31. søndag i det alminnelige kirkeår (år B)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 38 (37),22–23

Forlat meg ikke, Herre, min Gud, hold deg ikke borte fra meg!
Herre, kom meg til hjelp, du min frelses Gud!

Syndsbekjennelse

Kyrie Eleison

Gloria

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, du gir dine troende nåde til verdig å tjene deg. La oss uten å falle løpe frem mot den seierskrans du har lovet oss. Ved vår Herre …

1. lesning

5 Mos 6,2–6
Hør, Israel! Du skal elske Herren av hele ditt hjerte.

Moses talte til folket og sa:

Du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever, og holde alle hans forskrifter og bud som jeg gir deg, både du og din sønn og din sønnesønn, så du kan få et langt liv.

Hør da, Israel! Legg vinn på å leve etter budene! Da skal det gå deg vel. Dere skal øke og bli tallrike i et land som flyter med melk og honning, slik som Herren, dine fedres Gud, har lovet deg.

Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte.

Responsoriesalme

Sal 18 (17),2–3a. 3bc–4. 47 og 51ab

Omkved: Herre, jeg har deg hjertelig kjær,
du er min styrke og min frelse.

Herre, du er min styrke,
jeg har deg hjertelig kjær.
Herren er min klippe,
min borg og min befrier.

Herren er min Gud,
klippen hvor jeg søker ly.
Han er mitt skjold og mitt vern,
til hans frelse setter jeg min lit.
Lovet være Herren,
jeg kalte på ham, og han fridde meg ut.

Herren lever! Lovet være min klippe,
opphøyet være Gud, min Frelser!
Han gir sin Konge seier,
viser barmhjertighet mot sin Salvede.

2. lesning

Hebr 7,23–28
Jesus er og blir i evighet, og derfor går hans presteembete aldri over til noen annen

Brødre, av de tidligere prestene har det vært mange, fordi døden hindret dem i å fungere videre; Jesus derimot er og blir i evighet, og derfor går hans embete aldri over til noen annen. Derav følger også at han helt og fullt kan frelse dem som går gjennom ham til Gud; alltid lever han og kan gå i forbønn for dem.

Og en slik yppersteprest var det nettopp vi måtte ha: hellig, uskyldig, ren, skilt fra synderne og opphøyet over alle himler; en yppersteprest som ikke, i likhet med de andre, er nødt til å frembære ofre hver eneste dag, først for seg selv og dernest for folket; for han bragte sitt offer én gang for alle, den gang han ofret seg selv.

Loven innsetter mennesker, med alle et menneskes skrøpeligheter, til yppersteprester. Men edens ord – som kom etter Loven – gjør til yppersteprest Sønnen, den til evig tid fullkommengjorte.

Halleluja

Joh 14,23

Halleluja. Om noen elsker meg, akter han mitt ord, sier Herren,
så vil min Far elske ham, og vi vil komme og ta bolig hos ham. Halleluja.

Evangelium

Mark 12,28–34
Du skal elske Herren din Gud. Du skal elske din neste.

På den tid kommer en av de lovkyndige til Jesus, en som hadde hørt ordskiftet og sett hvor godt han hadde svart dem, og spør:

«Hvilket er det første bud av alle?» Jesus svarer: «Det første er dette: ‘Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din hug og all din kraft.’ Og det annet er: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ Noe større bud enn disse fins ikke.»

Den lovkyndige svarer ham da: «Godt svart, Rabbi! For det er sant som du sier, både at ‘Han er én, og der er ikke noen annen enn Ham’, og at ‘å elske Ham av hele sitt hjerte og av hele sitt sinn og av all sin kraft, og sin neste som seg selv’ er langt mer verd enn alle brennoffer og andre offer.»

Da Jesus hørte hvor forstandig han svarte, sa han til ham: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Og ingen våget å spørre ham mer.

Credo

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Å elske Gud av hele sitt hjerte og sin neste som seg selv er mer verd enn alle brennoffer og andre offer. La oss be om hjelp til å nærme oss Guds rike stadig mer:

L: For alle prester som i Kristi sted
sammen med folket bærer frem Det eukaristiske offer,
at de også med sitt liv må vitne om hva kjærlighet er.

L: For samfunnets lovgivere og andre ledere,
at de må behandle alle enkeltsaker
med det dobbelte kjærlighetsbud som norm.

L: For dem som lider fordi de misforstår Guds bud,
om hjelp til ekte innsikt i Guds vilje.

L: For alle på dette sted som – uten selv å vite det –
ikke er langt borte fra Guds rike,
at de må bli ført nærmere Rikets midte.

Hellige Gud, himmelske Far,
din Sønn gav sitt liv som offer til frelse for oss.
Før oss som feirer Det eukaristiske offer,
ved din Ånd nærmere Rikets sentrum.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer bli en hellig gave for deg, og for oss et pant på din miskunn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 16 (15),11

Du har kunngjort meg livets vei, Herre,
du gir meg gledens fylde for ditt åsyn.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 6,57

Likesom Faderen, den levende, har sendt meg, og jeg har mitt liv fra ham,
slik skal den som eter meg, få sitt liv fra meg, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, måtte din kraft stadig sterkere virke i oss. Styrk oss ved disse sakramenter, så vi kan bli verdige til å motta det de er et løfte om. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag