11. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),7.9

Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp.
Forlat meg ikke, min Gud,
min Frelser, gå ikke fra meg!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kor 11,18.21b–30

Brødre, siden så mange andre roser seg, og det av sine rent menneskelige fortrinn, vil jeg skryte litt, jeg også. De er hebreere? Jeg også. De hører Israel til? Jeg også. De er av Abrahams ætt? Jeg også. De er Kristi tjenere? Dette er det rene vanvidd, - men jeg er det mer enn de! Hårdere enn de har jeg slitt, oftere enn de har jeg sittet i fengsel, utallige er de slag jeg har fått, mangen gang har jeg vært i dødsfare. Av jødene har jeg fem ganger fått de «førti slag på ett nær,» tre ganger er jeg blitt pisket, en gang stenet, tre ganger har jeg lidt skipbrudd, og en gang drev jeg et helt døgn omkring på åpne havet! Stadig har jeg vært på vandring, og mangfoldige farer har jeg møtt - på elver, blant røvere, blant mitt eget folk, og blant hedningene; farer i byene, farer i ødemarken, farer på havet - og farer blant falske brødre; slitt og strevet har jeg, mangen natt har jeg måttet våke, sulten og tørst har jeg ofte gått fastende, naken og frysende har jeg vandret omkring! For ikke å snakke om alt det andre, det daglige presset, omsorgen for alle menighetene. Er det vel noen som vakler, uten at jeg lider med ham? Er det vel noen som snubler og faller, uten at jeg brenner for ham? Men skal jeg endelig vise meg stolt av noe, vil jeg heller det skal være av min maktesløshet.

Responsoriesalme

Sal 34 (33),2-3. 4-5. 6-7

Omkved: Herren frelser sine tjeneres liv, frir dem av alle trengsler.

Jeg vil love Herren til hver en tid,
min tunge skal alltid synge hans pris.
Min sjel roser seg av Herren.
Den fattige høre det og glede seg.

La oss sammen prise Herren,
opphøye hans hellige navn.
Jeg søker Herren, og han svarer meg,
frir meg fra all min frykt.

Se hen til ham og strål av glede,
og du skal aldri stå til skamme.
Den elendige roper og Herren gir svar.
Han frelser ham fra alle trengsler.

Evangelievers

Halleluja. Salige er de som vet seg fattige, for himlenes rike er deres. Halleluja.

Evangelium

Matt 6,19–23

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og mark tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler; men samle dere skatter i himmelen, hvor hverken møll eller mark kan tære, hvor ingen tyver kan bryte inn og stjele. For der hvor din skatt er, der kommer også ditt hjerte til å være. Øyet er legemets lys. Er da ditt øye klart, får hele din kropp del i lyset; men er ditt øye sykt, er hele din kropp i mørke. Og når selv lyset i deg er fordunklet, hvor dypt må da ikke mørket bli!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede medkristne! Herren Jesus Kristus har lært oss hvor viktig det er å se med et klart øye og elske med et gudviet hjerte. La oss be ham hjelpe oss til det:

L: For hele Kirken,
at klarsyn og kjærlighet må prege den
slik at den for alle folk
kan bli et mektig Kristus-vitnesbyrd.

L: For dem som har makt
til å omstyrte lov og orden i et samfunn,
at de alltid må være seg bevisst
at de til sist vil bli krevd til ansvar av Gud selv.

L: For dem som mangler selvrespekt,
at de i Kristus med ydmykhet må se sitt egenverd.

L: For oss som her er samlet,
at vi i kjærlighet må bevare fellesskapet
med hverandre og med våre medkristne.

Allmektige Gud, himmelske Far,
din Sønn, vår Herre og Frelser, er verdens lys.
La ham opplyse oss på vår vandring gjennom verden.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, du har gitt menneskeslekten brød og vin til styrke for vårt jordiske liv og til vekst for nådens liv i oss. La disse gaver alltid bringe oss hjelp for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 27 (26),4

Ett lengter jeg etter, ett ber jeg om,
å bo i Herrens hus alle mine dager.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,11

Hellige Far! Bevar i ditt navn dem som du har gitt meg, så de kan være ett likesom vi er ett, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, dette hellige måltid er et synlig tegn på dine troendes enhet i deg. La det alltid fremme enheten i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.