ikke ved Jerusalem, for det er den store konges by. Og heller ikke ved ditt hode skal du sverge, for du har jo ikke makt til å gjøre et eneste av dine hårstrå sort eller hvitt. Si 'ja', når dere mener 'ja', og 'nei' når dere mener 'nei'; alt ut over det er av det onde.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Brødre og søstre! Gud kaller oss til oppbrudd og etterfølgelse. La oss be om hjelp til å følge kallet:

L: Om at de i Kirken som har fått i oppdrag
å utføre forsoningens og forlikelsens tjeneste,
må gjøre det slik at nye kall til denne tjeneste blir fremmet.

L: For dem som utøver offentlige tjenester i samfunnet,
at de må la sine holdninger og gjerninger
bli gjennomtrengt av Kristi væremåte.

L: For dem som sliter med å velge rett
når de står overfor store avgjørelser,
om visdom, innsikt og mot.

L: At vi må gjøre vår tjeneste
slik at mennesker blir forlikt
med Gud og med hverandre.

Barmhjertige Gud,
du sendte Kristus til verden
for å forsone den med deg.
Gi oss å ta ham og hans budskap på alvor.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, se i nåde til ditt folk, som er samlet for å tjene deg. Ta imot de gaver vi bærer frem, og styrk vår kjærlighet ved den nattverd vi feirer. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 18 (17),3

Herren er min klippe, min borg og mitt vern.
Min Gud er min hjelper.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 4,16

Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærlighet, blir i Gud og Gud i ham.

Slutningsbønn

Herre, måtte den frelsende kraft i dette sakrament fri oss fra vår selviske streben og føre oss på den rette vei. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag