29. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 17 (16),6.8

Jeg kaller på deg, for du svarer meg, Gud;
vend ditt øre til meg og lytt til mine ord!
Vokt meg, Herre, som din øyensten,
skjul meg under dine vingers skygge!

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige, evige Gud, hjelp oss, så vi alltid retter vår vilje etter din, og tjener deg av et oppriktig hjerte. Ved vår Herre …

Lesning

Ef 3,2–12

Brødre, dere er neppe uvitende om hvordan Gud i sin nåde har betrodd meg en særlig oppgave overfor dere, og hvordan han ved en åpenbaring gav meg innsikt i Mysteriet - det som jeg nettopp i korthet har skrevet om. Og ved å lese det skulle dere kunne forstå hvilken innsikt jeg har i Kristusmysteriet - det som tidligere tiders mennesker aldri har fått kjennskap til, slik som det nå ved Ånden er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter: At hedningene, gjennom Kristus Jesus og ved hans evangelium, har del i arven, hører med til det samme legeme og har del i Løftet. Og dette evangelium er jeg blitt satt til tjener for, takket være den nådens gave Gud har gitt meg ved å gripe inn med sin mektige hånd. Til meg, den ringeste av alle de hellige, er denne nåde gitt - å forkynne for hedningene det glade budskap om Kristi uuttømmelige rikdom, og gjøre det klart for alle hvordan Gud nå virkeliggjør dette mysterium: For fra evighet av har det vært skjult i Gud, alle tings skaper, men gjennom Kirken skal nå «makter» og «myndigheter» i de himmelske regioner få syn for Guds mangfoldige visdom, - slik som hans plan var fra evighet av, den som han nå har virkeliggjort i Kristus Jesus, vår Herre. I ham, ved troen på ham, har vi trygg og fri adgang til Gud, i all tillit.

Responsoriesalme

Esaias 12,2–6

Omkved: Med glede skal dere øse av frelsens kilde.

Se, han er min frelses Gud,
jeg er trygg, jeg frykter ikke.
Herren er min sang,
min styrke og min frelse.

Med glede skal dere øse av frelsens kilde.
Takk Herren, påkall hans navn,
gjør kjent blant folkene hans gjerning,
hans store navn.

Lovpris Herren, han har gjort underfulle ting,
gjør det kjent for hele jorden.
Rop av glede og fryd alle som bor på Sion,
stor er Israels hellige i deres midte.

Evangelievers

Halleluja. Så våk da! For Menneskesønnen kommer i den time dere minst venter det. Halleluja.

Evangelium

Luk 12,39–48

På den tid sa Jesus til disiplene: «Tenk også på, at om husbonden visste hva tid tyven kom, da ville han ikke la ham bryte inn i sitt hus. - Så vær også dere på vakt! For Menneskesønnen kan komme når dere minst venter det.»

Peter spurte da: «Herre, er det oss du tenker på med denne lignelsen, eller gjelder det alle?» Og Herren svarte: «Mon tro hvem han er, den tro og kloke forvalter, som husbonden vil sette over hele sitt husfolk, så folkene får kosten i rett tid? Lykkelig den tjener som finnes i arbeid med dette når husbonden kommer! Ja, det skal dere vite, at ham vil husbonden la råde over alt han eier.» - Men hvis denne tjeneren tvertimot sier til seg selv: «Min herre gir seg tid,» - og han gir seg til å slå drengene og pikene, og spise og drikke og fylle seg, da kommer denne tjenerens husbond en dag han ikke venter ham, i en stund han ikke aner, og sender ham fra seg, for å la ham dele skjebne med de utro!

Den tjener som nok kjente sin herres vilje, men ikke fulgte den og ikke holdt noen ting rede, han skal få grundig pryl; mens den som ikke kjente den, han skal få mindre, om han enn gjorde ting som var straff verd. For den som meget er gitt, ham ventes det meget igjen av; og den som har fått meget betrodd, av ham blir det forlangt desto mer.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Vi er frigjort fra synden og gjort til tjenere for det som er rett og godt. La oss be om hjelp til å vise oss denne ærefulle tjeneste verdig:

L: For alle forvaltere av Guds mysterier,
at de må bringe hans frelsesplan tydelig frem i lyset.

L: For dem som forvalter strafferettspleien,
at de må gjøre det med rettferdighet og rimelighet.

L: For dem som lider under slaveri
eller slaverilignende forhold,
om frihet og rettferd.

L: For oss som her tjener Herren,
at vi må være ham tro selv om han drøyer med å komme.

Barmhjertige Gud,
du som har fridd oss fra syndens trelldom,
bevar oss som takknemlige og tro tjenere for deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, gi at vi villig tjener deg med disse gaver. La din nåde rense oss, så vi ved å feire disse mysterier blir fri fra skyld. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 33 (32),18–19

Herrens øyne hviler over dem som frykter ham
og håper på hans miskunn,
for å fri deres sjel fra døden
og holde dem i live på nødens dag.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 10,45

Menneskesønnen er kommet for å gi sitt liv
som løsepenge for de mange.

Slutningsbønn

Herre, la disse himmelske gaver bli oss til gagn og hjelp her på jorden og gjøre oss rede til din herlighet i himmelen. Ved Kristus, vår Herre.