7. uke i det alminnelige kirkeår, fredag (år 2)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 13 (12),6

Herre, jeg setter min lit til din miskunn,
mitt hjerte fryder seg over din frelse.
Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, hjelp oss til alltid å lytte til din sannhets ord, så vår tale og vår handling kan være etter din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

Jak 5,9–12

Beklag dere ikke over hverandre, brødre - for da venter dommen; se, dommeren står alt for døren! Profetene, som talte i Herrens navn, holdt tålmodig ut sine lidelser; ta eksempel av dem! Ja, de utholdende, dem priser vi lykkelige. Dere har hørt om Jobs tålmodighet, og dere har sett hvordan Herren lot det gå ham til sist. For 'Herren er rik på miskunn og barmhjertighet.' Fremfor alt, mine brødre, la være å sverge, enten det er 'ved himmelen' eller 'ved jorden', eller hva det er. La deres ja være ja, og deres nei være nei - så ikke dommen skal ramme dere!

Responsoriesalme

Sal 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12

Omkved: Nådig og barmhjertig er Herren, langmodig og rik på miskunn.

Min sjel lov Herren!
Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn.
Min sjel lov Herren,
og glem ikke alle hans velgjerninger!

Han som tilgir all din skyld
og leger all din sykdom,
han som forløser ditt liv fra graven
og kroner deg med godhet og miskunn.

Nådig og barmhjertig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.
Han går ikke i rette for alltid
og er ikke evig harm.

For så høy som himmelen er over jorden,
så stor er hans nåde mot dem som frykter ham.
Så langt som øst er fra vest,
fjerner han våre synder fra oss.

Evangelievers

Halleluja. Herre, ditt ord er sannhet. Hellige oss gjennom sannheten. Halleluja.

Evangelium

Mark 10,1–12

På den tid kom Jesus over i Judea og Transjordanlandet. Igjen var det stadig skarer av folk som kom og samlet seg om ham, og på ny underviste han dem, slik som han pleide. Da kommer det noen fariseere som vil sette ham på prøve, og spør: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru?» Han svarer: «Hva har Moses bestemt angående dette?» De sier: «Moses tillater mannen å sette opp en skilsmisseerklæring, og sende henne fra seg.» Jesus sier da: «For deres opprørske hjerters skyld satte Moses denne bestemmelsen. Men i skapningens opphav 'gjorde han dem til mann og kvinne' og 'derfor skal mannen forlate sin far og mor, og de to skal bli ett legeme.' Altså er de ikke lenger to, men ett legeme. Og det som Gud da har sammenføyd, det har mennesket ikke lov til å adskille.» Senere, da de var kommet i hus, tok disiplene opp spørsmålet igjen. Han sier da: «En mann som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd overfor den første. Og det samme gjelder en kvinne: Skiller hun seg fra sin mann og gifter seg med en annen, er det også ekteskapsbrudd.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære kristne! Vår Herre har opphøyet ekteskapet mellom døpte til sakrament. La oss be ham om hjelp til å oppnå gode ekteskap:

L: Om fremgang i arbeidet for å skape en god sjelesorg
for dem som vil gifte seg eller har giftet seg,
og for dem som har fått problemer i sin familie.

L: For alle som er med på å skape
holdninger til ekteskap og familie,
at de må fremme det som er godt og rett.

L: For dem som lider fordi de er sviktet,
eller fordi de selv har sveket,
om hjelp til bot, forsoning og fornyelse.

L: For alle på dette sted som fristes
til å gi opp sin famlie- og ekteskapsforpliktelse,
om hjelp til å handle rett.

Hellige Gud, himmelske Far,
din Sønn talte om forholdet mellom mann og kvinne.
Gi dem velsignelse gjennom ekteskapets sakrament.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved denne hellige handling tjener vi deg etter din vilje. Ydmykt ber vi at det vi ofrer til din ære, må bli oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 9,2–3

Jeg vil forkynne dine underfulle gjerninger.
Jeg vil glede meg og juble i deg,
lovsynge ditt navn, du, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 11,27

Herre, jeg tror at du er Kristus, den levende Guds Sønn, som er kommet til denne verden.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, la oss få kjenne virkningen av den frelse som vi gjennom disse mysterier har mottatt pant på. Ved Kristus, vår Herre.

Musikkforslag