6. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 31 (30),3–4

Gud, vær mitt vern og min tilflukt, så du kan frelse meg!
For du er min klippe og min tilflukt,
og for ditt navns skyld vil du lede og føre meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, du har lovet oss at du tar bolig i de hjerter som er rettskafne og oppriktige. Gi oss med din nådes hjelp å leve slik at du vil bo i oss. Ved vår Herre …

Lesning

1 Mos 11,1–9

Hele verden hadde ett sprog og samme tungemål. Da folk brøt opp fra øst, fant de en dalslette i Sinearlandet og slo seg ned der. De sa til hverandre: «Kom, så lager vi teglsten og brenner dem godt!» De brukte tegl til byggesten og jordbek til bindemiddel. «Kom,» sa de, «la oss bygge en by med et tårn som når opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!»

Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. Herren sa: «Se, de er ett folk, og samme sprog har de alle. Dette er det første de tar seg fore. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så finner på å gjøre. La oss stige ned og forvirre deres sprog, så den ene ikke skjønner hva den andre sier!» Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor kalte de den Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.

Responsoriesalme

Sal 33 (32)

Omkved: De rene av hjerte skal love Herren.

Herren omstøter gudløses råd,
gjør deres tanker til skamme.
Herrens råd står fast for evig,
hans hjertes tanker fra slekt til slekt.

Salig det folk hvis Gud er Herren,
det folk han har utvalgt til sin arv.
Herren skuer ned fra himmelen,
han ser alle menneskebarn.

Fra sin høye bolig ser han ned
på alle som bor på jorden.
Han som har skapt deres hjerter,
han som gir akt på deres verk.

Evangelievers

Halleluja. Dere har jeg kalt venner, sier Herren, for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg gitt dere del i. Halleluja.

Evangelium

Mark 8,34–38.9,1

På den tid kalte Jesus sammen folket og disiplene og sa til dem: «Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors, og følge meg. For den som søker å frelse sitt liv, han skal miste det; mens den som setter livet til for min skyld og for evangeliets skyld, han skal frelse det. Hva gagn har vel et menneske av å vinne hele verden, dersom prisen er hans eget liv? Ja, for hva kan en mann gi i vederlag for sitt liv? - For den som ikke vedkjenner seg meg og mitt budskap overfor dette utro og syndige folk, ham skal heller ikke Menneskesønnen kjennes ved, når han kommer i sin Fars glans og omgitt av de hellige engler.» Og han la til: «Og tro meg på mitt ord: Det er noen av dem som her står, som ikke skal smake døden før de har sett Guds rike komme i all sin velde.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Kristus kalte oss til å gi avkall på vårt eget, ta vårt kors opp og følge etter ham. La oss be Gud om hjelp til å følge kallet:

L: Om at Kirken må oppsøke menneskene over hele jorden,
og aldri la språklige eller andre vanskeligheter
holde den tilbake fra å forkynne Evangeliet.

L: At de som innehar stor makt i verden,
ikke må søke å opphøye seg,
men heller ydmykt søke Gud i Kristus.

L: For dem som lider på grunn av språkproblemer,
at de ikke må gå glipp av Evangeliet.

L: For oss som tror på Kristus,
at troen aldri må bli en tom teori,
men at vi må leve den ut i kjærlighet.

Evige Gud, himmelske Far,
du som sendte Kristus til verden,
hjelp oss å følge ham etter i alt vi gjør.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, la dette offer rense og fornye oss. Måtte det hjelpe oss til å gjøre din vilje, så vi får den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Jf. Sal 78 (77),29–30

De åt og ble mettet.
Herren gav dem hva de ønsket, og de ble ikke skuffet.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 3,16

Så høyt elsket Gud verden at han gav sin enbårne Sønn til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie.

Slutningsbønn

Herre, du har mettet oss med den føde som gir oss del i din glede. Gi at vi alltid hungrer etter denne føde, som gir oss det sanne liv. Ved Kristus, vår Herre.