28. uke i det alminnelige kirkeår, tirsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 130 (129),3–4

Dersom du gjemte på misgjerninger, Herre,
Herre, hvem kunne da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vi ber at din nåde alltid må komme oss i møte og følge med oss, så vi stadig får hjelp til å gjøre det som godt er. Ved vår Herre …

Lesning

Rom 1,16–25

Brødre, jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en kraft fra Gud, som bringer frelse til hver den som tror - først jøden, men så også helleneren. For gjennom det åpenbares Guds rettferd, for troen og til tro, - slik som det står skrevet: «Den rettferdige skal leve i kraft av sin tro.» Ja, det er sant at Guds vrede åpenbarer seg fra himmelen, - hans straff over menneskenes ugudelighet og ondskap. For med sin ondskap kveler de sannheten. Det som kan erkjennes om Gud, ligger jo åpent for dem; Gud selv har gjort det tilgjengelig for dem. Siden verden ble skapt, har hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddom, vært synlig for tanken gjennom hans verk. Altså har de ingen unnskyldning: Gud kjente de, og likevel har de hverken æret ham eller takket ham som Gud. Tvertimot, de har gått seg vill i sitt eget tankespinn og latt mørket tetne i sine uforstandige hjerter. Vise sier de seg å være, men narrer er hva de er blitt; den udødelige Guds herlighet har de gitt i bytte for bilder, for fremstillinger av dødelige mennesker - ja, av fugler, av dyr og av slanger. Derfor har Gud også overlatt dem til deres egne begjær, til en vanhellig og fornedrende ferd, - siden de har gitt Guds sannhet i bytte for løgn, og æret og dyrket skapningen i stedet for Skaperen; høylovet i evighet, amen!

Responsoriesalme

Sal 19(18),2-3.4-5

Omkved: Himlene forkynner din ære, Herre.

Himlene forkynner Guds ære,
hvelvingen kunngjør hans henders verk.
Dag bærer bud til dag,
natt gir sin kunnskap til natt.

Uten ord og uten tale,
det er ingen lyd å høre.
De forkynner for hele jorden.
Til jorderiks ende når deres ord.

Evangelievers

Halleluja. Levende og aktivt er Guds ord; det dømmer hver bevegelse, hver tanke i hjertets innerste. Halleluja.

Evangelium

Luk 11,37–41

På den tid kom en fariseer og bød Jesus til middag, og Jesus gikk med og satte seg til bords. Fariseeren ble forbauset over at han ikke begynte med å rense seg før måltidet. Men Herren sa til ham:

«Ja, dere fariseere, dere vasker det ytre av kopper og kar, mens deres eget indre er fullt av ondskap og begjær! Uvettige mennesker! Han som har skapt det utvendige, har han ikke også skapt det indre? Gi heller hva dere eier bort i almisser, så blir allting rent for dere.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Vi står alltid i fare for å vektlegge feil ting. La oss be om visdom og hjelp til god innsikt og riktig prioritering:

L: At sjelesørgerne må få nåde
til å hjelpe den enkelte med å følge Guds veier.

L: At statsmaktene må vise respekt for naturretten.

L: For alle som lider
fordi de ikke har innsett troens vei.

L: For praktiseringen av skikk og bruk i hjem og menighet,
at våre ytre normer og sedvaner
må fremme kjærligheten og respekten oss mennesker imellom
og vår alles kjærlighet til Gud.

Barmhjertige Gud,
du som åpenbarer din rettferdighet fra himmelen,
vi ber deg se i nåde til oss
i vår streben etter å nærme oss deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta dine troendes bønner og offergaver. La denne hellige handling, som vi feirer av kjærlighet til deg, føre oss til himmelens herlighet. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 34 (33),11

De rike kan lide sult og savn,
men de som søker Herren, har alle goder.

Eller:

Kommunionsvers

1 Joh 3,2

Når Herren åpenbarer seg, skal vi bli ham lik,
for vi skal se ham som han er.

Slutningsbønn

Herre, du nærer oss med Kristi hellige legeme og blod. Ydmykt bønnfaller vi deg at du vil gi oss del i hans guddommelige natur, han som lever og råder fra evighet til evighet.