12. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 28 (27),8–9

Herren er sitt folks styrke, vern og frelse for sin salvede.
Frels ditt folk og velsign din arvelodd!
Vær deres hyrde og styr dem til evig tid!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, la ditt hellige navn alltid fylle våre hjerter med ærefrykt og hengivenhet, for din omsorg svikter aldri dem som du har grunnfestet i din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 16,1–12.15–16

Sarai, Abrams hustru, fikk ingen barn. Men hun hadde en egyptisk trellkvinne som het Hagar. Sarai sa til Abram: «Du vet, Herren har ikke villet la meg få barn. Gå nå inn til min trellkvinne! Kanskje får jeg en sønn ved henne.» Og Abram gjorde som Sarai sa. Efter at Abram hadde bodd ti år i Kanaan, tok hans hustru Sarai sin trellkvinne, Hagar fra Egypt, og lot sin mann Abram få henne til kone. Og han gikk inn til Hagar, og hun ble med barn. Men da hun merket at hun var med barn, så hun ned på sin matmor. Da sa Sarai til Abram: «Du skal svare for den urett jeg lider. Jeg har selv latt deg ta min trellkvinne i favn. Men da hun merket at hun var med barn, så hun ned på meg. Herren skal avgjøre saken mellom meg og deg!» Abram sa til Sarai: «Du rår selv over din trellkvinne. Gjør med henne som du synes!» Og Sarai var hård mot henne, så hun rømte sin vei.

Herrens engel fant henne ved en kilde ute i ødemarken, ved kilden på veien til Sjur. Han sa: «Hagar, Sarais trellkvinne, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen?» Hun svarte: «Jeg har rømt fra Sarai, min matmor.» Da sa Herrens engel til henne: «Vend tilbake til din matmor, og bøy deg under hennes hånd!» Og Herrens engel sa til henne: «Stor vil jeg gjøre din ætt, så tallrik at ingen kan telle den.» Så sa Herrens engel til henne:

«Nå er du med barn, og du skal føde en sønn; du skal gi ham navnet Ismael, for Herren har hørt hva du led. Han skal bli et villesel av et menneske. Hans hånd skal være vendt mot alle og alles hånd mot ham; midt imot alle sine frender skal han slå seg ned.»

Hagar fødte Abram en sønn, og Abram gav sønnen som Hagar hadde fått, navnet Ismael. Abram var 86 år da Hagar fødte Ismael.

Kortere form

Lesning

1 Mos 16,6b–12.15–16

I de dager var Sarai hård mot Hagar, så hun rømte sin vei. Herrens engel fant henne ved en kilde ute i ødemarken, ved kilden på veien til Sjur. Han sa: «Hagar, Sarais trellkvinne, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen?» Hun svarte: «Jeg har rømt fra Sarai, min matmor.» Da sa Herrens engel til henne: «Vend tilbake til din matmor, og bøy deg under hennes hånd!» Og Herrens engel sa til henne: «Stor vil jeg gjøre din ætt, så tallrik at ingen kan telle den.» Så sa Herrens engel til henne:

«Nå er du med barn, og du skal føde en sønn; du skal gi ham navnet Ismael, for Herren har hørt hva du led. Han skal bli et villesel av et menneske. Hans hånd skal være vendt mot alle og alles hånd mot ham; midt imot alle sine frender skal han slå seg ned.»

Hagar fødte Abram en sønn, og Abram gav sønnen som Hagar hadde fått, navnet Ismael. Abram var 86 år da Hagar fødte Ismael.

Responsoriesalme

Sal 105 (106)

Omkved: Lovpris Herren for han er god, evig er hans kjærlighet.

Lovpris Herren for han er god,
evig er hans kjærlighet.
Hvem kan forkynne Herrens storverk,
prise ham nok for alt han har gjort?

Salig den som øver rett,
som alltid fremmer rettferdighet.
Kom meg i hu, Herre,
med den godhet du viser ditt folk.

Vær meg nær med din frelse,
la meg se den lykke du skjenker dine,
så jeg kan glede meg med ditt folk,
rose meg med dem som hører deg til.

Evangelievers

Halleluja. Om noen elsker meg, akter han mitt ord, sier Herren, så vil min Fader elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Evangelium

Matt 7,21–29

På den tid sa Jesus til disiplene: «Ikke alle som sier til meg: 'Herre, herre?' skal komme inn i himlenes rike, men alene den som gjør min himmelske Fars vilje. Når Dagen kommer, skal mange si til meg: 'Herre, herre, har vi ikke profetert i ditt navn, og drevet ut demoner i ditt navn, og gjort mengder av undergjerninger i ditt navn?' Men da kommer jeg til å svare dem like ut: 'Aldri har jeg kjent dere. Bort fra meg, illgjerningsmenn!'

Og enhver som lytter til hva jeg her sier, og handler i samsvar med det, han kan lignes med en klok mann, som bygde sitt hus på fjellgrunn. Regnet falt, flommen kom, og vinden sprang opp og kastet seg over huset; men det falt ikke sammen, fordi det var lagt på fjellgrunn. Mens enhver som lytter til mine ord, men ikke handler efter dem, han kan lignes med en tåpe, som bygde sitt hus på sand. Regnet falt, flommen kom, og vinden sprang opp og gikk løs på huset. Og det huset falt, og brøt fullstendig sammen.» Da Jesus var ferdig med å tale, var folk slått med undring over hans lære. For han talte som en mann med myndighet, og ikke som deres lovkyndige.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Hvorvidt vårt hus – i billedlig forstand – skal bli stående, er avhengig av om vi lytter til Jesu ord. La oss be om hjelp til å lytte, og om bistand til å handle i samsvar med ordet:

L: For det kristne arbeid for menneskeverdet,
at det må drives frem i respekt for åpenbaringene fra Gud.

L: For utviklingen i det borgerlige samfunn,
at den må styres av respekt
for den menneskelige og den personlige verdighet.

L: For dem som lider på grunn av krig eller hat,
at Jesu forkynnelse må bedre deres situasjon.

L: For Den katolske kirke på dette sted,
at den må fremstå som en Kirke bygd på fjellgrunn.

Allmektige Gud, himmelske Far,
vi tilhører den Kirke som er bygd på Peter, Klippen.
Gi oss å lytte til din Sønns ord og handle etter det.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dette offer til soning og lovprisning, og skap i oss et rent hjerte, så vår kjærlighet kan være deg til behag. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 145 (144),15

Alles øyne ser hen til deg, Herre,
og du gir alle føde i rette tid.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 10,11.15

Jeg er den gode hyrde,
og jeg setter livet inn for mine får, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har fornyet oss med din Sønns hellige legeme og blod. Vi ber deg: La oss som feirer disse mysterier her i tiden, en gang få oppleve deres fulle virkning i din evige frelse. Ved Kristus, vår Herre.