21. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),1–3

Vend ditt øre til meg, Herre, og svar meg!
Frels din tjener som setter sin lit til deg, min Gud!
Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du forener dine troende i et felles håp. La ditt folk elske det du befaler, og lengte etter det du lover, så våre hjerter under alle livets omskiftelser er fast forankret der hvor de sanne gleder finnes. Ved vår Herre …

Lesning

1 Tess 2,9–13

Brødre, dere husker hvor vi strevet og slet. Natt og dag arbeidet vi for ikke å ligge noen av dere til byrde, alt mens vi forkynte dere Guds ord! Og at vi opptrådte uklanderlig blant dere, at vi levde et fromt og rettskaffent liv, det kan dere troende vidne om - likesom Gud selv! Ja, dere vet det: Som en far formaner sine barn, slik har vi formant, oppmuntret og innstendig lagt hver og en av dere på hjerte å føre et liv verdig den Gud som kaller dere til sitt rike og sin herlighet.

Og derfor takker vi nå også Gud uten opphør, - fordi dere ikke bare lyttet til det Guds ord som vi lot dere få høre, men tok imot det som det var: ikke menneskepåfunn, men virkelig et budskap fra Gud. Og gjennom troen er det stadig virksomt i dere.

Responsoriesalme

Sal 139 (138)

Omkved: Herre, du gransker meg og du kjenner meg.

Hvor skal jeg gå fra din ånd,
hvor skal jeg fly fra ditt åsyn.
Farer jeg opp til himmelen, så er du der,
reder jeg mitt leie i dødsriket, er du der.

Tar jeg morgenrødens vinger,
fester jeg bo ved havets grense.
Din hånd leder meg også der.
Din høyre holder meg fast.

Sier jeg: «Mørke, skjul meg,
lys omkring meg bli natt.»
Da er mørket ikke mørkt for deg,
natten er som klare dag.

Evangelievers

Halleluja. Den som holder fast ved Kristi bud, i ham har Guds kjærlighet virkelig nådd sitt mål. Halleluja.

Evangelium

Matt 23,27–32

På den tid talte Jesus til folket og sa:

«Ve dere, lovkyndige og fariseere, hyklere som dere er! Det dere ligner er kalkede graver: Utenpå lyser de fagert, men innvendig er de fulle av dødningeben og allslags råttenskap. På samme måte er det med dere: Utadtil, i folks øyne, lyser dere av rettferdighet, men innvendig er dere fulle av falskhet og synd!

Ve dere, lovkyndige og fariseere, hyklere som dere er! Dere bygger gravmæler for profetene og pryder de rettferdiges gravsteder, og så går dere og sier: Hadde vi levd i våre forfedres dager, da hadde vi ikke gjort oss medskyldige i profetenes død! Selv slår dere altså fast at dere er barn av profetenes mordere. Så vis nå at dere kan fylle forfedrenes mål!»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Jesus fordømte hykleri. La oss derfor for vår egen del be om sannferdighet og troskap:

L: For alle som deltar i evangelisering,
at de må gi et ekte og sant bilde
av Gud og hans Evangelium.

L: For våre verdslige rettsmyndigheter,
om rettsutøvelse preget av respekt for naturretten,
for Jesu ord og for samfunnets lover.

L: For alle som lider
fordi kristne opptrer uriktig,
om barmhjertighet og utfrielse.

L: For dem som er satt til å håndheve lov og rett
i vårt bispedømme (stift),
om troskap mot Jesus Kristus.

Allmektige, evige Gud,
du som vil at vi ikke skal hykle,
hjelp oss på verdig vis å opptre
i overensstemmelse med din sannhet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved Kristi ene offer på korset har du én gang for alle vunnet deg et utvalgt folk. Gi oss som hører ditt folk til, enhet og fred i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 104 (103),13–15

Herre, du velsigner jorden med fruktbarhet,
så den gir brød og vin, som gleder menneskets hjerte.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,55

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, sier Herren, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag.

Slutningsbønn

Herre, kom oss til hjelp, og la din miskunn virke i oss. Gjør oss nidkjære i din tjeneste, og la oss alltid leve til ditt behag. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag