34. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 85 (84),9

Herrens tale er fred for hans folk, hans venner, for den som vender sitt hjerte til ham.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Herre, vekk dine troende til større iver etter din frelse,
så vi i stadig rikere mål kan motta din hjelp og styrke.
Ved vår Herre…

Lesning

Dan 7,15–27

Jeg, Daniel, ble grepet av uro i min ånd, og synene i mitt indre forferdet meg. Jeg gikk bort til en av dem som sto der og ba om å få sikker opplysning om alt dette; og han svarte meg og kunngjorde meg tolkningen av det: Disse fire store dyr betyr at fire konger skal oppstå av jorden, men den Høyestes hellige skal få riket og ha det i eie til evig tid, ja, i evigheters evighet. Da ønsket jeg å få sikker opplysning om det fjerde dyr som var anderledes enn alle de andre. Det var fryktelig og hadde tenner av jern og klør av kobber, og åt og knuste og trådte det som ble til overs, ned med sine føtter. Det hadde ti horn på sitt hode, og et nytt hom, som skjøt opp, og for hvis skyld tre av de andre horn falt av - et horn som både hadde øyne og en munn som talte store ord, og som var større å se til enn de andre. Jeg så hvorledes dette horn førte krig mot de hellige og fikk overhånd over dem, inntil den gamle av dager kom og den Høyestes hellige fikk sin rett, og tiden kom da de hellige tok riket i eie. Så lød hans ord: Det fjerde dyr betyr at det på jorden skal komme et fjerde rike, som skal være anderledes enn alle de andre riker, og det skal sluke hele jorden og søndertrede og knuse den. Og de ti horn betyr at det av dette rike skal oppstå ti konger, og etter dem skal det oppstå en annen konge, som skal være anderledes enn de foregående, og som skal ydmyke tre konger, og han skal tale ord mot den Høyeste og undertrykke den Høyestes hellige. Han skal tenke på å forandre hellige tider og lover, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid. Så blir retten satt og herredømmet skal fratas ham, så han blir ødelagt og tilintetgjort for all tid. Og riket og herredømmet og makten over rikene under hele himmelen skal gis til det folk som er den Høyestes hellige. Det rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde det.

Responsoriesalme

Dan 3,82.83.84.85.86.87

Alle mennesker lovpris Herren,
* opphøy og pris ham i evighet.

Lov Herren Israel,
* opphøy og pris ham i evighet.

Lov Herren alle hans prester,
* opphøy og pris ham i evighet.

Herrens tjenere lovpris Herren,
* opphøy og pris ham i evighet.

Lov Herren med ånd og sjel alle Herrens rettferdige,
* opphøy og pris ham i evighet.

Lov Herren alle ydmyke av hjerte, Herrens hellige lovpris Herren,
* opphøy og pris ham i evighet.

Evangelievers

Halleluja. Våk og be hver tid og stund, så dere kan bli verdige til å møte Menneskesønnen ansikt til ansikt. Halleluja.

Evangelium

Luk 21,34–36

På den tid sa Jesus til sine disipler: «Vær på vakt, så dere ikke lar dere sløve av utsvevelser og svir, eller av livets bekymringer, og Dagen plutselig faller over dere som en snare! For den unngår ingen av dem som bor på jordens overflate. Men våk og be hver tid og stund, for å få kraft til å slippe trygt igjennom alt det som skal hende, og kunne møte Menneskesønnen ansikt til ansikt».

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Han, Menneskesønnen, skal snart komme. La oss vende oss til ham i bønn:

L: For Kirken over hele jorden,
at den aldri må la seg sløve av utsvevelser og svir,
så «dagen» plutselig faller over oss som en snare.

L: For dem som nå styrer på jorden,
at de ikke må glemme at de en dag
skal møte Menneskesønnen ansikt til ansikt.

L: Om at de som nå lider,
må få mulighet til å finne trøst
i løftet om Herrens dag som plutselig kommer.

L: For oss på dette sted,
at vi må leve et hellig liv
med blikket rettet mot den ytterste dag.

Herre Gud, allmektige Far,
din Sønns rike skal være et evig rike,
og alle makter skal tjene og lyde det.
Hjelp oss å holde fast ved de profetiske ord.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, motta disse gaver som du bød oss vie til ditt navn.
Hjelp oss alltid å følge dine bud, så vi ved vårt offer kan være deg til behag.
Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 117 (116),1-2

Lovsyng Herren, alle folkeslag,
for stor er hans miskunn mot oss!

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, du som har gitt oss del i ditt guddommelige liv, tillat aldri at vi skilles fra deg.
Ved Kristus, vår Herre.