17. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 68 (67),6–7.36

Gud er i sin hellige bolig.
Han lar de ensomme finne et hjem.
Gud er den som gir folket kraft og styrke.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du er et vern for dem som håper på deg. Uten deg har intet verd, og uten deg er intet hellig. Utøs din miskunn over oss. Lær oss å bruke denne verdens goder i pakt med din vilje, så vi under din ledelse kan nå det som har evig verd. Ved vår Herre …

Lesning

Jer 26,11–16.24

I de dager sa prestene og profetene til høvdingene og til hele folkemengden: «Denne mann er skyldig til døden, for han har spådd mot vår by, som dere selv har hørt.»

Da sa Jeremia til alle høvdingene og hele folkemengden: «Herren har sendt meg for å spå mot dette tempel og denne by, alt det som dere har hørt. Nå må dere forbedre dere i adferd og gjerninger og adlyde Herren deres Gud. Så vil Herren endre sitt forsett og spare dere for den ulykke han har truet dere med. Se, jeg er helt i deres hender. Gjør med meg det som dere synes er rett og riktig. Men det skal dere vite at dersom dere dreper meg, blir både dere og byen og innbyggerne der skyldige i en uskyldig manns død. For Herren har sannelig sendt meg til dere for å tale alt dette så dere må høre det.»

Høvdingene og hele folkemengden sa da til prestene og profetene: «Denne mann fortjener ikke å dø, for han har talt til oss i Herren vår Guds navn.» Men Ahikam, Sjafans sønn, holdt sin hånd over Jeremia, så han ikke kom i hendene på folket og ble drept.

Responsoriesalme

Sal 69 (68)

Omkved: Jeg retter min bønn til deg, se nu er nådens tid.

Frels meg fra dynnet så jeg ikke synker,
fri meg fra hatet og vannenes dyp.
La ikke strømmen slå over meg,
la ikke dypet sluke meg,
eller brønnen lukke seg over meg.

Og meg som er arm og elendig,
skal din frelse opphøye, min Gud.
Jeg vil prise Guds navn med lovsang
og opphøye ham med takk.

De fattige se det og glede seg,
søk Gud og din sjel skal leve.
For Herren har hørt de armes bønn
og ikke forsmådd sine fangne venner.

Evangelievers

Halleluja. Salige er de som blir forfulgt for sin rettferds skyld, for himlenes rike tilhører dem. Halleluja.

Evangelium

Matt 14,1–12

På den tid kom ryktet om Jesus fyrst Herodes for øre. Og Herodes sa til sine hoffolk: «Dette må være Johannes Døperen! Nå er han stått opp fra de døde, og det er derfor han har denne mirakelkraften i seg!» Det var nemlig så at Herodes hadde latt Johannes arrestere, lagt ham i lenker og kastet ham i fengsel; alt sammen på grunn av Herodias, som var gift med hans bror Filip. For Johannes hadde sagt til ham: «Henne har du ikke lov til å eie.» Herodes ville da latt ham henrette, men samtidig var han redd for folket, som holdt Johannes for en profet. Men en gang, da det var Herodes' fødselsdag, danset Herodias' datter for gjestene, og Herodes syntes så vel om det at han høytidelig svor å ville gi henne hva hun enn bad om. Da fikk moren henne til å si: «Bring meg Johannes Døperens hode hit på et fat!» Kongen ble ille ved. Men fordi han hadde svoret, og det i gjestenes nærvær, gav han efter for hennes ønske, og sendte folk med ordre om å halshugge Johannes i fengslet. Derefter ble Johannes' hode båret frem på et fat og gitt til piken, og hun bragte det til sin mor. Hans disipler kom og hentet liket og begravde det, og gikk så og fortalte det til Jesus.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! I historien har vi mange eksempler på menneskeforakt, men også på respekt for den menneskelige verdighet. La oss be om hjelp til å respektere hverandre:

L: For Kirken i dens kamp
for den menneskelige og personlige verdighet,
at den aldri må gå på akkord med det som er rett.

L: For våre politikere, påtalemyndigheter og domstoler,
at de må preges av Guds rettferdighet og kjærlighet.

L: For dem som lider nød
som følge av egen eller andres urett,
at de må oppleve utfrielse og jubel.

L: At vi med vårt liv må være gode eksempler
på respekt for det menneskelige.

Gode og barmhjertige Gud,
du som ufortjent skjenker oss din nåde,
gi oss storsinnet å vise hverandre den samme gunst.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ta imot de gaver vi har fått av din godhet. La disse mysterier ved din nådes kraft helliggjøre oss i dette liv og føre oss frem til de evige gleder. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 103 (102),2

Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 5,7–8

Salige er de barmhjertige, for de skal finne miskunn.
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt ditt hellige sakrament, et evig minne om din Sønns lidelse. Vi ber deg: La denne gave som han i sin store kjærlighet skjenket oss, tjene oss til evig frelse. Ved ham, Kristus, vår Herre.