11. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),7.9

Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp.
Forlat meg ikke, min Gud,
min Frelser, gå ikke fra meg!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kong 2,1.6–14

Den gang Herren tok Elia opp til himmelen i en storm, gikk det slik til: Elia og Elisja drog sammen fra Gilgal. Så sa Elia til ham: «Bli her! For Herren har sendt meg til Jordan.» Men han sa: «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever: Jeg forlater deg ikke!» Så gikk de begge av sted. Femti av profetdisiplene gikk med, men ble stående et langt stykke borte da de to stanset nede ved Jordan. Elia tok sin kappe, rullet den sammen og slo på vannet. Da skilte det seg, og de gikk begge over på tørre bunnen. Da de var kommet over, sa Elia til Elisja: «Si hva du vil at jeg skal gjøre for deg før jeg blir tatt bort fra deg!» Elisja svarte: «La meg få en dobbel del av din ånd!» Elia sa: «Det er en stor ting du ber meg om. Og hvis du ser meg når jeg blir tatt bort fra deg, skal det være som du vil, ellers ikke.»

Mens de nå gikk bortover og talte sammen, kom det brått en ildvogn med ildhester og skilte dem fra hverandre! Og Elia fór opp til himmelen i stormen. Elisja så det og ropte: «Å, far, far, Israels vogn og ryttere!» Da han ikke så ham lenger, tok han fatt i klærne sine og rev dem i to stykker. Så tok han opp Elias kappe, som var falt av ham, og gikk tilbake til Jordan. Der stanset han på elvebredden, tok kappen som var falt av Elia, og slo på vannet. «Hvor er Herren, Elias Gud?» sa han. Da Elisja slo på vannet, skilte det seg, og han gikk over.

Responsoriesalme

Sal 30 (31)

Omkved: Fatt mot og vær sterke, alle som håper på Herren.

Herre, stor er din miskunn
for den som frykter deg.
Du øser den ut for alles øyne
over den som tar sin tilflukt til deg.

Du skjuler dem for de ondes skarer
i ditt åsyns ly,
skjermer dem
mot tungens skarpe sverd.

Ha kjærlighet til Herren,
alle sine tjenere bevarer han.
Men Herren gjør rikelig gjengjeld mot den
som farer frem i overmot.

Evangelievers

Halleluja. Om noen elsker meg, akter han mitt ord, sier Herren, så vil min Fader elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Evangelium

Matt 6,1–6.16–18

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Vokt dere for å gjøre deres fromme gjerninger med tanke på at folk skal se dem; for i så fall får dere ingen lønn hos deres Far i himlene. Når du altså gir en gave, la være å forkynne det med trompetstøt, i synagogen eller på gaten, som de skinnhellige gjør, for at folk skal se opp til dem, - for det sier jeg dere, at dermed har de fått sin lønn. Men når du gir en gave, skal ikke din venstre hånd vite hva din høyre gjør, slik at din gave forblir ukjent; men din Far, for hvem intet er skjult, han skal lønne deg.

Og når dere ber, skal dere ikke gjøre som de skinnhellige; de står gjerne frem i synagogene og på gatehjørnene og ber, for at folk skal legge merke til dem. Men det sier jeg dere, at dermed har de fått sin lønn. Du derimot, når du ber, da gå inn i ditt kammer og lukk døren til, og be til din Far som er i det skjulte; for ham er ingenting skjult, og han skal gi deg din lønn.

Når dere faster, så ta ikke på dere en dyster mine, slik som de skinnhellige; de setter opp et riktig elendig ansikt, for at folk skal se at de faster, - men så sier jeg dere også, at dermed har de fått sin lønn. Du derimot, når du faster, da skal du både salve ditt hode og vaske ditt ansikt, slik at ingen ser at du faster, andre enn din Far i det skjulte; for ham er ingenting skjult, og han skal gi deg din lønn.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre i Kristus! Vår Herre og Frelser har vist oss sin kjærlighet som skal prege oss. La oss be om klarhet til å se hva det innebærer for oss, og om vilje og styrke til å ta konsekvensene av det:

L: For alle kristne,
at de må fylles av iver etter å støtte hverandre,
Gud til ære.

L: For de jordiske makter og myndigheter,
at de må preges av vårt himmelske fremtidshåp.

L: For dem som viser fromhet i lidelse,
at det må være kjærlighet til Gud som driver dem.

L: Om at vi når vi ofrer og faster,
må gjennomtrenges av lengselen etter å møte Gud.

Himmelske Far,
du som er vårt fremtidshåp
og som vil ta oss til deg med legeme og sjel,
gi oss å vandre i Kristi kjærlighet.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, du har gitt menneskeslekten brød og vin til styrke for vårt jordiske liv og til vekst for nådens liv i oss. La disse gaver alltid bringe oss hjelp for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 27 (26),4

Ett lengter jeg etter, ett ber jeg om,
å bo i Herrens hus alle mine dager.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,11

Hellige Far! Bevar i ditt navn dem som du har gitt meg, så de kan være ett likesom vi er ett, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, dette hellige måltid er et synlig tegn på dine troendes enhet i deg. La det alltid fremme enheten i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.