21. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 86 (85),1–3

Vend ditt øre til meg, Herre, og svar meg!
Frels din tjener som setter sin lit til deg, min Gud!
Ha medynk med meg, Herre,
for hele dagen kaller jeg på deg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, du forener dine troende i et felles håp. La ditt folk elske det du befaler, og lengte etter det du lover, så våre hjerter under alle livets omskiftelser er fast forankret der hvor de sanne gleder finnes. Ved vår Herre …

Lesning

1 Tess 3,7–13

Brødre, vi er trøstet hva dere angår, trøstet takket være deres tro, midt i våre vanskeligheter og trengsler. Det er som vi lever på ny, når vi vet at dere står fast i Herren. Hvordan skal vi kunne fulltakke Gud for den jublende glede vi føler over dere, når vi står overfor ham? Natt og dag bønnfaller vi ham innstendig om å få se dere igjen og få anledning til å utfylle det som ennå måtte mangle i deres tro. Måtte han selv, vår Gud og Far og vår Herre Jesus, rydde en vei for oss frem til dere! Og måtte han, vår Herre, gi dere en stadig større rikdom på innbyrdes kjærlighet, og lære dere å holde like meget av alle mennesker, som vi holder av dere. Måtte han styrke deres hjerter, så dere kan stå plettfrie, helliggjorte frem for vår Gud og Far, den dag vår Herre Jesus holder sitt inntog sammen med alle sine hellige!

Responsoriesalme

Sal 89 (90)

Omkved: Mett oss med din miskunn ved daggry, og vi skal juble alle våre dager.

Du byder mennesket vende tilbake til støv og sier:
«Vend tilbake menneskebarn.»
For tusen år er i dine øyne som en dag,
som dagen igår og som en nattevakt.

Lær oss å telle våre dager,
for å vinne hjertets visdom.
Herre, kom, hvor lenge vil du drøye.
Ha medynk med ditt folk.

Mett oss med din miskunn ved daggry,
og vi skal juble alle våre dager.
La dine tjenere se din gjerning,
din herlighet stråle over våre barn.
Herre, la din miskunn hvile over oss,
styrk våre henders gjerning.

Evangelievers

Halleluja. Så våk da! For Menneskesønnen kan komme i den time dere minst venter det. Halleluja.

Evangelium

Matt 24,42–51

På den tid sa Jesus til disiplene sine: «Så våk da! For dere vet ikke hva dag deres herre kommer! Og husk på én ting: Dersom husbonden visste når på natten tyven kom, ville han våke, og ikke la tyven bryte inn i sitt hus. Vær derfor også dere på vakt! For Menneskesønnen kan komme i det øyeblikk dere minst venter det.

Mon tro hvem han er, den tro og kloke tjener, som husbonden har satt til å bestyre sitt hus, så folkene får mat i rette tid? Lykkelig den tjener som finnes i arbeid med dette når husbonden kommer! Ja, det skal dere vite, at ham vil husbonden la råde over alt han eier. - Men hvis det er en slett tjener, som sier til seg selv: 'Min herre gir seg tid' - og som så gir seg til å slå de andre tjenerne og feste med sine svirebrødre, - da kommer denne tjenerens husbond en dag han ikke venter ham, i en stund han ikke aner, og sender ham fra seg for å la ham dele skjebne med bedragerne - der de skal gråte og hulke bittert.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vi lever i forventningen om at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. La oss be ham om hjelp til å være forberedt til hans komme:

L: For forkynnerne og sjelesørgerne,
at de må berede folket til Herrens komme.

L: For dem som har ansvar i staten,
at de må være beredt til å kunne svare overfor Herren.

L: For dem som lider
fordi noen lever uten å regne med Herrens gjenkomst.

L: At tjenerne i vår menighet (vårt fellesskap)
må være tro og kloke.

Himmelske Far, vår Herre og Gud,
gi oss mer kjærlighet til hverandre,
slik at vi kan stå uklanderlige i hellighet
når vår Herre Jesus Kristus kommer.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved Kristi ene offer på korset har du én gang for alle vunnet deg et utvalgt folk. Gi oss som hører ditt folk til, enhet og fred i din Kirke. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 104 (103),13–15

Herre, du velsigner jorden med fruktbarhet,
så den gir brød og vin, som gleder menneskets hjerte.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,55

Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, han får evig liv, sier Herren, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag.

Slutningsbønn

Herre, kom oss til hjelp, og la din miskunn virke i oss. Gjør oss nidkjære i din tjeneste, og la oss alltid leve til ditt behag. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag