24. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sir 36,18

Herre, gi fred til dem som håper på deg, så alle kan erfare at dine profeter taler sannhet. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du alle tings skaper og styrer, se i nåde til oss. Gi oss å tjene deg av hele vårt hjerte, og la oss få kjenne virkningen av din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Tim 4,12–16

La ingen se med ringeakt på deg på grunn av din ungdom; vær bare selv et eksempel for de troende - ved din tale og din adferd, ved din kjærlighet, din tro og din renhet! Inntil jeg kommer, bruk tiden til å forelese Skriftene, til å formane og undervise. Forsøm ikke å bruke den nådegave du fikk, den gang presbyterne sammen la sine hender på deg, og profetien ble uttalt: Tenk på dette, og gå helt opp i det, så det blir klart for alle at du stadig bedre makter din oppgave. Våk over deg selv og din undervisning, gi dette all din oppmerksomhet, så frelser du både deg selv og den som hører deg.

Responsoriesalme

Sal 111(110),7-8.9.10

Omkved: Store er alle Guds verker, verdige til eftertanke for alle som elsker dem.

Hans henders gjerning er rett og troskap.
Pålitelige er alle hans bud.
De står fast for evig, de er gjort i rettvishet og sannhet.

Forløsning sendte han sitt folk,
han bød dem sin pakt til evig eie;
hans navn er hellig og vekker frykt.

Å frykte Herren er visdommens fylde,
klok er hver som frykter ham;
hans pris skal lyde til evig tid.

Evangelievers

Halleluja. Kom til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere få hvile. Halleluja.

Evangelium

Luk 7,36–50

På den tid var det en av fariseerne som bød Jesus til middag, og han gikk med ham hjem og tok plass ved hans bord. Der i byen var det en kvinne som levde i synd. Da hun nå fikk vite at Jesus spiste hos fariseeren, kom hun dit med en alabasterkrukke med parfyme og stilte seg gråtende bak ham, nede ved fotenden der han lå. Tårene dryppet over hans føtter mens hun tørket dem med sitt hår, helte parfyme over og dekket dem med kyss. Da fariseeren som hadde innbudt ham, så dette, sa han til seg selv: «Hvis dette var en profet, ville han vite hvem og hva for slags syndig menneske hun er, denne kvinnen som rører ved ham.»

Da sa Jesus til ham: «Simon, jeg har noe å si deg.» Og han svarte: «Si det, rabbi.» Jesus sa: «To menn skyldte penger til en pengeutlåner. Den ene skyldte ham fem hundre denarer, den andre femti. Men da de ikke hadde noe å betale med, eftergav han dem begge gjelden. Hvem av dem kommer da til å holde mest av ham?» Simon svarte: «Jeg antar den han eftergav mest.» Jesus sa: «Du svarte riktig.» Og idet han vendte seg mot kvinnen, sa han til Simon: «Du ser denne kvinnen? Da jeg kom inn i ditt hjem, gav du meg ikke vann til å vaske føttene i, men hun har vætt dem med sine tårer og tørket dem med sitt hår. Du gav meg ikke noe velkomstkyss, men siden jeg kom inn har hun ikke gjort annet enn å kysse mine føtter. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med parfyme. Og derfor sier jeg deg, at alle hennes synder er henne tilgitt, så mange som de er, siden hun har vist så stor en kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker også lite.» Og så sa han til henne: «Dine synder er deg tilgitt.» Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv: «Hvem er han, som gir seg til å forlate synder?» Men Jesus sa til kvinnen: «Din tro har frelst deg, gå hjem i fred.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Kjærlighetens bånd knytter syndere sammen med den tilgivende Gud. La oss be om at disse bånd må bli styrket:

L: For alle botferdige i Kirken,
at Guds kjærlighet gjennom Kristus
må få dem til med styrke å bekjenne troen.

L: For dem som arbeider blant kvinner som lever i synd,
at de må vise dem et ekte bilde av Kristi kjærlighet,
kjærligheten som redder ut fra synd
og gjenreiser respekt for egen persons verdighet.

L: For dem som lever i fortvilelse og håpløshet,
at vitnesbyrdet om den oppstandne Kristus må gi håp.

L: For de unge prester i vårt bispedømme (stift),
at de ikke må bli ringeaktet på grunn av sin ungdom.

Barmhjertige Gud,
du som skaper botens ånd i oss
og tilgir botferdige syndere,
hjelp oss til å sette vår lit til den oppstandne Kristus.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la deg forsone av din Kirkes bønner, og ta i din godhet imot dine tjeneres offergaver. La det som hver enkelt har frembåret til ditt navns ære, bli til frelse for alle. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),8

Kostelig er din miskunn, Gud!
Menneskenes barn finner ly i dine vingers skygge.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,16

Det takksigelsens beger som vi velsigner, gir oss del i Kristi blod, og det brød vi bryter, gir oss del i Herrens legeme.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: Gi oss frelse på legeme og sjel, og la nåden i dette sakrament alltid seire over vår selviskhet. Ved Kristus, vår Herre.