11. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 27 (26),7.9

Herre, hør mitt rop. Du er min hjelp.
Forlat meg ikke, min Gud,
min Frelser, gå ikke fra meg!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Evige Gud, du vårt håp og vår kraft, uten deg makter vi intet. Hjelp oss i vår svakhet, så vi kan holde dine bud og tjene deg i tanker, ord og gjerning. Ved vår Herre …

Lesning

2 Kor 11,1–11

Brødre, jeg skulle ønske dere ville bære over med en smule dårskap fra min side! Ja, bær over med meg! For min nidkjærhet for dere er Guds egen; jeg har jo trolovet dere med Kristus og ham alene, som en ren jomfru skulle dere stå frem for ham. Men jeg er redd for at det skal gå med dere som med Eva, som slangen fikk narret med sin list, - med andre ord, at noen skal få fordreid hodet slik på dere, at dere mister det rene og oppriktige forhold til Kristus. For når den første den beste kommer og forkynner dere en annen Jesus enn den vi har forkynt, når dere får en annen ånd enn den dere før har mottatt, eller får høre et annet evangelium enn det dere først lyttet til - så tar dere så gjerne imot. Allikevel tror jeg ikke jeg står tilbake i noe for disse «overapostler». For om jeg ikke har noen forstand på veltalenhet, har jeg til gjengjeld forstand på det jeg taler om; det har dere klart fått se på alle måter.

Var det kanskje galt av meg at jeg uten vederlag forkynte dere Guds evangelium, og dermed fornedret meg selv, for å løfte dere opp? Andre menigheter har jeg plyndret; jeg har mottatt lønn fra dem, bare for å kunne tjene dere. Og den tid jeg kom til dere og ikke hadde nok å leve av, lå jeg ingen av dere til byrde; det jeg trengte, fikk jeg av brødre som kom fra Makedonia. På alle vis har jeg voktet meg for å falle noen av dere til byrde, og det akter jeg å fortsette med. Så sant som Kristi sannhet bor i meg, den stolthet skal ikke Akaia få ta fra meg! Og hvorfor ikke? Fordi jeg ikke har dere kjær? Det vet Gud at jeg har!

Responsoriesalme

Sal 111(110),1b-2.3-4.7-8

Omkved: Hans henders gjerning er rett og troskap.

Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte,
i de rettferdiges råd og forsamling.
Store er alle Guds verker,
vel gransket av alle som elsker dem.

Høyhet og herlighet er hans gjerning,
og hans rettferd står til evig tid.
Han har satt sine under et evig minne.
Herren er nådig og barmhjertig.

Hans henders gjerning er rett og troskap,
pålitelige er alle hans bud.
De står fast for evig,
de er gjort i rettvishet og sannhet.

Evangelievers

Halleluja. Den ånd dere har fått, gir dere rang som barn, den får oss til å rope: «Abba! Far!» Halleluja.

Evangelium

Matt 6,7–15

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Når dere ber, skal dere heller ikke lire av dere en mengde ord, slik som hedningene, som tror at de da blir bønnhørt. Dem skal dere ikke ligne. For deres Far vet hva dere trenger til, alt før dere har bedt ham. Slik skal dere da be:

Du vår Far i himlene!

La ditt navn lyse blant oss, og opprett ditt rike; som i himmelen, la din vilje skje fyldest på jorden!

Gi oss det brød vi trenger idag.

Tilgi oss hva vi har forbrutt, som også vi har tilgitt dem som har forbrutt seg mot oss.

Og bring oss ikke i fristelsens vold, men riv oss ut av det ondes makt!

For dersom dere tilgir menneskene, når de har forgått seg, da skal dere også selv få tilgivelse av deres himmelske Far. Men om dere selv ikke tilgir, da vil heller ikke deres Far tilgi hva dere har forbrutt.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære Kristi disipler! Jesus Kristus vår bror har lært oss hvordan vi skal be til Gud, vår Far i himmelen. La oss nå vende oss til ham i bønn:

L: For Guds folk overalt i verden,
om åpenhet og takknemlighet
for den nåde Gud skjenker gjennom sine sendebud.

L: For dem som har mye makt i samfunnet,
at de må la alt sitt virke gjennomtrenges av bønn.

L: For de lidende,
at de må finne trøst hos profetene og apostlene.

L: For oss som utgjør Kirken på dette sted,
at vi som en ren jomfru
og fylt av bønn og lovsang
må gå Kristus, vår brudgom i møte.

Barmhjertige Gud,
du vår Far i himlene,
tilgi oss hva vi har forbrutt,
og gi oss å tilgi dem som har forbrutt seg mot oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, du har gitt menneskeslekten brød og vin til styrke for vårt jordiske liv og til vekst for nådens liv i oss. La disse gaver alltid bringe oss hjelp for legeme og sjel. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 27 (26),4

Ett lengter jeg etter, ett ber jeg om,
å bo i Herrens hus alle mine dager.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,11

Hellige Far! Bevar i ditt navn dem som du har gitt meg, så de kan være ett likesom vi er ett, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, dette hellige måltid er et synlig tegn på dine troendes enhet i deg. La det alltid fremme enheten i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.