8. uke i det alminnelige kirkeår, lørdag (år 1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til navigeringHopp til søk

Messens tekster

Inngangsvers

Jf. Sal 18 (17),19–20

Herren er mitt vern, han førte meg ut på åpent land.
Han frelste meg fordi han elsket meg.

Syndsbekjennelse

Kyrie eleison

Kirkebønn

Allmektige Herre, vi ber deg: Styr denne verden etter ditt forsyn. La din Kirke utføre det oppdrag du har gitt den, og tjene deg i fred og glede. Ved vår Herre …

Lesning

Sir 51,18–28

Jeg vil takke og prise Herren og love hans navn. Da jeg ennå var ung, før jeg tok til å vandre omkring, søkte jeg åpenlyst visdommen i min bønn, foran templet ba jeg om den, og like til det siste vil jeg søke efter den. Som når druen modnes efter blomstringen, gledet mitt hjerte seg over den. Min fot gikk frem på rett vei, og fra min ungdom av har jeg fulgt dens spor. Jeg bøyde en kort tid mitt øre til visdommen og tok imot den, og fant megen lærdom for meg selv. Jeg hadde fremgang i den; og Han som gir meg visdom, vil jeg ære. For jeg satte meg fore å følge dens bud og var nidkjær for det gode, og jeg skal ikke bli til skamme. Min sjel har kjempet for visdommen, og da den vakte min hunger, gransket jeg den nøye. Jeg strakte mine hender mot det høye, og jeg sørget over mine forseelser mot den. Jeg vendte min sjel til den, og fant den da jeg renset meg.

Responsoriesalme

Sal 19(18),8.9.10.11

Omkved: Herrens befalinger er rette, de gleder hjertet.

Herrens lov er fullkommen,
den gir sjelen styrke.
Herrens vidnesbyrd er trofast,
gjør den enfoldige vis.

Herrens befalinger er rette,
de gleder hjertet.
Herrens bud er rent,
gir øynene glans.

Gudsfrykt er ren og hellig,
består til evig tid.
Herrens dommer er sannhet,
rettferdige er de alle.

Mer kostelig enn gull,
skinnende gull i mengde,
søtere enn den beste honning.

Evangelievers

Halleluja. La Guds ord bo blant dere i hele sin rikdom, så takken går til Gud vår Far gjennom Kristus. Halleluja.

Evangelium

Mark 11,27–33

På den tid kom Jesus og disiplene igjen til Jerusalem. Og mens han vandrer omkring i templet, kommer yppersteprestene og de lovkyndige og folkets eldste bort til ham og sier: «Med hvilken fullmakt gjør du alt dette? Hvem har gitt deg myndighet til å gjøre det?» Jesus svarer: «La meg også stille dere et spørsmål. Når dere har svart på det, så skal jeg si dere med hvilken fullmakt jeg handler. - Johannes' dåp, stammet den fra Himmelen eller stammet den fra mennesker? Svar meg på det.» Da overla de seg imellom og sa: «Sier vi: 'fra Himmelen' - da kommer han til å svare: 'Hvorfor trodde dere ham så ikke?' Skal vi si: 'fra mennesker'?» - men det torde de ikke for folket. For alle mente at Johannes virkelig var en profet. Og så svarer de Jesus: «Vi vet ikke.» Og han på sin side svarer: «Så sier heller ikke jeg med hvilken fullmakt jeg handler.»

Forbønner

Se generelle forbønnsforslag fra Missale.

Forbønnsforslag

Kjære troende! Vi er kalt til å forkynne Evangeliet for våre medmennesker. La oss be om hjelp til å gjøre det i Kristi egen visdom:

L: For misjonærene og sjelesørgerne,
om hjelp, mot og utholdenhet
i det viktige oppdrag de er betrodd i Kirken.

L: For våre myndigheter,
om hjelp til å utøve deres gudgitte kall,
i ærlighet og redelighet.

L: For dem som lider fordi de blir satt fast
i konfrontasjon med sine motstandere,
om hjelp til å bruke talens gave rett.

L: At vi selv må bevare Kristi kjærlighet
og aldri oppgi iveren
for våre medmenneskers frelse.

Himmelske Far,
du skjenker oss troens hellige grunnvoll,
gi oss alltid å bygge på den
og stadig be i Den Hellige Ånd.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Herre, vår Gud, du har selv skjenket oss de gaver som vi legger på ditt alter. Ta imot dem som tegn på vår hengivenhet, og gi oss å leve etter din vilje, så vi engang får motta den evige lønn. Ved Kristus, vår Herre.

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.

Sanctus

Den eukaristiske bønn

Fader vår

Agnus Dei

Kommunionsvers

Sal 13 (12),6

Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel imot meg,
og lovsynge Herrens navn, han, Den Høyeste.

Eller:

Kommunionsvers

Matt 28,20

Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Herren.

Slutningsbønn

Herre, vi er blitt mettet med den gave som frelser oss. Vi ber deg at du ved det sakrament vi har mottatt, vil gi oss del i det evige liv. Ved Kristus, vår Herre.