13. søndag i det alminnelige kirkeår (år C)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 47 (46),2

Klapp i hendene, alle folk,
lovsyng Gud med jublende røst!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du har gitt oss barnekår ved din nåde for at vi skal være lysets barn. Vi ber deg: Fri oss fra villfarelsens mørke, og la oss alltid være omstrålet av din sannhets lys. Ved vår Herre …

1. lesning

1 Kong 19,16b.19–21
Elisja reiste seg og fulgte Elija

I de dager sa Herren til Elija: «Elisja, sønn av Sjafat fra Abel-Mehola, skal du salve til profet etter deg.»

Da Elija gikk derfra, møtte han Elisja, sønn av Sjafat, som holdt på å pløye. Tolv par okser gikk foran ham, og selv fulgte han det siste paret. Med det samme Elija gikk forbi, kastet han kappen sin over ham. Da lot Elisja oksene gå, sprang etter Elija og sa: «La meg først få kysse far og mor til avskjed, så skal jeg følge deg!» Elija svarte: «Snu og gå hjem du! For du vet hva jeg har gjort med deg.»

Da vendte Elisja seg fra ham. Han tok de to oksene og slaktet dem, og med åket som brensel kokte han kjøttet. Det gav han til folket, og de holdt måltid. Så reiste han seg og fulgte Elija og var hans tjener.

Responsoriesalme

Sal 16 (15),1–2a og 5. 7–8. 9–10. 11

Omkved: Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Vern meg, min Gud, jeg håper på deg.
Jeg sier til Herren: «Du er min Gud og mitt eneste gode.»
Herren er min arvedel, mitt beger.
Min arv ligger trygt i dine hender.

Jeg priser Herren for hans råd,
for manende ord i mitt hjerte om natten.
Herren har jeg alltid for øye.
Med ham ved min høyre står jeg trygt.

Derfor gledes mitt hjerte, min tunge jubler,
i håp skal mitt legeme hvile.
Du overgir ikke min sjel til døden,
din hellige til gravens oppløsning.

Du lærer meg livets vei,
gir meg gledens fylde for ditt åsyn,
evig salighet ved din høyre.

2. lesning

Gal 5,1.13–18
Det er til frihet dere er kalt

Brødre, til et liv i frihet er det Kristus har frigjort oss. Stå da fast, og la dere ikke på ny binde under trelleåket!

For det er til frihet dere er kalt, brødre; la bare ikke friheten bli et påskudd for den syndige natur, men tjen hverandre i kjærlighet. Hele Loven rommes nemlig i dette ene bud: «Du skal elske din neste som deg selv.» Men begynner dere å gå løs på hverandre med nebb og klør, da vokt dere! Alt dere oppnår, er å ødelegge hverandre innbyrdes.

Jeg sier altså: Følg den vei Ånden vil, så går dere ikke etter alle den syndige naturs ønsker. For naturen har ønsker som står i strid med Åndens, og Ånden har ønsker som står i strid med naturens; mellom dem består det et gjensidig fiendskap, som er grunnen til at dere ikke gjør hva dere selv gjerne vil. Men hvis dere lar dere lede av Ånden, da er dere ikke under Loven.

Halleluja

1 Sam 3,9; Joh 6,68c

Halleluja. Tal, Herre, din tjener hører!
Du har det evige livs ord. Halleluja.

Evangelium

Luk 9,51–62
Han styrte uten å nøle sine skritt mot Jerusalem. Jeg vil følge deg, hvorhen du så går!

Da det led mot den tid da Jesus skulle tas bort fra denne verden, styrte han uten å nøle sine skritt mot Jerusalem. Han sendte folk i forveien med bud; og de gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. Men der ville de ikke ta imot ham, fordi han var på vei til Jerusalem.

Da disiplene Jakob og Johannes så det, spurte de: «Herre, vil du at vi skal få ild til å falle ned fra himmelen og fortære dem?»

Men han vendte seg til dem og satte dem i rette. Så fortsatte de til en annen by.

Mens de var underveis, var det en som sa til ham: «Jeg vil følge deg, hvorhen du så går!»

Men Jesus svarte ham: «Revene har sine hi, og himmelens fugler har reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.»

Men til en annen sa han: «Følg meg.»

Han svarte: «La meg først gå og begrave min far.»

Jesus sa da: «La de døde begrave sine døde, men gå du ut og forkynn Guds rike!»

Der var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først gå og si farvel til dem hjemme.»

Men Jesus svarte: «Ingen som først legger hånden på plogen og siden ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.»

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Kristus, vår bror og Frelser, kaller oss til umiddelbart å følge etter ham. La oss bønnfalle ham om å hjelpe oss til det:

L: For alle med kall til ordensliv,
prestetjeneste eller annet virke i Kirken,
at de må høre kallet og straks følge det.

L: For dem som er gitt sentrale posisjoner i samfunnet,
at de må være seg sitt ansvar bevisst.

L: For alle som opplever konflikt og smerte
i møtet mellom Guds kall og familiens forventninger,
om hjelp til troskap, forståelse og kjærlighet.

L: For oss i vår tjeneste for Kristus,
at vi aldri må fristes til å utnytte maktmidler,
men desto mer vektlegge vår egen etterfølgelse.

Himmelske Far,
din Sønn har sagt at ingen er skikket for Guds rike
som først legger hånden på plogen
og siden ser seg tilbake.
Hjelp oss å sette Kristi etterfølgelse over alt annet.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønnsforslag

Himmelske far, tillitsfullt ber vi deg:

L: At du etter din vilje vil gi oss evnen til å lytte til din stemme og følge ditt kall.

L: At du nådefullt vil skjenke oss klarsyn og mot til å velge sannheten.

L: At vi i din tjeneste må velge din Sønn fremfor alt annet, slik at vi i hans Ånd virkelig kan være til for våre nærmeste og for våre medmennesker.

L: At du vil la dem som lever i mørke og fortvilelse møte deg i din Kirke, slik at de forstår og erfarer at du er kjærlighet.

L: For alle syke og døende, at du omgir deres sykeleie med dine hellige engler. Og for deres nærmeste, at de fylles av håpets og trøstens Ånd.

Allmektige evige Gud! Du har skapt oss til din kjærlighet og til å forkynne den for folkeslagene. Rotfest våre hjerter i deg, fyll dem med din Ånd. Vår Herre Jesus Kristus har etter din vilje frigjort oss til et liv i frihet. La oss bruke denne friheten til å elske deg av hele vårt hjerte og hele vårt sinn, og vår neste som oss selv. Det ber vi deg om, du som med ham lever og råder i Helligåndens enhet, én sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Evige Gud, du virker med din kraft i sakramentene. Vi ber deg: La oss utføre vår tjeneste med et sinnelag som gjør oss åpne for dine gaver. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),1

Lov Herren, min sjel, og alt hva i meg er,
love hans hellige navn!

Eller:

Kommunionsvers

Joh 17,20–21

Fader, jeg ber for dem, la dem være ett i oss, så verden kan tro at det er du som har sendt meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: La disse gaver som vi har båret frem og mottatt, gi oss nytt liv, så vi blir knyttet til deg med evig kjærlighet og bærer varig frukt. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag