14. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 48 (47),10–11

Vi grunner på din miskunnhet, Gud, i ditt hellige tempel.
Som ditt navn, Herre, skal vår lovsang nå til jordens ender,
full av rettferd er din høyre hånd.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, ved din Sønns fornedrelse har du oppreist den falne verden. Gi dine troende en hellig glede, og la dem du har utfridd fra syndens trelldom, få del i den evige salighet. Ved vår Herre …

Lesning

Hos 10,1–3.7–8.12

Israel var et frodig vintre, som bar meget frukt. Jo mer frukt det bar, dess flere altere bygde de. Jo bedre det gikk deres land, dess vakrere stenstøtter laget de. Deres hjerte er falskt, nå skal de få bøte. Herren skal bryte ned deres altere og ødelegge stenstøttene. Ja, nå må de si: «Vi har ingen konge, for vi har ikke fryktet Herren. Og kongen, hva kan han gjøre for oss?» Kongen i Samaria skal bli borte som en treflis på vannet. Ødelegges skal Avens offerhauger, der israelittene syndet. Torn og tistel skal vokse opp over deres altere. De skal si til fjellene: Skjul oss! og til haugene: Fall over oss! Så rettferds sæd, og høst troskaps frukt, bryt dere nytt land! For nå er det tid til å søke Herren, til han kommer og lar frelse regne over dere.

Responsoriesalme

Sal 105(104),2-3.4-5.6-7

Omkved: Søk Herrens åsyn.

Syng og spill for ham,
tal om alle hans under.
Ros dere av hans hellige navn.
De gleder seg som søker Herren.

Søk Herren og hans makt,
søk alltid hans åsyn.
Kom i hu hans underverk,
hans tegn og hans uttalte dommer.

Dere, hans tjener Abrahams barn,
sønner av Jakob, hans utvalgte.
Han er Herren vår Gud.
Hans rett råder over hele jorden.

Evangelievers

Halleluja. Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet. Halleluja.

Evangelium

Matt 10,1–7

På den tid kalte Jesus til seg sine tolv disipler og gav dem makt til å drive ut vanhellige ånder og til å helbrede alle slags sykdommer og skrøpeligheter. Og dette er navnene på de tolv apostler: Den første er Simon, han som kalles Peter; så hans bror Andreas, så Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes, så Filip og Bartolomeus, Thomas og Matteus, tolloppkreveren, Jakob, sønn av Alfeus, og Taddeus, Simon den nidkjære, og Judas Iskariot, han som forrådte ham. Disse tolv sendte Jesus ut, mens han la dem følgende på hjerte:

«Unngå de veier som fører til hedningene, og hold dere borte fra samaritanenes byer; gå i stedet til Israels bortkomne får. Og hvor dere kommer, skal dere forkynne at himlenes rike er nær.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Elskede brødre og søstre! Vår bror Jesus sendte de tolv apostlene til dem han selv ville. La oss be ham også sende oss hvor han vil:

L: At våre biskoper må komme i hu
at de skal fremstå som Kristi sendebud.

L: For våre myndigheter,
at de aldri må glemme det sosiale oppdrag
som de har for alle sultende og lidende i verden.

L: For dem som gjennom lidelser oppdager sin egen synd,
at de hos Kristus må finne sann trøst, bot og tilgivelse.

L: At vi syndere gjennom skriftemålet finner den nåde
som apostlene og deres etterfølgere og medarbeidere
fikk i oppdrag å forvalte.

Barmhjertige Gud,
din Sønn utsender oss, hans tjenere.
Gi oss rett omvendelse og tjenersinn.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer som vi feirer til ditt navns ære, rense oss fra alt ondt og dag for dag føre oss nærmere det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),9

Smak og se at Herren er god.
Salig er den som tar sin tilflukt til ham.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 11,28

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære;
hos meg skal dere finne hvile, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med dine rike gaver. La oss nå frem til frelsens fylde, så vi alltid kan synge din pris. Ved Kristus, vår Herre.