24. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sir 36,18

Herre, gi fred til dem som håper på deg, så alle kan erfare at dine profeter taler sannhet. Hør din tjeners og ditt folk Israels bønner!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, du alle tings skaper og styrer, se i nåde til oss. Gi oss å tjene deg av hele vårt hjerte, og la oss få kjenne virkningen av din kjærlighet. Ved vår Herre …

Lesning

1 Kor 15,1–11

Brødre! Jeg må nå minne dere om hva det gjaldt, det evangeliet jeg forkynte dere: Det som dere tok imot, det som er grunnen dere står på - og som dere skal bli frelst ved, om dere holder fast ved det slik som jeg forkynte dere det. Men gjør dere det ikke, var det til ingen nytte at dere kom til troen! Hva jeg først og fremst bragte videre til dere, er da hva jeg selv har fått lære: At Kristus døde for våre synder, i overensstemmelse med Skriftene, at han ble begravet, og at han oppsto den tredje dag, fremdeles i henhold til Skriftene, og at han ble sett av Kefas, og så av de tolv. Derpå ble han sett av over fem hundre brødre på en gang, og av dem lever de fleste fremdeles, om enn noen er døde. Siden viste han seg for Jacob, og så for alle apostlene. Sist av alle viste han seg også for meg, - et foster, som brått kom til verden. Ja, jeg er den ringeste av apostlene, knapt verdig til å kalles apostel, siden jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og den nåde han har vist meg, har ikke vært bortkastet; nei, jeg har arbeidet hårdere enn dem alle - det vil si, ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.

Kort sagt: Dette er hva vi forkynner, både de og jeg, og dette er hva dere har gitt deres tilslutning til.

Responsoriesalme

Sal 118 (117)

Omkved: Lovpris Herren for han er god, evig er hans kjærlighet.

Lovpris Herren for han er god,
evig er hans kjærlighet.
Israels hus forkynne det,
evig er hans kjærlighet.

Herrens høyre har vist sin makt,
Herrens høyre har gjort storverk.
Jeg skal ikke dø, men leve
og forkynne Herrens gjerninger.

Du er min Gud,
jeg vil prise deg.
Jeg takker deg
som har hørt min bønn.

Evangelievers

Halleluja. Kom til meg, alle dere som sliter og bærer tunge byrder; hos meg skal dere få hvile. Halleluja.

Evangelium

Luk 7,36–50

På den tid var det en av fariseerne som bød Jesus til middag, og han gikk med ham hjem og tok plass ved hans bord. Der i byen var det en kvinne som levde i synd. Da hun nå fikk vite at Jesus spiste hos fariseeren, kom hun dit med en alabasterkrukke med parfyme og stilte seg gråtende bak ham, nede ved fotenden der han lå. Tårene dryppet over hans føtter mens hun tørket dem med sitt hår, helte parfyme over og dekket dem med kyss. Da fariseeren som hadde innbudt ham, så dette, sa han til seg selv: «Hvis dette var en profet, ville han vite hvem og hva for slags syndig menneske hun er, denne kvinnen som rører ved ham.»

Da sa Jesus til ham: «Simon, jeg har noe å si deg.» Og han svarte: «Si det, rabbi.» Jesus sa: «To menn skyldte penger til en pengeutlåner. Den ene skyldte ham fem hundre denarer, den andre femti. Men da de ikke hadde noe å betale med, eftergav han dem begge gjelden. Hvem av dem kommer da til å holde mest av ham?» Simon svarte: «Jeg antar den han eftergav mest.» Jesus sa: «Du svarte riktig.» Og idet han vendte seg mot kvinnen, sa han til Simon: «Du ser denne kvinnen? Da jeg kom inn i ditt hjem, gav du meg ikke vann til å vaske føttene i, men hun har vætt dem med sine tårer og tørket dem med sitt hår. Du gav meg ikke noe velkomstkyss, men siden jeg kom inn har hun ikke gjort annet enn å kysse mine føtter. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med parfyme. Og derfor sier jeg deg, at alle hennes synder er henne tilgitt, så mange som de er, siden hun har vist så stor en kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker også lite.» Og så sa han til henne: «Dine synder er deg tilgitt.» Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv: «Hvem er han, som gir seg til å forlate synder?» Men Jesus sa til kvinnen: «Din tro har frelst deg, gå hjem i fred.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Kjærlighetens bånd knytter syndere sammen med den tilgivende Gud. La oss be om at disse bånd må bli styrket:

L: For alle botferdige i Kirken,
at Guds kjærlighet gjennom Kristus
må få dem til med styrke å bekjenne troen.

L: For dem som arbeider blant kvinner som lever i synd,
at de må vise dem et ekte bilde av Kristi kjærlighet,
kjærligheten som redder ut fra synd
og gjenreiser respekt for egen persons verdighet.

L: For dem som lever i fortvilelse og håpløshet,
at vitnesbyrdet om den oppstandne Kristus må gi håp.

L: For de unge prester i vårt bispedømme (stift),
at de ikke må bli ringeaktet på grunn av sin ungdom.

Barmhjertige Gud,
du som skaper botens ånd i oss
og tilgir botferdige syndere,
hjelp oss til å sette vår lit til den oppstandne Kristus.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la deg forsone av din Kirkes bønner, og ta i din godhet imot dine tjeneres offergaver. La det som hver enkelt har frembåret til ditt navns ære, bli til frelse for alle. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 36 (35),8

Kostelig er din miskunn, Gud!
Menneskenes barn finner ly i dine vingers skygge.

Eller:

Kommunionsvers

Jf. 1 Kor 10,16

Det takksigelsens beger som vi velsigner, gir oss del i Kristi blod, og det brød vi bryter, gir oss del i Herrens legeme.

Slutningsbønn

Herre, vi ber deg: Gi oss frelse på legeme og sjel, og la nåden i dette sakrament alltid seire over vår selviskhet. Ved Kristus, vår Herre.