33. uke i det alminnelige kirkeår, onsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jer 29,11.12.14

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du som er alle goders opphav, hjelp oss alltid å finne varig og fullkommen glede i å leve for deg. Ved vår Herre …

Lesning

2 Makk 7,1.20–31

Det skjedde at syv brødre sammen med sin mor blev fanget og tvunget av kongen til å ete av det forbudte svinekjøtt, idet de blev hudstrøket med sveper og remmer. Men fremfor alle er moren å beundre og verd et hederlig eftermæle; for da hun så syv sønner omkomme på én dag, bar hun det med sjelsstyrke, fordi hun håpet på Herren. Hun formante hver av dem på sitt fedrene mål; hun var full av høihjertede tanker og styrket det kvinnelige sinn ved mandig mot og sa til dem: Jeg vet ikke hvorledes dere er blitt til i mitt morsliv, og ikke har jeg gitt dere ånde og liv, og ikke har jeg satt deres legemers kunstferdige bygning sammen. Derfor skal han som har skapt verden og dannet mennesket, så det blev til, og funnet ut hvorledes alle ting skulde bli til, i miskunn gi dere både ånde og liv igjen eftersom dere nu akter deres liv ringe for hans lovers skyld.

Antiokus trodde han blev foraktet og hadde mistanke om at morens tale hånte ham. Derfor talte han ikke bare gode ord til den yngste, som ennu var tilbake, men lovte ham også ved ed at han vilde gjøre ham både rik og lykkelig når han falt fra fedrenes skikker og gjøre ham til sin venn og betro ham embeder. Men da den unge mannen slett ikke aktet på dette, kalte kongen moren til seg og formante henne til å råde sin unge sønn så han blev reddet. Og efter at han lenge hadde formant henne til det, påtok hun seg å overtale sønnen. Men idet hun bøide seg bort til ham, spottet hun den umenneskelige voldsherre og sa på sitt fedrene mål: Sønn, forbarm deg over meg som har båret deg i mitt liv i ni måneder og gitt deg die i tre år og oppfostret deg og oppdratt deg til din nåværende alder og pleiet deg; jeg ber deg, mitt barn, at du vender ditt blikk til himmelen og til jorden og ser alt som er på dem, og skjønner at Gud har gjort dem av intet og at menneskenes slekt er blitt til på samme måte. Frykt ikke for denne bøddel, men vis deg dine brødre verdig og ta imot døden, så jeg ved Guds miskunnhet kan få deg igjen tillike med dine brødre. Mens hun ennu talte de siste ord, sa den unge mannen: Hvem venter dere på? Jeg lyder ikke kongens befaling, men jeg lyder befalingen i den lov som er gitt våre fedre ved Moses. Men du som har funnet på alt ondt mot hebreerne, du skal ikke undfly Guds hender.

Responsoriesalme

Sal 17(16),1bcd.5-6.8b+15

Omkved: Når jeg våkner, skal jeg mettes av din herlighets glans.

Hør, rettferds Gud,
og lytt til mitt rop,
vend øret til mitt rop
fra leber uten svik.

Jeg har slått inn på de veier du valgte.
La meg ikke vakle på dine stier.
Her er jeg og roper til deg, min Gud, du svarer meg.
Lytt til meg og hør hva jeg sier.

Vokt meg som din øyensten,
skjul meg i dine vingers skygge.
I min rettferd skal jeg skue ditt åsyn.
Når jeg våkner, skal jeg mettes av din herlighets glans.

Evangelievers

Halleluja. Det er jeg som har valgt dere, og satt dere til å gå ut og bære frukt, og frukt som varer, sier Herren. Halleluja.

Evangelium

Luk 19,11–27

På den tid fortalte Jesus en lignelse fordi han var nær Jerusalem, og de tenkte at Guds rike nå straks skulle bryte frem. Han sa da: «En adelsmann drog en gang til et land langt borte for å få kongsnavn, og så vende hjem. Han kalte ti av sine tjenere til seg og gav dem ti pund, og sa til dem: 'Driv forretninger med disse til jeg kommer tilbake.' Men hans landsmenn hatet ham og sendte en sendeferd efter ham som skulle si: 'Vi vil ikke ha denne mannen til konge over oss.' Da han så kom tilbake for å overta kongedømmet, lot han kalle frem de tjenerne han hadde overlatt pengene til, for å få vite hva hver enkelt hadde fått ut av dem. Den første kom da frem og sa: 'Herre, av ditt ene pund er det blitt ti pund.' Og han sa: 'Det er bra, du er en god tjener. Og fordi du har vært pålitelig i små ting, skal du herske over ti byer.' Så kom den andre og sa: 'Herre, ditt pund er blitt til fem pund.' Og til ham sa han: 'Så vær herre over fem byer.' Derefter kom det enda en annen og sa: 'Herre, her har du pundet ditt, som jeg hadde gjemt i et tørkle. For jeg var redd for deg, så streng en mann som du er; du tar inn der du ikke har lagt ut, og høster der hvor du ingenting har sådd?' Da svarte kongen: 'Du er en slett tjener, og det er ut fra dine egne ord jeg dømmer deg! Så du mente at jeg er en hård mann, som tar inn der jeg ikke har lagt ut, og som høster der hvor jeg ikke har sådd? Men hvorfor satte du da ikke pengene mine i en bank? så hadde jeg iallfall fått dem igjen med renter?' Og så sa han til dem som stod omkring: 'Ta pundet fra ham, og gi det til ham som har ti pund.' De svarte: 'Men han har jo allerede ti, herre?' 'Da sier jeg dere at den som har, han skal få mer, men den som ikke har, han skal bli fratatt alt. - Men mine fiender, de som ikke ville ha meg til konge, dem skal dere føre hit og hugge ned for mine øyne!'»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Guds utfordringer og hans bistand til oss går langt ut over hva vi fatter. La oss derfor vende oss til ham i bønn:

L: Om at Kirken må holde fast
ved lovprisningen og vitneoppdraget.

L: For dem som har myndighet i samfunnet,
at de må fremme fred og rettferdighet,
frihet og solidaritet.

L: For dem som lider,
om hjelp til utholdenhet og gudsdyrkelse.

L: For alle iblant oss med ansvar for samfunnet,
at de midt i tidens problemer
må være seg bevisst vårt fremtidige møte med Gud.

Allmektige Gud,
du som deler ut dine gode gaver,
gi oss å forvalte dem med sinnet rettet mot deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la den gave vi har båret frem for deg, gi oss nåde til å tjene deg trofast og hjelp til å vinne det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 73 (72),28

For meg er det godt å holde meg nær til Gud.
Jeg setter min lit til Herren.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ønsker og ber om, tro at dere har fått det, så skal det gis dere, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt dine hellige gaver og bønnfaller deg: La vår kjærlighet næres av det mysterium som din Sønn bød oss å feire til minne om seg, han som lever og råder fra evighet til evighet.