7. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Sal 13 (12),6

Herre, jeg setter min lit til din miskunn,
mitt hjerte fryder seg over din frelse.
Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Gud, hjelp oss til alltid å lytte til din sannhets ord, så vår tale og vår handling kan være etter din vilje. Ved vår Herre …

Lesning

Sir 17,1–14

Herren skapte mennesket av jord og lot ham atter vende tilbake til jorden. Et visst tall av dager og en fastsatt tid gav han dem, og han gav dem makt over det som er på jorden. Han kledde dem med styrke i likhet med seg selv og skapte dem efter sitt bilde. Og han la frykt for dem på alt levende og gav dem herredømme over dyr og fugler. Han gav dem fri vilje og tunge og øyne, ører og et hjerte til å tenke med. For det sjette gav han dem forstand til del, og for det syvende talen, til å tolke hans sterke gjerninger. Han fylte dem med forstandig kunnskap og viste dem både det gode og det onde. Han satte sitt øye i deres hjerter for å vise dem sine gjerningers storhet. For at de med forstand skulle forkynne hans gjerninger, lot han dem evig rose seg av hans underverker. De utvalgte skal love hans hellige navn og forkynne hans gjerningers storhet. Han gav dem kunnskap og gav dem livets lov i eie. Han opprettet en evig pakt med dem og lærte dem sine bud. Deres øyne så hans herlighets storhet, og deres øre hørte hans røsts herlighet. Han sa til dem: Vokt dere for all urett. Og han gav dem bud om hvorledes enhver skal gjøre mot sin neste.

Responsoriesalme

Sal 103(102),13-14.15-16.17-18a

Omkved: Herrens miskunn hviler fra slekt til slekt over dem som frykter ham.

Som en far er barmhjertig mot sine barn,
forbarmer Herren seg over dem som frykter ham.
Han vet jo hvordan vi er skapt,
han kommer i hu at vi er støv.

Et menneskes dager er som gresset,
som blomsten på marken slik blomstrer han.
Når vinden farer over ham, er han ikke mer,
og hans sted kjenner ham ikke mer.

Men Herrens miskunn hviler fra evighet til evighet
over dem som frykter ham.
Hans rettferd når til barnebarn
når fedrene holder hans pakt.

Evangelievers

Halleluja. Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har åpenbart Rikets hemmeligheter for de små. Halleluja.

Evangelium

Mark 10,13–16

På den tid bar folk frem små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem. Men disiplene avviste dem barskt. Da Jesus så det, ble han harm og sa til disiplene: «La barna komme til meg, og vis dem ikke bort. For Guds rike tilhører nettopp slike som dem. Ja, det sier jeg dere, at den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, han kommer ikke dit inn.» Så tok han dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre! Guds rike hører barna til. La oss med barnlig tillit be:

L: Om tillit, styrke og kraft
for alle som står i forbønnens tjeneste.

L: For dem som har et særskilt ansvar
for opprettholdelsen av livet på jorden og i det enkelte menneske,
om nåde til å stole på Guds hjelp i denne tjeneste.

L: For de syke i Kirken,
at de i tillit må søke hjelp i forbønnen
og i sykesalvingens sakrament.

L: For bruken av disse tjenester i vår menighet.

Barmhjertige Gud, vår Far i himmelen,
du har skapt oss og elsker oss som dine barn,
kom oss til hjelp i all vår nød.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, ved denne hellige handling tjener vi deg etter din vilje. Ydmykt ber vi at det vi ofrer til din ære, må bli oss til frelse. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 9,2–3

Jeg vil forkynne dine underfulle gjerninger.
Jeg vil glede meg og juble i deg,
lovsynge ditt navn, du, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Joh 11,27

Herre, jeg tror at du er Kristus, den levende Guds Sønn, som er kommet til denne verden.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, la oss få kjenne virkningen av den frelse som vi gjennom disse mysterier har mottatt pant på. Ved Kristus, vår Herre.