33. uke i det alminnelige kirkeår, torsdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jer 29,11.12.14

Så sier Herren: Mine tanker er fredens tanker og ikke tanker til ødeleggelse. Dere skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre dere, og føre fangene hjem fra hvert sted i det fremmede.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vår Gud, du som er alle goders opphav, hjelp oss alltid å finne varig og fullkommen glede i å leve for deg. Ved vår Herre …

Lesning

1 Makk 2,15–29

Kongens utsendinger som tvang folket til frafall, kom til byen Modin for å ofre. Og mange av Israel gikk til dem, og Mattatias og hans sønner samlet seg. Da tok kongens utsendinger til orde og sa til Mattatias: Du er en høvding og en stor og æret mann i denne by, og støttet av sønner og brødre. Så kom nu du først frem og gjør det kongen har befalt, således som alle folkeslag og Judas menn og de som er blitt tilbake i Jerusalem har gjort. Så skal du og ditt hus være blandt kongens venner, og du og dine sønner skal bli æret med sølv og gull og mange gaver. Men Mattatias svarte med høi røst: Selv om alle folkeslag i kongens riker og land lyder ham, så enhver faller fra sine fedres gudsdyrkelse og vedtar hans bud, så vil jeg og mine sønner og mine brødre allikevel leve vårt liv efter våre fedres pakt. Det var langt fra oss å forlate loven og budene. Vi vil ikke lyde kongens ord, så vi viker fra vår gudsdyrkelse til høire eller venstre. Neppe hadde han sagt disse ord, før en jødisk mann kom frem for alles øine for å ofre på alteret i Modin, efter kongens befaling. Da Mattatias så det, blev han opprørt, og han gav sin vrede fritt løp som rett var; han løp til og slo ham ihjel ved alteret. Og kongens mann som tvang dem til å ofre, drepte han på samme tid og brøt alteret ned. Han var nidkjær for loven, likesom Pinehas hadde vært mot Simri, Salus sønn. Så ropte Mattatias med høi røst og sa: Hver den som er nidkjær for loven og holder pakten, han følge meg og dra bort herfra. Og han og hans sønner flyktet til fjellene og forlot alt det de hadde i byen. Da drog mange som søkte rettferdighet og rett ned til ørkenen for å bli der.

Responsoriesalme

Sal 50(49),1b-2.5-6.14-15

Omkved: Den som vandrer på den rette vei, ham lar jeg se Guds frelse.

Herren, Gud over guder, tar til orde
og kaller på jorden fra øst til vest.
Fra Sion, skjønnhetens krone,
stråler Gud frem.

Samle dere hos meg, mine fromme,
dere som med offer sluttet pakt med meg.
Himmelen forkynner hans rettferd;
for Gud selv er dommer.

Gi ditt takkoffer til Gud,
hold ditt løfte til Den Høyeste,
og kall på meg på nødens dag,
så vil jeg utfri deg og du skal prise meg.

Evangelievers

Halleluja. Forherd ikke deres hjerter, lytt til Herrens røst idag. Halleluja.

Evangelium

Luk 19,41–44

På den tid nærmet Jesus seg Jerusalem og så ut over den, da brast han i gråt over den og sa: «Om bare også du idag hadde forstått hva som tjener til din fred. Men nei - det er skjult for dine øyne. Så skal du få oppleve dager da dine fiender skal grave festningsvoller omkring deg, da de skal omringe deg og trenge inn på deg fra alle kanter og jevne deg med jorden, sammen med alle dine barn. Det skal ikke bli sten tilbake på sten av deg, fordi du ikke skjønte det, da Gud i sin nåde besøkte deg.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære medkristne! Kristus, vår bror, kom til verden for å føre oss på sine veier. La oss be til ham:

L: Om at Kirken må forstå hva som tjener til sann fred.

L: Om evne og vilje blant menneskene
til å løse konflikter uten krig og annen form for vold.

L: At vi gjennom alle prøvelser og vanskeligheter
må holde fast ved håpet
om å bli delaktige i den himmelske herlighet.

L: Om troskap i den prestetjeneste
som er betrodd både klerus og legfolk i Kirken.

Barmhjertige Gud,
Jesus Kristus, vår bror, gråt over Jerusalem.
Vi ber deg ha barmhjertighet med oss, dine barn.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la den gave vi har båret frem for deg, gi oss nåde til å tjene deg trofast og hjelp til å vinne det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 73 (72),28

For meg er det godt å holde meg nær til Gud.
Jeg setter min lit til Herren.

Eller:

Kommunionsvers

Mark 11,23.24

Sannelig sier jeg dere: Alt dere ønsker og ber om, tro at dere har fått det, så skal det gis dere, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi har mottatt dine hellige gaver og bønnfaller deg: La vår kjærlighet næres av det mysterium som din Sønn bød oss å feire til minne om seg, han som lever og råder fra evighet til evighet.