16. uke i det alminnelige kirkeår, mandag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 54 (53),6.8

Se, Gud hjelper meg, Herren holder meg oppe.
Med villig hjerte vil jeg ofre til deg,
og lovprise ditt navn, Herre, for det er godt.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, se i miskunn til ditt folk, og utøs din nådes gaver over oss. Bevar oss i håpet, troen og kjærligheten, så vi alltid våkne holder dine bud. Ved vår Herre …

Lesning

Mi 6,1–4.6–8

Hør hva Herren sier:

Reis deg, før din sak for fjellene, la haugene høre din røst! Hør Herrens klagemål, dere fjell, lytt nå, jordens faste grunnvoller! For Herren har sak med sitt folk, han går i rette med Israel. Mitt folk, hva har jeg gjort deg? Hva har jeg trettet deg med? Gi meg svar! Jeg førte deg opp fra Egypt og løste deg ut av trellehuset. Jeg satte Moses, Aron og Mirjam til å føre deg. Hva skal jeg ha med når jeg trer frem for Herren og bøyer meg for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer, bære frem årsgamle kalver? Bryr Herren seg om tusenvis av værer, titusenvis av oljebekker? Skal jeg ofre min førstefødte for min synd, min livsfrukt for min overtredelse? Menneske, Herren har jo sagt deg hva det gode er, og hva han krever av deg:

At du skal gjøre rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.

Responsoriesalme

Sal 50(49),5-6.8-9.16bc-17.21+23

Omkved: Den som vandrer på den rette vei, ham lar jeg se Guds frelse.

Samle dere hos meg, mine fromme,
dere som med offer sluttet pakt med meg!
Himmelen forkynner hans rettferd;
for Gud selv er dommer.

Jeg laster deg ikke for dine slaktoffer,
dine brennoffer har jeg stadig for øye.
Men jeg tar ikke okser fra ditt hus
eller bukker fra dine kveer.

Hva har du med å fortelle om mine bud
og ta min pakt i din munn?
Du som hater all tukt
og kaster mine ord bak din rygg.

Slikt har du gjort - og jeg skulle tie?
Mener du at jeg er som du?
Jeg refser deg og holder det frem for deg.

Den som ofrer takk, ærer meg,
og den som vandrer på den rette vei,
ham lar jeg se Guds frelse.

Evangelievers

Halleluja. Forherd ikke deres hjerter, lytt til Herrens røst i dag. Halleluja.

Evangelium

Matt 12,38–42

På den tid var det noen av de lovkyndige og fariseerne som tok til orde og sa: «Rabbi, vi vil gjerne se et jærtegn av deg.» Men Jesus svarte dem: «Et ondt og utro folk krever tegn. Men noe annet tegn enn profeten Jonas skal det ikke få. For som Jona var i sjøuhyrets buk i tre dager og tre netter, slik skal også Menneskesønnen hvile i jordens skjød i tre dager og tre netter. Ninives innbyggere skal stå frem ved Dommen sammen med folket fra vår egen tid, og dømme det. For de omvendte seg da de hørte Jonas forkynnelse, - og her er noe større enn Jona. Dronningen fra Syden skal stå frem ved Dommen sammen med vår egen tids folk, og dømme det. For hun kom fra verdens ende for å høre Salomos visdom, - og her er noe større enn Salomo.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Ved tegn og under har Gud gjennom tidene handlet med og for sitt folk. La oss be om å få ta til oss av hans tegn:

L: For Kirken som gjennom dåpen på åndelig vis
er fridd ut fra sitt Egypt,
at den alltid må leve i Guds utfrielse.

L: For dem som prøver å redde liv i denne verden,
at de må huske på profeten Jonas tegn,
bildet på oppstandelsen.

L: For alle undertrykte og lidende,
at Guds utfrielsesverk nå og i fordums dager
også må gi håp i våre jordiske lidelser.

L: For oss som føler oss fattige på tegn og under,
at vi for vårt indre og ytre øye må se
hva Gud har gjort og fremdeles gjør.

Allmektige Gud,
du som førte ditt folk opp fra Egypt
og som reiste din Sønn opp fra de døde,
hør våre bønner og hjelp oss i vår nød.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, i din Sønns fullkomne offer på korset har du fullbragt alle den gamle pakts ofre. Motta våre gaver og helliggjør dem, du som engang velsignet Abels offer. La det som enhver frembærer til din ære, bli til alles frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 111 (110),4–5

Han har gitt oss et varig minne om sine underverk.
Herren er nådig og barmhjertig.
Han gir føde til dem som frykter ham.

Eller:

Kommunionsvers

Åp 3,20

Se, jeg står for døren og banker på, sier Herren. Til den som hører min røst og åpner døren, vil jeg tre inn og ete nattverd – jeg med ham og han med meg.

Slutningsbønn

Herre, bli hos ditt folk. La oss som du har næret med ditt rikes mysterier, legge av det gamle menneske og leve et nytt liv. Ved Kristus, vår Herre.